Νόμος 4001/11 - Άρθρο 64

Άρθρο 64: Διορισμός και πιστοποίηση των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (Άρθρο 10 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κάθε υποψήφιος Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου υποχρεούται να γνωστοποιήσει στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας τη συμμόρφωση του προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου αιτούμενος τη χορήγηση πιστοποίησης. Ο Διαχειριστής υποχρεούται να υποβάλει την αίτηση του προβαίνοντας σε κάθε αναγκαία ενέργεια προκειμένου να τηρηθούν η διαδικασία και οι προθεσμίες του Κανονισμού (ΕΚ) 715/2009. Η αίτηση συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα και στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων όσων αναφέρονται στο άρθρο 63 του παρόντος, και καταχωρείται στο μητρώο αιτήσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Με απόφαση της η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας καθορίζει τα ειδικότερα έγγραφα και στοιχεία που συνοδεύουν την αίτηση του υποψήφιου Διαχειριστή. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, εντός τασσόμενης προθεσμίας, δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο Διαχειριστή κάθε πληροφορία ή στοιχείο σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση.

 

2. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο διαχειριστή να υποβάλει, εντός ρητώς τασσόμενης προθεσμίας, κάθε πληροφορία ή στοιχείο σχετικά με την τήρηση των όρων του παρόντος άρθρου και του Κανονισμού (ΕΚ) 715/2009 ως προς τις προϋποθέσεις πιστοποίησης και να αιτηθεί με αιτιολογημένη απόφαση της τη λήψη μέτρων προς το σκοπό συμμόρφωσης του με τις διατάξεις του παρόντος. Κατόπιν γνωστοποίησης από τον υποψήφιο Διαχειριστή της συμμόρφωσης του με τις υποδείξεις της, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ενεργεί κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος.

 

3. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας εκδίδει απόφαση σχετικά με την αίτηση του Διαχειριστή εντός αποκλειστικής προθεσμίας 4 μηνών από την υποβολή της αίτησης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση του Διαχειριστή θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή, εφόσον η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δεν εκφράσει αντιρρήσεις, σύμφωνα με την παράγραφο 2, εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας κοινοποιεί αμελλητί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη ρητή ή σιωπηρή απόφαση της σχετικά με την πιστοποίηση του Διαχειριστή μαζί με όλες τις σχετικές πληροφορίες. Η ρητή ή σιωπηρή απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας παράγει αποτελέσματα μετά την περάτωση της διαδικασίας που καθορίζεται με το άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΚ) 715/2009. Η απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και η γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΚ) 715/2009, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

4. Κάθε Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου υποχρεούται να γνωστοποιεί αμελλητί στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας κάθε σχεδιαζόμενη συναλλαγή που ενδεχομένως καθιστά αναγκαία την επανεκτίμηση της συμμόρφωσης του προς τις επιταγές του παρόντος κεφαλαίου.

 

5. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας τηρεί την εμπιστευτικότητα των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών που τίθενται υπόψη της κατά τη διαδικασία πιστοποίησης του Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.