Νόμος 4014/11

Ν4014/2011: Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4014/2011: Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, (ΦΕΚ 209/Α/2011), 21-09-2011.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων

 

Άρθρο 1: Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων

Άρθρο 2: Κοινή διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης

Άρθρο 3: Έργα και δραστηριότητες υποκατηγορίας Α1

Άρθρο 4: Έργα και δραστηριότητες υποκατηγορίας Α2

Άρθρο 5: Διαδικασία Ανανέωσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

Άρθρο 6: Διαδικασία τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

Άρθρο 7: Διαδικασία αξιολόγησης οριστικής μελέτης και μελέτης εφαρμογής έργου ή δραστηριότητας

Άρθρο 8: Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων κατηγορίας Β

Άρθρο 9: Υφιστάμενα έργα και δραστηριότητες στερούμενα περιβαλλοντικών όρων

Άρθρο 10: Διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης για έργα και δραστηριότητες σε περιοχές που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000

Άρθρο 11: Περιεχόμενο φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης

Άρθρο 12: Κατάργηση αδειών

Άρθρο 13: Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης

Άρθρο 14: Σύσταση Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Άρθρο 15: Προσαρμογή του νόμου 3852/2010 για την περιβαλλοντική αδειοδότηση

Άρθρο 16: Μητρώο πιστοποιημένων αξιολογητών Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Άρθρο 17: Τέλη διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης και ελέγχων

Άρθρο 18: Ηλεκτρονική διαχείριση διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης

Άρθρο 19: Γνωμοδοτήσεις φορέων και δημόσια διαβούλευση περιβαλλοντικής αδειοδότησης

Άρθρο 19Α: Ανάρτηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων στο διαδίκτυο

Άρθρο 20: Περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις Αντικατάσταση του άρθρου 6 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986) και εναρμόνιση με άρθρο 23 της Οδηγίας 2010/1975 περί Βιομηχανικών Εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)

Άρθρο 21: Διοικητικές κυρώσεις

Άρθρο 22: Οργανωτικά, λειτουργικά και άλλα ζητήματα της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και του ΣΥΓΑΠΕΖ

 

Κεφάλαιο Β: Ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου

 

Άρθρο 23: Απαγόρευση εμπράγματων δικαιοπραξιών σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης

Άρθρο 24: Δικαιολογητικά, διαδικασία υπαγωγής και ενιαίο ειδικό πρόστιμο αυθαίρετης κατασκευής ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης

Άρθρο 24Α: Ρύθμιση αυθαίρετων κτισμάτων σε εξαγορασμένα ακίνητα

Άρθρο 25: Μέτρα για τη βελτίωση του οικιστικού περιβάλλοντος

Άρθρο 26: Ειδικές διατάξεις

Άρθρο 27: Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης μη δηλούμενων κατασκευών / χρήσεων

Άρθρο 28: Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων

Άρθρο 29: Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 30: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 31: Τροποποιητικές διατάξεις

Άρθρο 32: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 33: Ρύθμιση θεμάτων Συμβουλίων Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος

Άρθρο 34

Άρθρο 35

Άρθρο 36

Άρθρο 36Α

Άρθρο 37: Έναρξη ισχύος

 

Παράρτημα I: Κριτήρια κατάταξης

Παράρτημα II: Ελάχιστα περιεχόμενα φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 20-09-2011

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.