Νόμος 4021/11 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Γενικοί κανόνες προληπτικής εποπτείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου, τα άρθρα 5, 11 έως 17, οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 19 και τα άρθρα 20 έως 31 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία, εφαρμόζονται αναλόγως στα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 107 του νόμου [Ν] 4537/2018 (ΦΕΚ 84/Α/2018).

 

2. Τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος ενημερώνουν την Τράπεζα της Ελλάδος εκ των προτέρων για οποιαδήποτε ουσιαστική μεταβολή των μέτρων που λαμβάνονται για τη διασφάλιση χρηματικών ποσών που έχουν ληφθεί έναντι ηλεκτρονικού χρήματος.

 

3. Φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο έχει λάβει απόφαση να αποκτήσει ή να διαθέσει, άμεσα ή έμμεσα, ειδική συμμετοχή κατά την έννοια της παραγράφου 13 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 3601/2007, όπως ισχύει, σε ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος ή να αυξήσει περαιτέρω ή να μειώσει, άμεσα ή έμμεσα, αυτή την ειδική συμμετοχή, με αποτέλεσμα η αναλογία των δικαιωμάτων ψήφου στο κεφάλαιο που κατέχει να ανέρχεται σε 20%, στο 1/3 ή σε 50%, ή να υπερβαίνει τα εν λόγω όρια ή να μειώνεται έτσι ώστε να διαμορφώνεται σε αυτά ή το ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος να γίνεται ή να παύει να είναι θυγατρική του, ενημερώνει την Τράπεζα της Ελλάδος για την πρόθεση του αυτή πριν από την κατά τα ανωτέρω απόκτηση, διάθεση, αύξηση ή μείωση.

 

Οι υποψήφιοι αγοραστές παρέχουν στην Τράπεζα της Ελλάδος πληροφορίες που αναφέρουν το μέγεθος της συμμετοχής που προτίθενται να αποκτήσουν και άλλες σχετικές πληροφορίες, εφαρμόζοντας αναλόγως την παράγραφο 5 του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 3601/2007.

 

Σε περίπτωση που η επιρροή των προσώπων αυτών είναι δυνατόν να αποβεί εις βάρος της συνετής και χρηστής διαχείρισης του ιδρύματος, η Τράπεζα της Ελλάδος εκφράζει την αντίθεση της ή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να αντιμετωπισθεί η ως άνω επιρροή. Στα μέτρα είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται εντολές, κυρώσεις κατά των διευθυνόντων ή αναστολή της άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τη συμμετοχή των εν λόγω προσώπων.

 

Παρόμοια μέτρα εφαρμόζονται κατά των φυσικών ή νομικών προσώπων τα οποία δεν τηρούν την υποχρέωση της, εκ των προτέρων, ενημέρωσης που αναφέρεται στην παράγραφο αυτή.

 

Σε περίπτωση απόκτησης συμμετοχής παρά την αντίθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, η τελευταία, ανεξάρτητα από τις άλλες κυρώσεις που πρόκειται να επιβληθούν, προβλέπει είτε την αναστολή της άσκησης των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου είτε την ακυρότητα ή τη δυνατότητα ακύρωσης των σχετικών ψήφων.

 

4. Τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος δύνανται να διανέμουν και να εξαργυρώνουν ηλεκτρονικό χρήμα μέσω φυσικών ή νομικών προσώπων τα οποία ασκούν τις δραστηριότητες αυτές εξ ονόματος των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος (αντιπροσώπων). Εφόσον το ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος επιθυμεί να διανείμει ηλεκτρονικό χρήμα σε άλλο κράτος - μέλος με πρόσληψη φυσικού ή νομικού προσώπου ως αντιπροσώπου, εφαρμόζονται αναλόγως στα εν λόγω ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος τα άρθρα 27 έως 31, εκτός από τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 29, της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 107 του νόμου [Ν] 4537/2018 (ΦΕΚ 84/Α/2018).

 

5. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 4, τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος δεν εκδίδουν ηλεκτρονικό χρήμα μέσω αντιπροσώπων ή οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου. Τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος παρέχουν υπηρεσίες πληρωμών, όπως ορίζεται στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 16, μέσω αντιπροσώπων, μόνο εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 19 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ, όπως αυτό έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 107 του νόμου [Ν] 4537/2018 (ΦΕΚ 84/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.