Νόμος 4014/11 - Άρθρο 19a

Άρθρο 19Α: Ανάρτηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων στο διαδίκτυο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά την έγκριση από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, η απόφαση ανανέωσης, παράτασης ισχύος ή τροποποίησης της αναρτώνται υποχρεωτικά, επί ποινή ακυρότητας, εντός ενός μηνός από την έκδοση της αντίστοιχης απόφασης, σε ειδικά προς τούτο καταχωρισμένο δικτυακό τόπο, ο οποίος ιδρύεται προκειμένου να αποκτήσει κάθε ενδιαφερόμενος πλήρη, λεπτομερή και ανεμπόδιστη πρόσβαση και γνώση των εν λόγω αποφάσεων που αφορούν έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Α'.

 

Με την ανάρτηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων στον ειδικό αυτό δικτυακό τόπο, η οποία αντιστοιχεί με επιβαλλόμενη από το νόμο δημοσίευση, τεκμαίρεται η πλήρης γνώση για κάθε ενδιαφερόμενο προκειμένου να ασκήσει είτε αίτηση ακυρώσεως είτε οποιοδήποτε άλλο ένδικο βοήθημα.

 

Ομοίως αναρτώνται και οι απορριπτικές για τη χορήγηση άδειας αποφάσεις της αρμόδιας περιβαλλοντικής αρχής, οι οποίες αναφέρουν τους βασικούς λόγους της απόρριψης.

 

Η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων περιλαμβάνει αιτιολογημένο συμπέρασμα σχετικά με τις επιπτώσεις του έργου στο περιβάλλον, τους περιβαλλοντικούς όρους, περιγραφή των χαρακτηριστικών του έργου και/ή των μέτρων που προβλέπονται για να αποφευχθούν ή να μειωθούν και, αν είναι δυνατόν, να αντισταθμισθούν τυχόν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, καθώς και τα μέτρα παρακολούθησης, όπου ενδείκνυνται. Επίσης, η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων περιλαμβάνει περίληψη των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης, καθώς και του τρόπου με τον οποίο τα εν λόγω αποτελέσματα ενσωματώθηκαν ή έτυχαν διαφορετικού χειρισμού, τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, στο πλαίσιο των γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς και κάθε τυχόν συμπληρωματική πληροφορία.

 

Η απορριπτική για τη χορήγηση άδειας απόφαση αναφέρει τους βασικούς λόγους της άρνησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του νόμου 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020).

 

2. Με απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ρυθμίζονται τα θέματα σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία του δικτυακού τόπου στον οποίο λαμβάνει χώρα η κεντρική ανάρτηση των πράξεων αυτών, με τη δημιουργία και τήρηση κεντρικού αρχείου, με τη συλλογή, ταξινόμηση, καταχώριση και επεξεργασία προς ανάρτηση των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, την έκδοση κωδικού αριθμού διαδικτυακής ανάρτησης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.