Νόμος 4001/11

Ν4001/2011: Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4001/2011: Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις, (ΦΕΚ 179/Α/2011), 22-08-2011.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Ενότητα Α: Λειτουργία ενεργειακών αγορών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου (ενσωμάτωση οδηγιών 2009/72/ΕΚ, 2009/73/ΕΚ και άλλες διατάξεις) - Οργάνωση των ενεργειακών αγορών

 

Άρθρο 1: Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 2: Ορισμοί

 

Μέρος Πρώτο: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

 

Κεφάλαιο Α: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 3: Κρατική εποπτεία και γενικές αρχές

 

Κεφάλαιο Β: Οργάνωση και λειτουργία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

 

Άρθρο 4

Άρθρο 5: Νομική φύση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

Άρθρο 6: Διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

Άρθρο 7: Σύνθεση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

Άρθρο 8: Λειτουργία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

Άρθρο 9: Αρμοδιότητες του Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

Άρθρο 10: Νομικό καθεστώς μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

Άρθρο 11: Πειθαρχική διαδικασία

 

Κεφάλαιο Γ: Αρμοδιότητες της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

 

Άρθρο 12: Ασφάλεια εφοδιασμού

Άρθρο 13: Χορήγηση αδειών

Άρθρο 14: Ανάπτυξη υποδομών και παρακολούθηση προγράμματος ανάπτυξης

Άρθρο 15: Τιμολόγια Μη Ανταγωνιστικών Δραστηριοτήτων

Άρθρο 16: Εξαίρεση από υποχρεώσεις παροχής πρόσβασης τρίτων και της υποχρέωσης για Ιδιοκτησιακό Διαχωρισμό

Άρθρο 17: Διαχείριση Κλειστών Δικτύων Διανομής

Άρθρο 18: Διαχωρισμός των Διαχειριστών - Εποπτεία επί των Ανεξάρτητων Διαχειριστών Μεταφοράς

Άρθρο 19: Πιστοποίηση Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς και Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου

Άρθρο 20: Υπεύθυνος Συμμόρφωσης

Άρθρο 21: Πρόσβαση στις Διασυνδέσεις

Άρθρο 22: Παρακολούθηση και εποπτεία της αγοράς ενέργειας

Άρθρο 23: Λήψη ρυθμιστικών μέτρων για την εύρυθμη λειτουργία των ενεργειακών αγορών

Άρθρο 24: Προστασία των Καταναλωτών

Άρθρο 25: Περιφερειακή Συνεργασία - Οργανισμός Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας

Άρθρο 26: Σχέσεις Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας με την Επιτροπή Ανταγωνισμού

 

Κεφάλαιο Δ: Μέσα άσκησης των αρμοδιοτήτων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

 

Άρθρο 27: Συλλογή στοιχείων

Άρθρο 28: Διεξαγωγή ερευνών

Άρθρο 29: Διαβούλευση

Άρθρο 30: Κανονιστικές και νομοπαρασκευαστικές αρμοδιότητες

Άρθρο 31: Συμβάσεις

Άρθρο 32: Αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

Άρθρο 33: Δικαστικός έλεγχος των αποφάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

Άρθρο 34: Καταγγελία ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

Άρθρο 35: Προσωρινά μέτρα

Άρθρο 36: Διοικητικές κυρώσεις

Άρθρο 37: Διαιτησία

 

Κεφάλαιο Ε: Πόροι - οικονομική διαχείριση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

 

Άρθρο 38

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Γραμματεία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

 

Άρθρο 39

Άρθρο 40: Διάρθρωση της Γραμματείας

Άρθρο 41: Προσωπικό της Γραμματείας

Άρθρο 42: Υπηρεσιακό Συμβούλιο

Άρθρο 43: Αποδοχές, αποζημιώσεις προσωπικού της Γραμματείας

Άρθρο 44

 

Κεφάλαιο Ζ: Κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας της διαχείρισης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

 

Άρθρο 45

 

Μέρος Δεύτερο: Προστασία των καταναλωτών

 

Κεφάλαιο Α: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 46

Άρθρο 47: Δικαιώματα Επιλεγόντων Πελατών

Άρθρο 48: Υποχρεώσεις των Προμηθευτών

Άρθρο 49: Διαφάνεια των χρεώσεων και των πληροφοριών

Άρθρο 50: Διαδικασίες επίλυσης διαφορών

Άρθρο 51: Κώδικας Προμήθειας

Άρθρο 52: Προστασία Ευάλωτων Πελατών

Άρθρο 53

Άρθρο 54

 

Κεφάλαιο Β: Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας

 

Άρθρο 55:Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας

Άρθρο 56: Διαδικασία ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Άρθρο 57: Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου

Άρθρο 58: Προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας ηλεκτρικής ενέργειας

Άρθρο 58Α

 

Κεφάλαιο Γ: Ευφυή συστήματα μέτρησης

 

Άρθρο 59: Εφαρμογή ευφυών συστημάτων μέτρησης

 

Μέρος Τρίτο: Οργάνωση της αγοράς φυσικού αερίου

 

Κεφάλαιο Α: Αρμοδιότητες της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

 

Άρθρο 60: Αρμοδιότητες της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

 

Κεφάλαιο Β: Διαχωρισμός συστημάτων μεταφοράς φυσικού αερίου

 

Άρθρο 61: Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου

Άρθρο 62: Διαχωρισμένοι Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (Άρθρο 9 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ)

Άρθρο 63: Απόκτηση συμμετοχής σε Διαχωρισμένο Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου

Άρθρο 63Α: Ειδικές διατάξεις για τον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου

Άρθρο 63Β: Πάγια στοιχεία, εξοπλισμός, προσωπικό και ταυτότητα του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και σχέσεις του με τη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου

Άρθρο 63Γ: Μέτρα ανεξαρτησίας του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου

Άρθρο 63Δ: Ανεξαρτησία του προσωπικού και διοίκηση του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου

Άρθρο 63Ε: Σύνθεση και αρμοδιότητες του Εποπτικού Συμβουλίου του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου

Άρθρο 63ΣΤ: Συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων του Εποπτικού Συμβουλίου

Άρθρο 63Ζ: Ακυρωσία και ακυρότητα των αποφάσεων του Εποπτικού Συμβουλίου

Άρθρο 63Η: Πρόγραμμα συμμόρφωσης και Υπεύθυνος Συμμόρφωσης

Άρθρο 63Θ: Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και εξουσία λήψης αποφάσεων για επενδύσεις

Άρθρο 63Ι: Διορισμός Ανεξάρτητου Διαχειριστή Συστήματος Φυσικού Αερίου

Άρθρο 64: Διορισμός και πιστοποίηση των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (Άρθρο 10 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ)

Άρθρο 65: Πιστοποίηση σε σχέση με τρίτες χώρες (Άρθρο 11 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ)

Άρθρο 65Α

Άρθρο 66: Εχεμύθεια Διαχειριστών Συστημάτων Φυσικού Αερίου (Άρθρο 16 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ)

 

Κεφάλαιο Γ: Διαχείριση του εθνικού συστήματος φυσικού αερίου

 

Άρθρο 67: Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου

Άρθρο 68: Αρμοδιότητες του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία

Άρθρο 69: Κώδικας Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου

Άρθρο 70: Τεχνικοί κανόνες

Άρθρο 71: Δέσμευση δυναμικότητας Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου

Άρθρο 72: Μητρώο Χρηστών Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου

Άρθρο 73: Ασφάλεια εφοδιασμού στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου

 

Κεφάλαιο Δ: Ανεξάρτητα συστήματα φυσικού αερίου

 

Άρθρο 74: Άδεια Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου

Άρθρο 75: Διαγωνισμός χορήγησης Άδειας Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου

Άρθρο 76: Απαλλαγή από την υποχρέωση παροχής πρόσβασης τρίτων σε Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου και την υποχρέωση ιδιοκτησιακού διαχωρισμού

Άρθρο 77: Διαχειριστής Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου

Άρθρο 78: Αρμοδιότητες Διαχειριστή Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου

Άρθρο 79: Κώδικας Διαχείρισης Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου

 

Κεφάλαιο Ε: Διανομή φυσικού αερίου

 

Άρθρο 80: Διανομή Φυσικού Αερίου και Διαχείριση Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου

Άρθρο 80Α: Σύσταση Εταιρειών Διανομής Αερίου

Άρθρο 80Β: Κυριότητα των Δικτύων Διανομής

Άρθρο 80Γ: Άδειες Διανομής και Διαχείρισης των Δικτύων Διανομής Λοιπής Ελλάδος, Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης

Άρθρο 80Δ: Διαχειριστές Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου

Άρθρο 80Ε: Διαχωρισμένοι Διαχειριστές Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου

Άρθρο 80ΣΤ: Πιστοποίηση Διαχωρισμένων Διαχειριστών Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου

Άρθρο 80Ζ: Υφιστάμενες συμμετοχές και δικαιώματα

Άρθρο 80Η: Απόκτηση ή αύξηση συμμετοχής σε Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου

Άρθρο 80Θ: Εχεμύθεια Διαχειριστών Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου

Άρθρο 80Ι: Εταιρικός μετασχηματισμός της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου

Άρθρο 80ΙΑ: Εταιρικός μετασχηματισμός της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. και της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε.

Άρθρο 80ΙΒ: Εργασιακές Σχέσεις

Άρθρο 80ΙΓ: Μεταβιβάσεις μετοχών ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ και ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Άρθρο 80ΙΔ: Συμφωνίες Μετόχων

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Προμήθεια φυσικού αερίου

 

Άρθρο 81: Άδεια Προμήθειας Φυσικού Αερίου

Άρθρο 82: Επιλέγοντες Πελάτες

Άρθρο 83: Προμηθευτές με υψηλό μερίδιο αγοράς

Άρθρο 84: Μεταπώληση Φυσικού Αερίου

Άρθρο 86: Ενιαία Αγορά Φυσικού Αερίου

Άρθρο 87: Τιμολόγια Προμήθειας Φυσικού Αερίου

 

Κεφάλαιο Ζ: Τιμολόγια υπηρεσιών - Τήρηση λογαριασμών

 

Άρθρο 88: Τιμολόγηση Βασικών Δραστηριοτήτων

Άρθρο 89: Τήρηση λογαριασμών - Λογιστικός Διαχωρισμός

 

Κεφάλαιο Η: Κανονισμός αδειών

 

Άρθρο 90: Κανονισμός Αδειών

 

Κεφάλαιο Θ: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 91: Υφιστάμενες Συμβάσεις

Άρθρο 92

Άρθρο 93

Άρθρο 93Α: Πρόσβαση σε Ανάντη Δίκτυα Αγωγών

 

Μέρος Τέταρτο: Οργάνωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας

 

Κεφάλαιο Α: Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας

 

Άρθρο 94: Καθήκοντα του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Άρθρο 12 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ)

Άρθρο 95: Μακροχρόνιος Μηχανισμός Αποζημίωσης Επάρκειας Ισχύος

Άρθρο 96: Κώδικας Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Άρθρα 5 και 41 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ)

 

Κεφάλαιο Β: Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

 

Άρθρο 97: Σκοπός του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Άρθρο 98: Απόσχιση της δραστηριότητας Μεταφοράς της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού Ανώνυμης Εταιρείας

Άρθρο 99: Μεταφορά δραστηριοτήτων της Ανώνυμης Εταιρείας Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Άρθρο 100: Εμπορικές σχέσεις της Ανώνυμης Εταιρείας Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με τη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία (Άρθρο 17 παράγραφοι 1, 4, 5 και 6 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ)

Άρθρο 101: Ανεξαρτησία της Ανώνυμης Εταιρείας Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Άρθρο 18 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ)

Άρθρο 102: Προσωπικό της Ανώνυμης Εταιρείας Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Άρθρο 17 παράγραφος 1 περίπτωση β' της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ)

Άρθρο 103: Μεταφορά Προσωπικού της Ανώνυμης Εταιρείας Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Άρθρο 104: Μεταφορά Προσωπικού της Ανώνυμης Εταιρείας Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας που προέρχεται από τη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία

Άρθρο 105: Ανεξαρτησία του προσωπικού και διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Άρθρο 19 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ)

Άρθρο 106: Αρμοδιότητες και σύνθεση του Εποπτικού Συμβουλίου (Άρθρο 20 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ)

Άρθρο 107: Πρόγραμμα Συμμόρφωσης και Υπεύθυνος Συμμόρφωσης (Άρθρο 21 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ)

Άρθρο 108: Ανάπτυξη του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και εξουσία λήψης αποφάσεων για επενδύσεις (Άρθρο 22 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ)

Άρθρο 108Α

Άρθρο 109: Σύνδεση νέων εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Άρθρο 23 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ)

 

Κεφάλαιο Γ: Διαχωρισμός συστημάτων μεταφοράς και διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας

 

Άρθρο 110: Ιδιοκτησιακός διαχωρισμός της δραστηριότητας μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Άρθρο 111: Διορισμός τρίτου Ανεξάρτητου Διαχειριστή Συστήματος

Άρθρο 112: Ανεξαρτησία του κυρίου του Συστήματος Μεταφοράς (Άρθρο 14 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ)

Άρθρο 113: Πιστοποίηση του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Άρθρο 114: Πιστοποίηση της Ανώνυμης Εταιρείας Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην περίπτωση που ενδέχεται να ελέγχεται από πρόσωπα τρίτης χώρας (Άρθρο 11 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ)

Άρθρο 115: Απαλλαγή από την υποχρέωση παροχής πρόσβασης τρίτων και τις υποχρεώσεις ιδιοκτησιακού διαχωρισμού (Άρθρο 17 Κανονισμού (ΕΚ) 714/2009)

Άρθρο 116: Διαφάνεια και τήρηση εμπιστευτικότητας

 

Κεφάλαιο Δ: Αγορά συναλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας

 

Άρθρο 117: Ανεξάρτητος Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Άρθρο 117Α: Ίδρυση της Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία

Άρθρο 117Β: Όροι ίδρυσης και λειτουργίας της Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία

Άρθρο 117Γ: Εγκρίσεις λειτουργίας Χρηματιστηρίου Ενέργειας σύμφωνα με το νόμο 4425/2016

Άρθρο 117Δ: Εργασιακές σχέσεις

Άρθρο 117E: Συνέπειες ολοκλήρωσης της απόσχισης

Άρθρο 118: Σκοπός και αρμοδιότητες του Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Εγγυήσεων Προέλευσης ανώνυμη εταιρεία

Άρθρο 118Α: Κώδικας του Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Εγγυήσεων Προέλευσης

Άρθρο 119: Προσωπικό της Ανώνυμης Εταιρείας Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Άρθρο 120: Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Άρθρο 121: Συμβουλευτική Επιτροπή της Ανώνυμης Εταιρείας Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

 

Κεφάλαιο E: Διανομή ηλεκτρικής ενέργειας

 

Άρθρο 122: Κυριότητα του Δικτύου Διανομής

Άρθρο 123: Νομικός και λειτουργικός διαχωρισμός της δραστηριότητας Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Άρθρο 24 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ)

Άρθρο 124: Ανεξαρτησία του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Άρθρο 26 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ)

Άρθρο 125: Προσωπικό της Ανώνυμης Εταιρείας Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Άρθρο 126: Άδεια Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής

Άρθρο 127: Αρμοδιότητες του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Άρθρο 25 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ)

Άρθρο 128: Κώδικας Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Άρθρο 41 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ)

Άρθρο 129: Αρμοδιότητες της Ανώνυμης Εταιρείας Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας όσον αφορά στη διαχείριση ηλεκτρικών συστημάτων των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών

Άρθρο 130: Κώδικας Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών

Άρθρο 131: Διαχείριση Δικτύου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών - Κλειστά Δίκτυα Διανομής (Άρθρο 28 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ)

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Παραγωγή, προμήθεια και οργάνωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας

 

Άρθρο 132: Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Άρθρο 133: Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

Άρθρο 134: Άδεια Προμήθειας και Εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας

Άρθρο 134Α: Άδειες Θερμικής Ενέργειας

Άρθρο 135: Κανονισμός Αδειών

Άρθρο 136: Απευθείας γραμμές (Άρθρο 34 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ)

Άρθρο 137: Επιλέγοντες Πελάτες

Άρθρο 137Α

Άρθρο 134Β: Οργάνωση της αγοράς φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων (Η/Ο)

Άρθρο 138: Κώδικας Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε Πελάτες

Άρθρο 139: Παρεκκλίσεις

Άρθρο 140: Γενικά τιμολόγια και διατάξεις χρέωσης

Άρθρο 141: Τήρηση λογαριασμών από κατόχους αδειών

Άρθρο 142: Κανόνες ασφαλείας

Άρθρο 143: Ειδικός Λογαριασμός

Άρθρο 143Α: Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου

Άρθρο 143Β: Μεταβατικό Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού

Άρθρο 143Γ: Ειδικός Λογαριασμός Αποθεματικού Ασφάλειας Εφοδιασμού

Άρθρο 143Δ: Μεταβατικός Μηχανισμός Αποζημίωσης Ευελιξίας

Άρθρο 143Ε: Κυρώσεις

 

Μέρος Πέμπτο: Ποινικές Κυρώσεις

 

Άρθρο 144: Ποινικές κυρώσεις

 

Ενότητα Β: Έρευνα, παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις

 

Κεφάλαιο Α: Σύσταση ελληνικής διαχειριστικής εταιρείας υδρογονανθράκων ανώνυμη εταιρεία

 

Άρθρο 145: Σύσταση Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων ανώνυμη εταιρεία

Άρθρο 146: Σκοπός

Άρθρο 147: Μετοχικό κεφάλαιο - Έσοδα - Χρηματοδότηση

Άρθρο 148: Διοίκηση της Εταιρίας

Άρθρο 149: Οικονομικά στοιχεία

Άρθρο 150: Σύναψη συμβάσεων

Άρθρο 151: Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης

Άρθρο 152: Προσωπικό

Άρθρο 153: Ειδικές ρυθμίσεις

 

Κεφάλαιο Β: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 2289/1995 περί αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων και άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 154

Άρθρο 155

Άρθρο 156

Άρθρο 157

Άρθρο 158

Άρθρο 159

Άρθρο 160

Άρθρο 161

Άρθρο 162

Άρθρο 163

Άρθρο 164

 

Κεφάλαιο Γ: Διαδρομή και εγκατάσταση αγωγού πετρελαίου Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη

 

Άρθρο 165: Διαδρομή και εγκατάσταση αγωγού

Άρθρο 166: Υποχρεώσεις ιδιοκτητών ακινήτων, απαγορεύσεις, καταβολή ποσοστού αγοραίας αξίας

Άρθρο 167: Περιορισμοί δόμησης

Άρθρο 168: Αποζημίωση δικαιούχων

Άρθρο 169: Δικαστική επίλυση διαφορών

Άρθρο 170: Χρησιμοποίηση δημοτικών εκτάσεων

Άρθρο 171: Απαλλοτρίωση ακινήτων

Άρθρο 172: Ποινικές κυρώσεις - Μεταγραφή

Άρθρο 173: Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού, παραλίας - Υποθαλάσσια έργα - Χρήση λιμένα

Άρθρο 174: Παρεκκλίσεις για απόκτηση ακινήτων

Άρθρο 175: Πολεοδομικές ρυθμίσεις

 

Κεφάλαιο Δ: Διαδρομή και εγκατάσταση αγωγών φυσικού αερίου Ελλάδας - Ιταλίας και Ελλάδας - Βουλγαρίας

 

Άρθρο 176: Αγωγοί Φυσικού Αερίου Διασύνδεσης Ελλάδας - Ιταλίας και Ελλάδας - Βουλγαρίας

Άρθρο 177: Οριοθέτηση έργων αγωγών

 

Κεφάλαιο Ε: Άλλες ρυθμίσεις

 

Άρθρο 178: Αποκέντρωση αρμοδιότητας παραγωγής ANFO και SLURRIES

Άρθρο 179: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου [Ν] 2364/1995 και του νόμου 3428/2005

Άρθρο 180: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3175/2003

Άρθρο 181: Μεταλλευτικές - Λατομικές εργασίες εντός δασών - δασικών εκτάσεων

Άρθρο 182: Παράταση προθεσμίας για τον καθορισμό λατομικών περιοχών

Άρθρο 183: Παράταση λειτουργίας λατομείων αδρανών υλικών και λατομείων μαρμάρων

Άρθρο 184: Λατομεία σχιστολιθικών πλακών

Άρθρο 185: Τροποποίηση του νόμου [Ν] 3555/2007

Άρθρο 186: Τροποποίηση του άρθρου 27Α του νόμου 3734/2009

Άρθρο 187: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3468/2006

Άρθρο 188: Προτεραιότητα σύνδεσης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από βιοαέριο

Άρθρο 189: Ρυθμίσεις για έργα ηλεκτροδότησης των νησιών

Άρθρο 190: Κέντρα Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

Άρθρο 191: Τροποποίηση του άρθρου 20 του νόμου 3054/2002

Άρθρο 192: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3852/2010

Άρθρο 193: Αποσπάσεις προσωπικού Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού Ανώνυμης Εταιρείας

Άρθρο 194: Τροποποίηση διατάξεων του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 210/1973

 

Ενότητα Γ: Τελικές, μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις

 

Άρθρο 195: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 196: Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 197: Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 198: Ρυθμίσεις για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 18-08-2011

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.