Νόμος 4021/11 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Απαιτήσεις διασφάλισης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος πρέπει να διασφαλίζουν, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του νόμου 3862/2010, τα χρηματικά ποσά που λαμβάνουν έναντι ηλεκτρονικού χρήματος που έχει εκδοθεί. Χρηματικά ποσά που λαμβάνονται υπό μορφή πληρωμής από μέσα πληρωμών διασφαλίζονται σε κάθε περίπτωση όταν πιστωθούν σε λογαριασμούς πληρωμών ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος ή καταστούν με άλλο τρόπο διαθέσιμα σε ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση απαιτήσεις περί προθεσμίας εκτέλεσης, που ορίζονται στο νόμο 3862/2010. Σε κάθε περίπτωση, τα εν λόγω χρηματικά ποσά διασφαλίζονται έως το αργότερο πέντε εργάσιμες ημέρες μετά την έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 27 του άρθρου 4 του νόμου 3862/2010.

 

2. Για τους σκοπούς της διασφάλισης, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1, ως ασφαλή, χαμηλού κινδύνου στοιχεία ενεργητικού νοούνται:

 

α) τα στοιχεία που εμπίπτουν σε μία από τις κατηγορίες του Πίνακα 1 της παραγράφου 2 του Τμήματος Γ' του Παραρτήματος Ι της ΠΔ/ΤΕ 2591/2007 (ΦΕΚ 1759/Β/2007), όπως ισχύει, για τα οποία η κεφαλαιακή απαίτηση ειδικού κινδύνου δεν υπερβαίνει το 1,6%, αλλά που αποκλείουν άλλα αποδεκτά στοιχεία κατά την έννοια της παραγράφου 5 του Τμήματος Γ' του Παραρτήματος Ι της ανωτέρω Πράξης, καθώς και

 

β) τα μερίδια σε οργανισμό συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) που επενδύει αποκλειστικά σε στοιχεία ενεργητικού όπως ορίζονται στην περίπτωση α' ανωτέρω.

 

Σε εξαιρετικές περιστάσεις και με επαρκή αιτιολόγηση, η Τράπεζα της Ελλάδος καθορίζει, βάσει αξιολόγησης της ασφαλείας, της ληκτότητας, της αξίας ή άλλης παραμέτρου κινδύνου των στοιχείων ενεργητικού όπως προσδιορίζονται ανωτέρω, ποια από τα στοιχεία ενεργητικού δεν συνιστούν ασφαλή, χαμηλού κινδύνου στοιχεία για τους σκοπούς της παραγράφου 1.

 

3. Για τις δραστηριότητες που ορίζονται στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 16, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 9 του νόμου 3862/2010.

 

4. Για τους σκοπούς των παραγράφων 1 και 3, η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να καθορίζει με απόφαση της, τη μέθοδο που χρησιμοποιείται από τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος για τη διασφάλιση των χρηματικών ποσών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.