Νόμος 4002/11 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Τροποποίηση διατάξεων του προεδρικού διατάγματος 169/2007


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 169/2007 (ΦΕΚ 210/Α/2007), προστίθεται παράγραφος 16 ως εξής:

 

{16. Το τακτικό προσωπικό των δήμων και το τακτικό προσωπικό των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των ιδρυμάτων και των συνδέσμων δήμων που διέπεται από τις συνταξιοδοτικές διατάξεις για τους δημοτικούς υπαλλήλους, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους, αποκτούν δικαίωμα σύνταξης από το Δημόσιο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα και τις διατάξεις του νόμου [Ν] 2084/1992, κατά περίπτωση, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 3865/2010 (ΦΕΚ 120/Α/2010).}

 

2. Οι διατάξεις της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 169/2007, όπως ισχύουν, αντικαθίστανται, ως εξής:

 

{δ. για τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Επιστημονικού Προσωπικού των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Επιστημονικού Προσωπικού της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης το επίδομα διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής απασχόλησης, καθώς και το επίδομα πάγιας αποζημίωσης για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια των περιπτώσεων β' και γ' της παραγράφου 2 των άρθρων 36 και 37 του νόμου [Ν] 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003) αντίστοιχα.}

 

3. Στο τέλος του άρθρου 9 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 169/2007, προστίθεται παράγραφος 18 ως εξής:

 

{18. Ως μισθός για τον κανονισμό της σύνταξης των συμβούλων και μόνιμων Παρέδρων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, καθώς και των κατόχων ειδικών προσωποπαγών θέσεων Παρέδρων με θητεία, που εντάσσονται στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 20 του νόμου 3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α/2011), λαμβάνεται υπόψη ο μηνιαίος βασικός μισθός της παραγράφου 14 του άρθρου 11 του ανωτέρω νόμου, όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν (κάθε φορά) και με βάση τον οποίο μισθοδοτούνταν κατά το χρόνο της εξόδου τους από την υπηρεσία, προσαυξημένος με το επίδομα χρόνου υπηρεσίας που αντιστοιχεί στο μισθό αυτόν και στα έτη υπηρεσίας τους, καθώς και με το ειδικό ερευνητικό επίδομα της περίπτωσης γ' της παραγράφου 15 του ίδιου άρθρου, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.}

 

4. α. Οι διατάξεις της παραγράφου 15 του άρθρου 11 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 169/2007, που προστέθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 3865/2010, αντικαθίστανται, από της ισχύος τους, ως εξής:

 

{15. α. Για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 01-01-2011 και μετά, αναγνωρίζεται ως συντάξιμος χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, ο οποίος ανέρχεται σε ένα (1) έτος για το πρώτο παιδί και σε δύο (2) έτη για κάθε επόμενο παιδί και μέχρι το τρίτο.

 

Ο χρόνος αυτός λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση, καθώς και για την προσαύξηση της σύνταξης, με την προϋπόθεση ο υπάλληλος να έχει συμπληρώσει δεκαπενταετή πραγματική δημόσια υπηρεσία.

 

β. Οι διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης έχουν εφαρμογή και για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με συνυπολογισμό και του αναγνωριζόμενου, σύμφωνα με τα ανωτέρω, χρόνου μέχρι την 31-12-2010. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος που αναγνωρίζεται σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν μπορεί να υπερβαίνει, με συνυπολογισμό και της λοιπής συντάξιμης υπηρεσίας, το χρόνο που απαιτείται για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης, κατά περίπτωση.

 

γ. Ο ανωτέρω χρόνος αναγνωρίζεται ως συντάξιμος σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 των άρθρων 17 και 20 του νόμου [Ν] 2084/1992 (ΦΕΚ 165/Α/1992), κατά περίπτωση.

 

δ. Αν ο υπάλληλος έχει χρόνο ασφάλισης και σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης, ο ανωτέρω χρόνος αναγνωρίζεται σε έναν μόνο φορέα κατ' επιλογή.}

 

β. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή και για όσους υπαλλήλους έχουν ασφαλισθεί για πρώτη φορά από 01-01-1993 και μετά.

 

γ. Δικαιώματα που έχουν αναγνωριστεί με βάση τις αντικαθιστώμενες διατάξεις, μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού, παραμένουν ισχυρά.

 

5. α. Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 169/2007, προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Προκειμένου για υπάλληλο που προσλήφθηκε για πρώτη φορά από 01-01-1983 και μετά, εφόσον για την προϋπηρεσία του η οποία απετέλεσε προσόν διορισμού κατά τα ανωτέρω, έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές σε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 10 ή 11 του νόμου [Ν] 1405/1983.

 

Στην περίπτωση που η προϋπηρεσία η οποία απετέλεσε προσόν διορισμού για την πρόσληψη του υπαλλήλου, διανύθηκε σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ασφάλιση σε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης της χώρας αυτής, για τον υπολογισμό της ως συντάξιμης έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των Κοινοτικών Κανονισμών για την Κοινωνική Ασφάλιση, όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν.}

 

β. Στο τέλος του άρθρου 13 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 169/2007, προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. Για το συντάξιμο κάθε υπηρεσίας από εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 12 η οποία έχει διανυθεί σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ασφάλιση για σύνταξη σε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης της χώρας αυτής, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των Κοινοτικών Κανονισμών για την Κοινωνική Ασφάλιση.}

 

γ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή και για υπηρεσίες που έχουν διανυθεί σε χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις οποίες όμως έχουν επεκταθεί οι Κοινοτικοί Κανονισμοί για την Κοινωνική Ασφάλιση.

 

6. Στο τέλος της περίπτωσης α' της παραγράφου 11 του άρθρου 15 και της περίπτωσης α' της παραγράφου 7 του άρθρου 42 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 169/2007, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Το κατά τα ανωτέρω υπολογιζόμενο ποσό σύνταξης των υπαλλήλων ή λειτουργών του Δημοσίου επαναπροσδιορίζεται οίκοθεν, σε ποσό που προσεγγίζει την κανονισθείσα σύνταξη, όπως αυτό προκύπτει από την οίκοθεν ένταξη τους σε ανάλογο, του συνολικού χρόνου ασφάλισης, συντάξιμο μισθό της αντίστοιχης κατηγορίας υπαλλήλων ή λειτουργών του Δημοσίου, όπως ο συντάξιμος αυτός μισθός ισχύει κάθε φορά.}

 

7. α. Οι διατάξεις της παραγράφου 22 του άρθρου 22 και της παραγράφου 7 του άρθρου 50 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 169/2007 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Αιτήσεις που υποβάλλονται ή ένδικα μέσα που ασκούνται, στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους από οποιονδήποτε τρίτο για αναγνώριση δικαιώματος σύνταξης ή επιδόματος, την αύξηση τους ή την αναγνώριση και προσμέτρηση χρόνου συντάξιμης υπηρεσίας, δεν έχουν κανένα έννομο αποτέλεσμα, ούτε λαμβάνονται υπόψη αν δεν συνοδεύονται από συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, το οποίο να παρέχει τη σχετική εντολή. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται η υποβολή εξουσιοδότησης προς τον φέροντα, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια Αρχή και προκειμένου για κατοίκους εξωτερικού από την οικεία Προξενική Αρχή.}

 

β. Οι διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης έχουν εφαρμογή και για τις συντάξεις που καταβάλλονται με βάση τις διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων [ΠΔ] 167/2007 (ΦΕΚ 208/Α/2007) και [ΠΔ] 168/2007 (ΦΕΚ 209/Α/2007).

 

8. α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 41 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 169/2007, όπως ισχύει μετά την παράγραφο 6 του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 3865/2010, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ο διπλασιασμός ή τριπλασιασμός του συντάξιμου χρόνου των στρατιωτικών που τελούν σε κατάσταση πτητικής ενέργειας γίνεται:

 

για όσους συμπληρώνουν 18 έτη πραγματική στρατιωτική υπηρεσία το έτος 2011, εφόσον συμπληρώσουν 19 έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας,
για όσους συμπληρώνουν 18 έτη πραγματική στρατιωτική υπηρεσία το έτος 2012, εφόσον συμπληρώσουν 21 έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας,
για όσους συμπληρώνουν 18 έτη πραγματική στρατιωτική υπηρεσία το έτος 2013, εφόσον συμπληρώσουν 22 έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας,
για όσους συμπληρώνουν 18 έτη πραγματική στρατιωτική υπηρεσία το έτος 2014, εφόσον συμπληρώσουν 24 έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας και
για όσους συμπληρώνουν 18 έτη πραγματική στρατιωτική υπηρεσία από το έτος 2015 και μετά, εφόσον συμπληρώσουν 25 έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.

 

Ο διπλασιασμός ή τριπλασιασμός του συντάξιμου χρόνου των λοιπών στρατιωτικών της παραγράφου 1, καθώς και αυτών της παραγράφου 9 γίνεται:

 

για όσους συμπληρώνουν 20 έτη πραγματική στρατιωτική υπηρεσία το έτος 2011, εφόσον συμπληρώσουν 21 έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας,
για όσους συμπληρώνουν 20 έτη πραγματική στρατιωτική υπηρεσία το έτος 2012, εφόσον συμπληρώσουν 22 έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας,
για όσους συμπληρώνουν 20 έτη πραγματική στρατιωτική υπηρεσία το έτος 2013, εφόσον συμπληρώσουν 23 έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας,
για όσους συμπληρώνουν 20 έτη πραγματική στρατιωτική υπηρεσία το έτος 2014, εφόσον συμπληρώσουν 24 έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας και
για όσους συμπληρώνουν 20 έτη πραγματική στρατιωτική υπηρεσία από το έτος 2015 και μετά, εφόσον συμπληρώσουν 25 έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.}

 

β. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 41 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 169/2007 καταργείται.

 

9. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 169/2007 καταργούνται και το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Κατ' εξαίρεση, αν συντρέχει περίπτωση προσαύξησης της σύνταξης λόγω εξαμήνων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Κώδικα αυτού, η σύνταξη που προσαυξάνεται για το λόγο αυτόν, μπορεί να ορισθεί μέχρι το μηνιαίο μισθό ενέργειας, με βάση τον οποίο κανονίζεται η σύνταξη, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 34 αυτού του Κώδικα, κατά περίπτωση, προσαυξημένου κατά 50%.}

 

10. Οι διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 56 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 169/2007 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{γ. Για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το έτος 2011, η σύνταξη καταβάλλεται ολόκληρη με τη συμπλήρωση τριάντα έξι (36) ετών πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας και του πεντηκοστού ογδόου (58ου) έτους της ηλικίας τους. Ο ανωτέρω χρόνος υπηρεσίας των τριάντα έξι (36) ετών, για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από το έτος 2012 και μετά, αυξάνεται κατά ένα (1) έτος για κάθε επόμενο ημερολογιακό έτος και μέχρι τη συμπλήρωση σαράντα (40) ετών πλήρους πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.

 

Το όριο ηλικίας που προβλέπεται από το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης αυτής, αυξάνεται σταδιακά από 01-01-2012 κατά ένα (1) έτος ετησίως και μέχρι τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας.}

 

11. α. Οι διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της υποπερίπτωσης α)α' της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου 56 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 169/2007 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Το ίδιο ισχύει και όταν ο υπάλληλος, ενώ έχει θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης και αποχωρήσει πριν από την ηλικία συνταξιοδότησης, καταστεί στο μεταξύ ανίκανος για την άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος, κατά ποσοστό τουλάχιστον 67%.}

 

β. Στο τέλος της υποπερίπτωσης ε)ε' της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου 56 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 169/2007, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Για το προσωπικό εσωτερικής φύλαξης και εξωτερικής φρούρησης των γενικών, ειδικών και θεραπευτικών καταστημάτων κράτησης και των ιδρυμάτων αγωγής ανηλίκων, που θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης από 01-01-2013 και μετά, η σύνταξη καταβάλλεται ακέραια με τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας ή με τη συμπλήρωση τριάντα πέντε (35) ετών συντάξιμης υπηρεσίας ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.}

 

γ. Οι διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης έχουν εφαρμογή και για όσα από τα πρόσωπα που αναφέρονται σε αυτή έχουν ασφαλισθεί για πρώτη φορά από 01-01-1993 και μετά.

 

12. Οι διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 58 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 169/2007 καταργούνται.

 

13. α. Στο τέλος του άρθρου 66 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 169/2007, προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής:

 

{12. Δεν επιτρέπεται σε καμιά περίπτωση η ανάκληση πράξης με την οποία περιορίζεται χρόνος που έχει ήδη αναγνωρισθεί ως συντάξιμος με καταβολή συμπληρωματικής εισφοράς εξαγοράς ή εισφοράς εξαγοράς, μετά την παρέλευση της προθεσμίας της παραγράφου 2)β του άρθρου 66 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 169/2007. Κατ' εξαίρεση, αναγνωριστική πράξη που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1405/1983 μπορεί να ανακληθεί στο σύνολο της, μετά από αίτηση του υπαλλήλου οποτεδήποτε, εφόσον ο χρόνος που έχει αναγνωρισθεί με αυτήν μπορεί να χρησιμεύσει για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος από το Δημόσιο ή από άλλον ασφαλιστικό φορέα.

 

Επίσης, κατ' εξαίρεση και μετά από αίτηση του υπαλλήλου είναι επιτρεπτή η έκδοση τροποποιητικής πράξης, με την οποία περιορίζεται ο χρόνος που έχει ήδη αναγνωρισθεί ως συντάξιμος με τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1405/1983 εφόσον το αρμόδιο συνταξιοδοτικό όργανο διαπιστώσει ότι σε αυτόν έχει συνυπολογισθεί και χρόνος που απετέλεσε απαραίτητο προσόν κατά την πρόσληψη του υπαλλήλου στη δημόσια υπηρεσία και η αναγνώριση του ως συντάξιμου δεν απαιτούσε την καταβολή συμπληρωματικής εισφοράς εξαγοράς.

 

Ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί από τον υπάλληλο για την αναγνώριση του χρόνου που αναφέρεται στις παραπάνω περιπτώσεις δεν επιστρέφονται μετά την παρέλευση πενταετίας από την έκδοση των πράξεων που ανακαλούνται ή τροποποιούνται.}

 

β. Αιτήσεις για ανάκληση αναγνωριστικών πράξεων ή για περιορισμό χρόνου που έχει ήδη αναγνωρισθεί, οι οποίες έχουν υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και εκκρεμούν για εξέταση στις Διευθύνσεις Συντάξεων, καθώς και οι σχετικές πράξεις που έχουν ήδη εκδοθεί μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και εκκρεμούν σε οποιοδήποτε στάδιο στις Διευθύνσεις Συντάξεων, τίθενται στο αρχείο.

 

14. Το δωδέκατο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 12 και της παραγράφου 8 του άρθρου 37 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 169/2007, καθώς και το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 14 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2703/1999 (ΦΕΚ 72/Α/1999) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Αν η αναγνώριση γίνει μετά τη συνταξιοδότηση του υπαλλήλου το ποσό των μηνιαίων κρατήσεων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από τα 3/4 της κατά τα ανωτέρω υπολογιζόμενης μηνιαίας δόσης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.