Νόμος 4030/11 - Άρθρο 41

Άρθρο 41: Συμπληρώσεις του νόμου 2742/1999


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του νόμου 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/1999), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του νόμου 3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α/2010), και μετά την περίπτωση ι)β' τίθεται περίπτωση ι)γ' ως εξής:

 

{ι)γ. Η ολοκληρωμένη διαχείριση του θαλάσσιου χώρου σε συνάρτηση με τις παράκτιες περιοχές, με το συντονισμό και την εναρμόνιση των επί μέρους πολιτικών, προγραμμάτων και επενδυτικών σχεδίων για την ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων, καθώς και δραστηριοτήτων άθλησης και αναψυχής που ασκούνται από διάφορους φορείς στην ίδια περιοχή, με στόχο την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος και την προώθηση της ολοκληρωμένης και αειφόρου ανάπτυξης.}

 

2. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του νόμου 2742/1999 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{- ορισμένες ειδικές περιοχές του εθνικού χώρου, όπως ο θαλάσσιος χώρος, οι παράκτιες και νησιωτικές περιοχές, οι ορεινές και προβληματικές ζώνες, οι περιοχές που υπάγονται σε διεθνείς ή ευρωπαϊκές συμβάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και άλλες ενότητες του εθνικού χώρου που παρουσιάζουν κρίσιμα περιβαλλοντικά, αναπτυξιακά και κοινωνικά προβλήματα.}

 

3. Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/1999) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{α. Από τον Γενικό Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ως Πρόεδρο,}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.