Νόμος 4014/11 - Άρθρο 33

Άρθρο 33: Ρύθμιση θεμάτων Συμβουλίων Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για καθεμία από τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου, όπως αυτές καθορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως ισχύει, συνιστάται Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 

2. Για καθεμία από τις περιφερειακές ενότητες των Περιφερειών Ιονίων Νήσων, Αττικής, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, όπως αυτές καθορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 του νόμου 3852/2010, όπως ισχύει, συνιστάται Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 

3. Κάθε Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Αποκεντρωμένης Διοίκησης συγκροτείται με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και αποτελείται από επτά μέλη ως ακολούθως:

 

α. Τον προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ως Πρόεδρο,

 

β. Έναν εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

 

γ. Έναν εκπρόσωπο της οικείας περιφερειακής ένωσης των Δήμων.

 

δ. Έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 

ε. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.

 

στ. Έναν υπάλληλο της οικείας Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 

ζ. Έναν πτυχιούχο μηχανικό τεχνολογικής εκπαίδευσης, μέλος της Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών.

 

Με την ίδια απόφαση ορίζεται αναπληρωτής για κάθε μέλος.

 

Για τα Συμβούλια Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Αποκεντρωμένης Διοίκησης της παραγράφου 2 η απόφαση συγκρότησης καθορίζει και την έδρα τους.

 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μπορούν να συσταθούν περισσότερα Συμβούλια Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τις Περιφέρειες της παραγράφου 1 με τοπική αρμοδιότητα μία ή περισσότερες περιφερειακές ενότητες, όπως αυτές καθορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010). Για τη σύνθεση και τη συγκρότηση των προαναφερόμενων συμβουλίων εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3.

 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μπορούν να καταργηθούν Συμβούλια Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Αποκεντρωμένης Διοίκησης της παραγράφου 2 και να συσταθούν νέα με τοπική αρμοδιότητα δύο ή περισσότερες περιφερειακές ενότητες, όπως αυτές καθορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 του νόμου 3852/2010. Για τη σύνθεση και τη συγκρότηση των προαναφερόμενων συμβουλίων εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3.

 

6. Από την έκδοση της απόφασης συγκρότησης της παραγράφου 3 καταργούνται τα Συμβούλια Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος που λειτουργούν εντός της ίδιας γεωγραφικής περιοχής.

 

7. Μέχρι την έκδοση της απόφασης συγκρότησης της παραγράφου 3, τα Συμβούλια Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος των πρώην νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων που λειτουργούσαν εντός της ίδιας γεωγραφικής περιοχής εξακολουθούν να λειτουργούν με τη σύνθεση που είχαν την 31-12-2010.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.