Νόμος 4039/12 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διοικητικές κυρώσεις και τα πρόστιμα, που επιβάλλονται για παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος νόμου αναγράφονται στον Πίνακα που ακολουθεί.

 

α/α

Παράβαση

Διάταξη

Πρόστιμο

1

Μη εφαρμογή από τον ιδιοκτήτη, τον κάτοχο ή τον υπεύθυνο των ζώων, των κανόνων προστασίας και καλής μεταχείρισής τους και μη τήρηση, από μέρους τους, των ειδικών απαιτήσεων της περίπτωσης β του άρθρου 1, ώστε να εξασφαλίζεται ο σεβασμός της ύπαρξής τους.

Άρθρο 1 περίπτωση β

500 ευρώ

2

Παράλειψη εμπρόθεσμης σήμανσης και καταγραφής του ζώου συντροφιάς ή δήλωσης της απώλειας του ζώου συντροφιάς.

Άρθρο 4 παράγραφος 7

Άρθρο 5 παράγραφος 1 περίπτωση α)

300 €

3

Παράλειψη τήρησης των κανόνων ευζωίας του ζώου συντροφιάς ή της κτηνιατρικής εξέτασης του ζώου.

Άρθρο 5 παράγραφος 1 περίπτωση γ)

500 ευρώ

4

Μη κατοχή ενημερωμένου βιβλιαρίου υγείας καθώς και μη κατοχή ενημερωμένου διαβατηρίου σε περίπτωση ταξιδιού στο εξωτερικό ή σε κάθε αλλαγή του ιδιοκτήτη ή του προσωρινού του κατόχου.

Άρθρο 5 παράγραφος 1 περιπτώσεις γ) και δ)

300 €

5

Εγκατάλειψη του ζώου χωρίς τήρηση των οριζόμενων στο άρθρο 5 παράγραφος 1 περιπτώσεις β) και ε) και αποφυγή στείρωσης χωρίς την τήρηση των οριζομένων στο άρθρο 5 παράγραφος 1 περίπτωση ζ).

Άρθρο 5 παράγραφος 1 περιπτώσεις β) και ε) και

ζ)

300 €

6

Απουσία εν ισχύ αντιλυσσικού εμβολιασμού και μη τοποθέτηση της μεταλλικής κονκάρδας ή παράλειψη άμεσου καθαρισμού του περιβάλλοντος από τα περιττώματα του ζώου.

Άρθρο 5 παράγραφος 1 περιπτώσεις α) και στ)

100 €

7

Παράλειψη προσκόμισης στον οικείο Δήμο του αντιγράφου του Πιστοποιητικού ηλεκτρονικής ταυτοποίησης.

Άρθρο 5 παράγραφος 1 παράγραφος η)

300 €

8

Παράλειψη τήρησης των κανόνων για τον ασφαλή περίπατο του σκύλου ή πρόκληση ζημιάς από σκύλο ή παράλειψη λήψης μέτρων πρόληψης της εξόδου του σκύλου από την ιδιοκτησία του κυρίου / κατόχου / συνοδού / φύλακα.

Άρθρο 5 παράγραφοι 2 και 3

300 €

9

Μη κατοχή ενημερωμένου διαβατηρίου/βιβλιαρίου υγείας του κυνηγετικού σκύλου σε οποιαδήποτε μετακίνηση του ζώου.

Άρθρο 5 παράγραφος 4

300 €

10

Δημοσίευση ή/και τοιχοκόλληση αγγελίας για ζώα συντροφιάς προς υιοθεσία ή δωρεάν παραχώρηση ή πώληση σε έντυπο, φυλλάδιο ή ιστοσελίδα χωρίς αναφορά του αριθμού ηλεκτρονικής σήμανσής τους.

Άρθρο 5 παράγραφος 7

300 €

11

Είσοδος στην ελληνική επικράτεια ζώου συντροφιάς που δεν έχει ηλεκτρονική σήμανση.

Άρθρο 5 παράγραφος 8 περίπτωση α)

300 €

12

Αφαίρεση του μέσου ηλεκτρονικής σήμανσης από τον ιδιοκτήτη ή άλλο πρόσωπο ή τον κτηνίατρο.

Άρθρο 5 παράγραφος 8 περίπτωση β)

3.000 € και αφαίρεση άδειας επαγγέλματος του κτηνιάτρου

13

Εκτροφή, αναπαραγωγή ή πώληση ζώων συντροφιάς για εμπορικούς σκοπούς χωρίς άδεια.

Άρθρο 6 παράγραφος 1

3.000 €

14

Παράλειψη σήμανσης και καταχώρισης των εκτρεφόμενων, αναπαραγόμενων ή προς πώληση σκύλων και γατών.

Άρθρο 6

παράγραφος 1

3.000 €

15

Πώληση ζώου συντροφιάς με ηλικία μικρότερη των 8 εβδομάδων και πώληση σκύλων και γατών σε υπαίθριους δημόσιους χώρους, συμπεριλαμβανομένων των υπαίθριων αγορών.

Άρθρο 6 παράγραφος 3

περιπτώσεις α) και β)

1.000 € ανά ζώο που πωλείται

16

Διαμονή ζώων συντροφιάς που προορίζονται για εκτροφή, αναπαραγωγή ή πώληση για εμπορικό σκοπό σε ακατάλληλο χώρο, μη τήρηση κανόνων ευζωίας, ασφάλειας και παροχής κατάλληλης κτηνιατρικής περίθαλψης.

Άρθρο 6 παράγραφος 1

2.000 €

17

Παράλειψη τήρησης ενημερωμένων βιβλιαρίων υγείας /διαβατηρίων ζώων συντροφιάς που προορίζονται για εκτροφή, αναπαραγωγή ή πώληση για εμπορικό σκοπό.

Άρθρο 6 παράγραφος 1

1.000 € για το πρώτο ζώο προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε επόμενο

18

Παράλειψη τήρησης μητρώων για κάθε θηλυκό ζώο αναπαραγωγής στις εγκαταστάσεις εκτροφής, διαθέσιμων ανά πάσα στιγμή για έλεγχο.

Άρθρο 6 παράγραφος 1

1.000 € για το πρώτο ζώο προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε επόμενο

19

Εκτροφή για εμπορικούς σκοπούς, έστω και ενός θηλυκού σκύλου αναπαραγωγής χωρίς άδεια εκτροφής.

Άρθρο 6 παράγραφος 1

1.000 € για το πρώτο ζώο προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε επόμενο

20

Γονιμοποίηση θηλυκών σκύλων αναπαραγωγής πριν από το δεύτερο οιστρικό κύκλο και πάντως πριν από την παρέλευση εννέα μηνών από τον τελευταίο τοκετό.

Άρθρο 6 παράγραφος 1

1.000 € για το πρώτο ζώο προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε επόμενο

21

Εισαγωγή και εμπορία ακρωτηριασμένων σκύλων.

Άρθρο 6 παράγραφος 3 περίπτωση γ)

1.000 € ανά ζώο

22

Αναπαραγωγή ακρωτηριασμένων ζώων

Άρθρο 6 παράγραφος 3 περίπτωση δ)

1.000 € ανά ζώο

23

Διοργάνωση έκθεσης με ζώα συντροφιάς χωρίς άδεια.

Άρθρο 7 παράγραφος 1

5.000 € ανά ημέρα εκδήλωσης

24

Πρόκληση φόβου ή πόνου σε ζώο συντροφιάς κατά τη διάρκεια εκδήλωσης ή παράλειψη άμεσης επίβλεψης ζώου συντροφιάς κατά τη διάρκεια εκδήλωσης ή παράλειψη χρήσης φίμωτρου ή απομάκρυνσης από εκδήλωση ζώου συντροφιάς που εκδηλώνει επιθετική συμπεριφορά.

Άρθρο 7 παράγραφος 2

1.000 € ανά ζώο

25

α) Παράλειψη σήμανσης και καταγραφής ζώου συντροφιάς που συμμετέχει σε έκθεση ή

β) προσκόμιση ακρωτηριασμένου ζώου για συμμετοχή του σε έκθεση και αποδοχή του από τον υπεύθυνο που την διοργανώνει.

Άρθρο 7 παράγραφοι 3 και 4

1.000 € ανά ζώο

26

Παράλειψη κατοχής ενημερωμένων βιβλιαρίων υγείας /διαβατηρίων ζώων συντροφιάς που συμμετέχουν σε έκθεση.

Άρθρο 7 παράγραφος 3

1.000 € για το πρώτο ζώο προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε επόμενο

27

α) Παράλειψη τήρησης των κανόνων ευζωίας, των υγειονομικών διατάξεων και των αστυνομικών διατάξεων περί κοινής ησυχίας για ζώα συντροφιάς που διατηρούνται σε μονοκατοικίες και διαμερίσματα, β) Διατήρηση περισσότερων από 2 ζώων συντροφιάς σε διαμέρισμα πολυκατοικίας, όπου ο κανονισμός απαγορεύει τη διατήρηση ζώων συντροφιάς.

Άρθρο 8 παράγραφοι 1 και 2

500 € ανά ζώο

28

Διατήρηση και παραμονή ζώου σε κοινόχρηστο χώρο ή σε κήπο πολυκατοικίας.

Άρθρο 8 παράγραφος 3

300 € ανά ζώο

29

Μετακίνηση ή μεταφορά έως 5 ζώων συντροφιάς κατά παράβαση των διατάξεων του Κανονισμού 998/2003 και του Κανονισμού 1/2005.

Άρθρο 10 παράγραφος 1

500 €

30

Μετακίνηση ή μεταφορά άνω των 5 ζώων συντροφιάς κατά παράβαση του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 184/1996 και του Κανονισμού 1/2005.

Άρθρο 10 παράγραφος 1

1.000 €

31

Μεταφορά ζώου συντροφιάς σε μέσο μαζικής μεταφοράς χωρίς τήρηση των οριζόμενων στο άρθρο 10 παράγραφος 3.

Άρθρο 10 παράγραφος 2

300 € ανά ζώο

32

Ανυπαρξία ειδικών κλουβιών σε επιβατικά πλοία για τη μεταφορά μεγάλων ζώων συντροφιάς.

Άρθρο 10 παράγραφος 3

5.000 €

33

Παράλειψη λήψης κατάλληλων μέτρων για την αποτροπή πρόσβασης των αδέσποτων σε απορρίμματα από τους υπευθύνους του άρθρου 11 παράγραφος 1.

Άρθρο 11 παράγραφος 1

600 €

34

Διατήρηση ζώου σε τσίρκο ή θίασο εφόσον χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ή για οποιοδήποτε σκοπό στο πρόγραμμά Του, πραγματοποιεί παράσταση ή παρελαύνει ή εμφανίζεται σε κοινό.

Άρθρο 12 παράγραφος 1

20.000 € για κάθε ζώο που διατηρείται

35

Διατήρηση ζώου σε επιχείρηση του άρθρου 12 παράγραφος 2 εφόσον χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ή για οποιοδήποτε σκοπό στο πρόγραμμά της.

Άρθρο 12 παράγραφος 2

10.000 € για κάθε ζώο που διατηρείται

36

Χρησιμοποίηση ζώου σε υπαίθρια δημόσια έκθεση με σκοπό την αποκόμιση οικονομικού οφέλους.

Άρθρο 12 παράγραφος 2)α

5.000 € για

κάθε χρησιμοποιούμενο ζώο

37

Εκτροφή, εκπαίδευση και χρησιμοποίηση ζώου σε οποιοδήποτε είδος μονομαχίας.

Άρθρο 12 παράγραφος 3 εδάφιο πρώτο

10.000 € για κάθε ζώο

38

Εκτροφή ή/και χρησιμοποίηση σκύλου ή γάτας για παραγωγή γούνας, δέρματος, κρέατος ή για την παρασκευή φαρμακευτικών ή άλλων ουσιών.

Άρθρο 12 παράγραφος 3 εδάφιο δεύτερο

10.000 € για κάθε ζώο

39

Κακοποίηση, βασανισμός, κακή ή βάναυση μεταχείριση ζώου καθώς και πώληση, εμπορία και παρουσίαση -διακίνηση μέσω Διαδικτύου οποιουδήποτε οπτικοακουστικού υλικού, στο οποίο απεικονίζεται κάθε είδους σεξουαλική συνεύρεση με ζώα καθώς και οποιαδήποτε πράξη βίας ή θανάτωση μικρών ζώων με σκοπό το κέρδος και τη σεξουαλική ικανοποίηση ατόμων που παρακολουθούν ή συμμετέχουν σε αυτά.

Άρθρο 16 παράγραφοι α και β.

30.000 € για κάθε ζώο και για κάθε περιστατικό

40

Εγκατάλειψη τραυματισμένου ζώου μετά από τροχαίο ατύχημα.

Άρθρο 16 παράγραφος γ

300 €

41

Η καθ' οιονδήποτε τρόπο άρνηση ή παρακώλυση του ελέγχου που πραγματοποιούν τα αρμόδια όργανα βεβαίωσης των παραβάσεων κατά την άσκηση των καθηκόντων ελέγχου καθώς και η μη παροχή ή η παροχή ψευδών, ελλιπών ή / και ανακριβών πληροφοριών και στοιχείων.

 

300 €

 

Τα ανωτέρω πρόστιμα αποτελούν έσοδο των δήμων στην περιφέρεια των οποίων διαπιστώνεται η παράβαση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 46 του νόμου [Ν] 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/2014) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 54 του νόμου 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/2017).

 

2. α. Στην περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 8, υποτροπή θεωρείται η μη συμμόρφωση εντός 10 ημερών από τη βεβαίωση της παράβασης.

 

β. Σε περίπτωση υποτροπής τα πιο πάνω πρόστιμα διπλασιάζονται κάθε φορά ενώ από τους παραβάτες των άρθρων 6, 7 και 12 αφαιρείται και η άδεια λειτουργίας για διάστημα από ένα μήνα έως ένα έτος.

 

3. Αρμόδια όργανα βεβαίωσης των παραβάσεων του παρόντος νόμου είναι τα αναφερόμενα στην περίπτωση ι)δ' του άρθρου 1.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 46 του νόμου [Ν] 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/2014).

 

4. Κατά τη διαπίστωση της παράβασης αυτή βεβαιώνεται επί τόπου. Επί της πράξης βεβαίωσης της παράβασης αναγράφονται

υποχρεωτικώς: α) η αρμόδια αρχή και η προθεσμία προσφυγής σε αυτή, σύμφωνα με την παράγραφο 5, β) η παράβαση και το άρθρο του νόμου στο οποίο αναφέρεται αυτή, γ) το ύψος του προστίμου, όπως αυτά αποτυπώνονται στον πίνακα του παρόντος άρθρου. Η πράξη βεβαίωσης της παράβασης επιδίδεται στον παραβάτη και αντίγραφο της βεβαίωσης παράβασης αποστέλλεται άμεσα στην αρμόδια, σύμφωνα με την παράγραφο 5, αρχή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 54 του νόμου 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/2017).

 

5. Ο παραβάτης έχει δικαίωμα να εμφανισθεί αυτοπροσώπως ή να υποβάλει έγγραφο υπόμνημα εντός προθεσμίας 10 εργάσιμων ημερών από τη βεβαίωση της παράβασης στον προϊστάμενο της κτηνιατρικής υπηρεσίας ή, όπου αυτή δεν υπάρχει, στον προϊστάμενο του γραφείου γεωργικής ανάπτυξης του δήμου, στα όρια του οποίου τελέστηκε η παράβαση και αν αυτή δεν υφίσταται, στον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας περιφερειακής ενότητας, προκειμένου να προβάλλει τις αντιρρήσεις του. Η απόφαση, με την οποία εξετάζονται οι αντιρρήσεις, πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη, με αναφορά στα συγκεκριμένα περιστατικά και στοιχεία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 54 του νόμου 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/2017).

 

6. Αν δεν προβληθούν αντιρρήσεις ή αν απορριφθούν, εκδίδεται απόφαση επιβολής του προστίμου από τον προϊστάμενο της, σύμφωνα με την παράγραφο 5, αρχής. Αντίγραφο της απόφασης επιβολής προστίμου αποστέλλεται στον οικείο δήμο, προκειμένου να επιδιωχθεί η είσπραξή του. Το πρόστιμο καταβάλλεται μειωμένο κατά το μισό, μέσα σε 10 ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης επιβολής προστίμου στον παραβάτη. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, το πρόστιμο βεβαιώνεται ολόκληρο από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου, προκειμένου να επιδιωχθεί η είσπραξή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 54 του νόμου 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/2017).

 

7. Τα έσοδα από τα πρόστιμα του παρόντος νόμου εγγράφονται με τρόπο διακριτό στον προϋπολογισμό του δήμου και διατίθενται αποκλειστικά για τη βελτίωση των δημοτικών καταφυγίων και κτηνιατρείων και για την αντιμετώπιση των δαπανών που προκύπτουν από την εφαρμογή του νόμου αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 54 του νόμου 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/2017).

 

8. Σε περίπτωση διαρκούς παράβασης, αρμόδια υπηρεσία, που τη βεβαιώνει, ορίζει εύλογο χρόνο για την άρση της και αν ο παραβάτης δεν συμμορφωθεί επιβάλλει νέο πρόστιμο μετά από κάθε νέα βεβαίωση της παράβασης.

 

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται τα ειδικότερα θέματα που αφορούν στον τρόπο και στη διαδικασία είσπραξης, διάθεσης και αναπροσαρμογής των προστίμων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 καταργήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 54 του νόμου 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/2017).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.