Νόμος 4024/11

Ν4024/2011: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4024/2011: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015, (ΦΕΚ 226/Α/2011), 27-10-2011.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Πρώτο: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις

 

Άρθρο 1: Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων Δημοσίου

Άρθρο 2: Ρύθμιση θεμάτων ασφαλιστικών φορέων

Άρθρο 3: Θέματα Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων

 

Κεφάλαιο Δεύτερο: Σύστημα βαθμολογικών προαγωγών και μισθολογικής εξέλιξης των υπαλλήλων του κράτους, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού και άλλων φορέων του δημοσίου τομέα και συναφείς διατάξεις

 

Άρθρο 4: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 5: Θέματα κινητικότητας των Υπαλλήλων του Κράτους

Άρθρο 6: Σύστημα Βαθμολογικής Κατάταξης

Άρθρο 7: Σύστημα Βαθμολογικής Εξέλιξης

Άρθρο 8: Διαδικασία προαγωγής - πίνακες προακτέων

Άρθρο 10: Προϋποθέσεις επιλογής σε θέσεις ευθύνης

Άρθρο 11: Προκήρυξη για την επιλογή προϊσταμένων

Άρθρο 12: Σύστημα μισθολογικής εξέλιξης

Άρθρο 14: Ορισμός Αποδοχών

Άρθρο 15: Επιδόματα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και απομακρυσμένων παραμεθόριων περιοχών

Άρθρο 17: Οικογενειακή παροχή

Άρθρο 18: Επίδομα Θέσης Ευθύνης

Άρθρο 19: Κίνητρο Επίτευξης Στόχων και Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων

Άρθρο 20: Υπερωριακή εργασία

Άρθρο 21: Αμοιβές συλλογικών οργάνων

Άρθρο 22: Επέκταση διατάξεων

Άρθρο 25: Αποδοχές υπαλλήλων που αποσπώνται ή μετακινούνται

Άρθρο 26: Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης

Άρθρο 27

Άρθρο 28: Μεταβατικές και Τελικές Διατάξεις του Δεύτερου Κεφαλαίου. Κατάταξη και προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής του υπηρετούντος προσωπικού

Άρθρο 29: Κατάταξη σε Μισθολογικά Κλιμάκια του Υπηρετούντος Προσωπικού

Άρθρο 30: Λοιπές παροχές, επιδόματα αμοιβές και αποζημιώσεις

Άρθρο 31: Αναλογικές ρυθμίσεις για νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα

Άρθρο 32: Κατάργηση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα του παρόντος Κεφαλαίου και Έναρξη ισχύος

 

Κεφάλαιο Τρίτο: Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων στο δημόσιο τομέα, προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα και εργασιακή εφεδρεία

 

Άρθρο 33: Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων και προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα

Άρθρο 34: Κατάργηση κενών θέσεων ιδιωτικού δικαίου και εργασιακή εφεδρεία

Άρθρο 35: Αναδιοργάνωση Δημοσίων Υπηρεσιών - Ανακατανομή οργανικών θέσεων

 

Κεφάλαιο Τέταρτο: Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

 

Άρθρο 37: Ρυθμίσεις Συλλογικών Διαπραγματεύσεων

 

Κεφάλαιο Πέμπτο: Φορολογικές ρυθμίσεις

 

Άρθρο 38: Υπολογισμός και καταβολή φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων

 

Κεφάλαιο Έκτο: Λοιπές ρυθμίσεις

 

Άρθρο 39: Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών

Άρθρο 40: Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών

Άρθρο 42

Άρθρο 43: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 27-10-2011

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.