Νόμος 4015/11 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Ομάδες Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι παραγωγοί συγκεκριμένων όμοιων ή ομοειδών αγροτικών προϊόντων μπορεί να συγκροτούν Ομάδες Παραγωγών, οι οποίες αναγνωρίζονται σύμφωνα με το άρθρο 60 παράγραφος 1 του νόμου 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α/1998). Η λειτουργία των Ομάδων Παραγωγών, οι σχέσεις μεταξύ των μελών που συγκροτούν μία Ομάδα Παραγωγής, οι σχέσεις των Ομάδων Παραγωγών με τρίτους ρυθμίζονται από το καταστατικό τους.

 

2. Οι Ομάδες Παραγωγών οφείλουν να καταχωρίζονται στο Μητρώο, να λειτουργούν και να εκλέγουν τα όργανα της διοίκησης τους, αναλόγως προς τα ισχύοντα και για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς.

 

3. Το καταστατικό της Ομάδας Παραγωγής πρέπει να καθορίζει τουλάχιστον:

 

α) Τις διαδικασίες για τον καθορισμό, την έκδοση και την τροποποίηση των κανόνων του.

 

β) Την υποχρέωση των μελών να καταβάλλουν τις χρηματικές εισφορές που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση της Ομάδας Παραγωγής.

 

γ) Κανόνες που εξασφαλίζουν στα μέλη το δημοκρατικό έλεγχο της Ομάδας Παραγωγής και των αποφάσεων της.

 

δ) Κυρώσεις για την παράβαση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το καταστατικό και ιδίως από τη μη καταβολή των χρηματικών εισφορών ή των κανόνων που έχει θεσπίσει η Ομάδα Παραγωγής.

 

ε) Κανόνες σχετικά με την εγγραφή νέων μελών, ιδίως όσον αφορά την ελάχιστη διάρκεια συμμετοχής στην Ομάδα Παραγωγής, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα έτος.

 

στ) Τους λογιστικούς και δημοσιονομικούς κανόνες για τη λειτουργία της Ομάδας Παραγωγής.

 

4. Το καταστατικό του νομικού προσώπου της Ομάδας Παραγωγής υποχρεώνει τα μέλη:

 

α) Να εφαρμόζουν τους κανόνες που θεσπίζει η οργάνωση παραγωγών όσον αφορά την παροχή στοιχείων σχετικών με την παραγωγή, την εμπορία και την προστασία περιβάλλοντος.

 

β) Να παρέχουν πληροφορίες για στατιστικούς λόγους σχετικά με τις καλλιεργούμενες εκτάσεις και τις εξελίξεις της αγοράς.

 

γ) Να καταβάλλουν χρηματικές ποινές για παραβίαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το καταστατικό.

 

δ) Να είναι μέλη μίας μόνο Ο.Π. όσον αφορά την παραγωγή οποιουδήποτε προϊόντος από μια δεδομένη εκμετάλλευση.

 

ε) Να διαθέτουν το σύνολο της σχετικής παραγωγής τους μέσω της Ομάδας Παραγωγής με εξαίρεση:

 

α)α) Να πωλούν απευθείας στους καταναλωτές μέχρι ποσοστού 10% της παραγωγής τους.

 

β)β) Να διαθέτουν στο εμπόριο οι ίδιοι ή μέσω άλλης Ομάδας Παραγωγής που ορίζεται από τη δική τους Ομάδα Παραγωγής ποσότητες προϊόντων που είναι αμελητέες σε σχέση με τον όγκο της εμπορεύσιμης παραγωγής της Ομάδας Παραγωγής που ανήκουν.

 

γ)γ) Να διαθέτουν στο εμπόριο οι ίδιοι ή μέσω άλλης Ομάδας Παραγωγής που ορίζεται από τη δική τους Ομάδα Παραγωγής προϊόντα τα οποία λόγω των χαρακτηριστικών τους δεν εμπίπτουν στις εμπορικές δραστηριότητες της Ομάδας Παραγωγής που ανήκουν.

 

στ) Να καταβάλουν τις χρηματικές εισφορές που προβλέπονται από το καταστατικό για τη δημιουργία και τροφοδότηση του επιχειρησιακού ταμείου.

 

5. Οι Ομάδες Παραγωγών, οι οποίες αναγνωρίζονται και καταχωρίζονται στο Μητρώο, οφείλουν να παρέχουν στοιχεία για:

 

α) Τον αριθμό των παραγωγών συγκεκριμένων αγροτικών προϊόντων, οι οποίοι είναι μέλη τους στο επίπεδο λειτουργίας τους (εθνικό, περιφερειακό, περιφερειακής ενότητας).

 

β) Το ποσοστό συγκέντρωσης της παραγωγής του συγκεκριμένου προϊόντος στο επίπεδο λειτουργίας τους.

 

γ) Την έκταση των παρεχόμενων από αυτές υπηρεσιών, καθώς και το μέγεθος των περιουσιακών στοιχείων τους.

 

δ) Τον κύκλο και το ύψος των σχετικών με το αντικείμενο τους συναλλαγών.

 

ε) Το μερίδιο της αγοράς του συγκεκριμένου προϊόντος που κατέχουν σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο,

 

στ) Την καταρχήν λειτουργία μιας ομάδας παραγωγών ανά αγροτικό προϊόν σε κάθε περιφερειακή ενότητα ή σε διαφορετική περίπτωση για τη συνεργασία των περισσότερων Ομάδων Παραγωγών, στο πλαίσιο της διάταξης του άρθρου 6 του παρόντος νόμου.

 

6. Η πρώτη εγγραφή των Ομάδων Παραγωγών στο Μητρώο διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ύστερα από αίτηση τους. Η επανεγγραφή τους διενεργείται σε ετήσια βάση και σύμφωνα με τις τακτικές ετήσιες δηλώσεις που υποβάλλονται από τις ίδιες τις Ομάδες Παραγωγών. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου καθορίζονται ο τύπος και το ακριβές περιεχόμενο των αιτήσεων πρώτης εγγραφής και των τακτικών ετήσιων δηλώσεων, τα έγγραφα και δικαιολογητικά που επισυνάπτονται σε αυτές, η διαδικασία συμβατικής ή ηλεκτρονικής υποβολής και καταχώρισης των δηλώσεων αυτών, καθώς και η διαδικασία διαγραφής από το Μητρώο. Η υποβολή των τακτικών ετήσιων δηλώσεων γίνεται μέχρι την 1η Μαρτίου εκάστου έτους.

 

7. Οι Ομάδες Παραγωγών, οι οποίες για 3 συνεχόμενα έτη δεν εμφανίζουν καμιά δραστηριότητα ή δεν υποβάλλουν την ετήσια δήλωση της προηγούμενης παραγράφου, διαγράφονται από το Μητρώο.

 



Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.