Νόμος 4021/11 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Ορισμός των αρμόδιων αρχών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Τράπεζα της Ελλάδος ορίζεται ως αρμόδια αρχή, η οποία ασκεί τα καθήκοντα που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 12 έως 19 του παρόντος Κεφαλαίου και είναι υπεύθυνη για τη χορήγηση αδειών λειτουργίας και την προληπτική εποπτεία των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος.

 

2. Τα καθήκοντα της Τράπεζας της Ελλάδος ως αρμόδιας αρχής, που έχουν οριστεί σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο, εμπίπτουν στην ευθύνη των αρμόδιων αρχών του κράτους - μέλους καταγωγής.

 

3. Η εποπτική αρμοδιότητα της Τράπεζας της Ελλάδος αφορά την εποπτεία των δραστηριοτήτων έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 16 και δεν συνεπάγεται αρμοδιότητα για την εποπτεία των λοιπών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά κατά νόμο.

 

4. Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και η εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 12 έως 19, όπου απαιτείται.

 

5. Οι αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου ασκούνται με Πράξη του Διοικητή της ή εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου.

 

6. Οι αποφάσεις που εκδίδονται από την Τράπεζα της Ελλάδος κατ' εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου υπόκεινται σε αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.