Νόμος 4001/11 - Άρθρο 79

Άρθρο 79: Κώδικας Διαχείρισης Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας ύστερα από εισήγηση του Διαχειριστή Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου, θεσπίζεται ο Κώδικας Διαχείρισης του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου σύμφωνα με τον οποίο διενεργείται η διαχείριση, η συντήρηση και η ανάπτυξη του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου. Ο Κώδικας αυτός δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

2. Με τον Κώδικα Διαχείρισης Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου ρυθμίζονται, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου, ιδίως:

 

α) Οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι τεχνικές λεπτομέρειες και οι ελάχιστες απαιτούμενες λειτουργικές προδιαγραφές για την πρόσβαση των Χρηστών στο Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου.

 

β) Οι όροι και οι προϋποθέσεις των συμβάσεων μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή χρήσης Εγκατάστασης, καθώς και η διαδικασία εκχώρησης των δικαιωμάτων των Χρηστών που απορρέουν από τις Συμβάσεις αυτές.

 

γ) Η διαχείριση των διασυνδέσεων του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου, καθώς και η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών με τους Διαχειριστές Συστημάτων και δικτύων διανομής Φυσικού Αερίου που διασυνδέονται με το Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου.

 

δ) Ο τρόπος διενέργειας των μετρήσεων και ο καθορισμός των προδιαγραφών ποιότητας και συνθηκών παράδοσης και παραλαβής Φυσικού Αερίου.

 

ε) Η διαδικασία κατανομής στους Χρήστες των μετρούμενων ποσοτήτων Φυσικού Αερίου στα σημεία εισόδου και εξόδου του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου.

 

στ) Ο προγραμματισμός, η υλοποίηση και η παρακολούθηση της συντήρησης και ανάπτυξης του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου.

 

ζ) Η διαδικασία λήψης αναγκαίων μέτρων, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων εξισορρόπησης φορτίου και αντιστάθμισης φυσικών απωλειών και ιδιοκατανάλωσης, για την ασφαλή, αξιόπιστη και οικονομικά αποτελεσματική λειτουργία του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου και η κατανομή του σχετικού κόστους στους Χρήστες του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου.

 

η) Τα κριτήρια με βάση τα οποία είναι δυνατή η κατά προτεραιότητα διακοπή της τροφοδοσίας καταναλωτών, για λόγους ασφάλειας εφοδιασμού σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

 

θ) Η διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών μεταξύ των Χρηστών και του Διαχειριστή του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου, που μπορεί να περιλαμβάνει και την υπαγωγή των διαφορών σε Διαιτησία, η οποία διεξάγεται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37.

 

ι) Οι κανόνες που διέπουν τις συναλλαγές του Διαχειριστή με τους Χρήστες και ιδίως οι λογαριασμοί που πρέπει να τηρεί ο Διαχειριστής για το σκοπό αυτόν.

 

ι)α) Κάθε άλλο θέμα συναφές με τη ρύθμιση του τρόπου διαχείρισης, εκμετάλλευσης, συντήρησης και ανάπτυξης του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου.

 

3. Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, ύστερα από γνώμη του οικείου Διαχειριστή, ρυθμίζονται οι μεθοδολογίες, οι υπολογισμοί, οι ειδικές εγκρίσεις και οι λεπτομέρειες που απαιτούνται για την εφαρμογή του Κώδικα Διαχείρισης του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου.

 

4. Η αγορά και πώληση Φυσικού Αερίου από τον Διαχειριστή Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου επιτρέπεται μόνο εφόσον απαιτείται για την ομαλή, ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου και, ιδίως, για την εξισορρόπηση φορτίου και την αντιστάθμιση φυσικών απωλειών και ίδιο κατανάλωσης του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου. Η Σύναψη συμβάσεων αγοράς και πώλησης Φυσικού Αερίου από τον Διαχειριστή Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου γίνεται μετά από έγκριση της σχετικής διαδικασίας από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου.

 

5. Δεν επιτρέπεται η Σύναψη συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από τον Διαχειριστή Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου, με εξαίρεση την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στον Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, η οποία παράγεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ή Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού & Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας που ευρίσκονται σε γήπεδα ή εγκαταστάσεις του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου και εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006) περί Αυτοπαραγωγών. Οι σχετικές επενδύσεις εφόσον υλοποιούνται σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου, εντάσσονται στη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου και τα σχετικά έσοδα και έξοδα συνυπολογίζονται κατά τον υπολογισμό των χρεώσεων χρήσης του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 88.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.