Νόμος 4015/11 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Καταχώριση στο Μητρώο και αξιολόγηση των Αγροτικών Συνεταιρισμών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, αφού αξιολογηθούν σύμφωνα με την παράγραφο 1 του προηγουμένου άρθρου, καταχωρίζονται στο Μητρώο. Για την καταγραφή στο Μητρώο αξιοποιούνται τα βιβλία που τηρούνται στα κατά τόπους Ειρηνοδικεία, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του νόμου [Ν] 2810/2000. Οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί καταχωρίζονται στο Μητρώο σε δύο αξιολογικές κατηγορίες ως:

 

α) ενεργοί Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και

β) ανενεργοί Αγροτικοί Συνεταιρισμοί.

 

2. Η αξιολόγηση των Αγροτικών Συνεταιρισμών γίνεται ετησίως και σύμφωνα με τις τακτικές ετήσιες δηλώσεις, που αυτές υποβάλλουν και εκδίδεται σχετική απόφαση από την Εποπτική Αρχή, η οποία γνωστοποιείται στον αξιολογούμενο. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Συμβουλίου, καθορίζονται με κάθε λεπτομέρεια τα ειδικότερα κριτήρια που προβλέπονται στην παράγραφο 1 για την αξιολόγηση των Αγροτικών Συνεταιρισμών, ο τύπος και το ακριβές περιεχόμενο των αιτήσεων της πρώτης εγγραφής και των τακτικών ετήσιων δηλώσεων, τα έγγραφα και δικαιολογητικά που επισυνάπτονται σε αυτές και η διαδικασία συμβατικής ή ηλεκτρονικής υποβολής τους. Με την ίδια απόφαση, μπορεί να ορίζεται και παράβολο για κάθε αίτηση, που υποβάλλεται στο μητρώο. Η υποβολή των τακτικών ετήσιων δηλώσεων διενεργείται το αργότερο έως την 30ή Μαρτίου εκάστου έτους. Οι αξιολογούμενοι, εφόσον δεν συμφωνούν με την απόφαση αξιολόγησης, έχουν δικαίωμα ένστασης, ενώπιον του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εντός προθεσμίας ενός μηνός από τη γνωστοποίηση της απόφασης της Εποπτικής Αρχής. Ο Υπουργός αποφαίνεται επί της ενστάσεως εντός προθεσμίας 15 ημερών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 61 του νόμου 4277/2014 (ΦΕΚ 156/Α/2014).

 

3. Με την αίτηση πρώτης εγγραφής, οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί υποχρεούνται να προσκομίσουν στην Εποπτική Αρχή:

 

α) αντίγραφο του καταστατικού τους και βεβαίωση εγγραφής του στα οικεία βιβλία του αρμόδιου Δικαστηρίου,

 

β) ετήσιο κύκλο εργασιών κατά την τελευταία τριετία με βάση τους ισολογισμούς, λογαριασμούς και αποτελέσματα χρήσης των τελευταίων τριών ετών ή των ετών λειτουργίας του, αν ο Αγροτικός Συνεταιρισμός έχει ιδρυθεί μέσα στην τελευταία τριετία,

 

γ) αριθμό μελών, σύμφωνα με βιβλίο μητρώου μελών,

 

δ) πρακτικό των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των διοικητικών οργάνων του Αγροτικού Συνεταιρισμού. Η ακρίβεια των παραπάνω στοιχείων, που προσκομίζονται από κάθε συνεταιρισμό, επαληθεύεται από την Εποπτική Αρχή και με βάση την πληρότητά τους συντάσσεται κατάλογος όσων εκπληρώνουν και τα τέσσερα κριτήρια, οπότε χαρακτηρίζονται, ως ενεργοί. Όσοι δεν εκπληρώνουν τα κριτήρια χαρακτηρίζονται ως ανενεργοί, κατά την πρώτη έγγραφη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 61 του νόμου 4277/2014 (ΦΕΚ 156/Α/2014).

 

4. Οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, οι οποίες για 2 συνεχόμενες αξιολογήσεις καταχωρίζονται στο Μητρώο ως ανενεργοί, λύονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από εισήγηση της Εποπτικής Αρχής και του Συμβουλίου. Μετά τη λύση του Αγροτικού Συνεταιρισμού ακολουθεί η διαδικασία της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 25 του νόμου [Ν] 2810/2000, όπως ισχύει. Η διαδικασία της εκκαθάρισης πρέπει να ολοκληρώνεται το αργότερο εντός 2 ετών. Εάν συντρέχει σπουδαίος λόγος, το Δικαστήριο, κατόπιν αιτήσεως παντός έχοντος έννομο συμφέρον, δύναται να παρατείνει το χρόνο της εκκαθάρισης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 61 του νόμου 4277/2014 (ΦΕΚ 156/Α/2014).

 

5. Η εκκαθάριση διατάσσεται με απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Μονομελούς Πρωτοδικείου ύστερα από αίτηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η εκκαθάριση και ο ορισμός των εκκαθαριστών διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 25 του νόμου [Ν] 2810/2000. Η αίτηση στρέφεται κατά του Αγροτικού Συνεταιρισμού και εκδικάζεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Η αίτηση εκδικάζεται το αργότερο μέσα σε 30 ημέρες από την κατάθεση της. Από τη δημοσίευση της απόφασης για την εκκαθάριση και έως την περάτωση της απαγορεύεται και είναι άκυρη κάθε εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, η οποία διενεργείται κατά παρέκκλιση της σχετικής διαδικασίας εκκαθάρισης. Η διαδικασία εκκαθάρισης πρέπει να ολοκληρώνεται το αργότερο εντός 2 ετών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με το άρθρο 34 του νόμου 4282/2014 (ΦΕΚ 182/Α/2014).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 50 του νόμου 4384/2016 (ΦΕΚ 78/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.