Νόμος 4052/12 - Άρθρο 43

Άρθρο 43: Διοικητικό Συμβούλιο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Ταμείο διοικείται από τον Διοικητή και το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 43 του νόμου [Ν] 4670/2020 (ΦΕΚ 43/Α/2020).

 

2. Ο Διοικητής είναι κάτοχος πτυχίου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής, με διοικητική εμπειρία και κατάρτιση σε διοικητικά ή οικονομικά θέματα ή σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης ή κοινωνικής πολιτικής. Είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Διορίζεται με τετραετή θητεία, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης άπαξ κατά την ως άνω διαδικασία. Οι 2 Υποδιοικητές του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών, ιδίων προσόντων με τον Διοικητή, πλήρους απασχόλησης, επιλέγονται και διορίζονται με τετραετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την απόφαση διορισμού ορίζονται και οι Υποδιοικητές, ο οποίοι αναπληρώνουν τον Διοικητή, ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο σε όλα τα καθήκοντα του Διοικητή και Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τη σειρά αναπλήρωσης που προβλέπεται σε αυτήν. Ο Διοικητής του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζει τις αρμοδιότητες των Υποδιοικητών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 43 του νόμου [Ν] 4670/2020 (ΦΕΚ 43/Α/2020).

 

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι εννεαμελές, συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και, αποτελείται από:

 

α. Τον Διοικητή του ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του,

 

β. 2 εκπροσώπους των ασφαλισμένων, οι οποίοι προτείνονται από τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος, την Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων, την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ), την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ), τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και τη Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, με τους αναπληρωτές τους,

 

γ. 2 εκπροσώπους των εργοδοτών, οι οποίοι προτείνονται από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Βιομηχανιών, τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ), την Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) και τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), με τους αναπληρωτές τους,

 

δ. 1 εκπρόσωπο των συνταξιούχων, που προτείνεται από την Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος (ΑΓΣΕΕ), την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΟΑΕΕ (ΠΟΣ ΟΑΕΕ), την Ομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος Ι.Κ.Α. και Επικουρικών Ταμείων Μισθωτών και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων (ΠΟΠΣ), με τον αναπληρωτή του,

 

ε. 1 εκπρόσωπο των υπαλλήλων του Ταμείου, ο οποίος κατά την πρώτη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου και μέχρι την εκλογή του εκπροσώπου των υπαλλήλων του Ταμείου, προτείνεται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής (ΠΟΠΟΚΠ), με τον αναπληρωτή του,

 

στ. 1 ειδικό επιστήμονα με εμπειρία και κατάρτιση σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης ή κοινωνικής πολιτικής ή σε θέματα οικονομικά ή διοίκησης και οργάνωσης που ορίζεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με τον αναπληρωτή του,

 

ζ. 1 υπάλληλο που προέρχεται από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Προϊστάμενο Διεύθυνσης ή Τμήματος ή υπάλληλο ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας με πενταετή υπηρεσία στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με τον αναπληρωτή του.

 

Αν λήξει η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτή παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι του ορισμού νέων μελών, όχι όμως περισσότερο από τρίμηνο από τη λήξη της.

 

Οι Υποδιοικητές του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 43 του νόμου [Ν] 4670/2020 (ΦΕΚ 43/Α/2020).

 

4. Τα μέλη των περιπτώσεων β', γ' και δ' της παραγράφου 3 επιλέγονται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κατόπιν προτάσεων που υποβάλλονται από τις οικείες οργανώσεις μέσα σε προθεσμία 10 ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 43 του νόμου [Ν] 4670/2020 (ΦΕΚ 43/Α/2020).

 

5. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου ως κυβερνητικός επίτροπος υπάλληλος που προέρχεται από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης ή Τμήματος, καλείται δε πάντοτε επί ποινή ακυρότητας της συνεδρίασης σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η απουσία του κυβερνητικού επιτρόπου ή του αναπληρωτή του, εφόσον αυτοί έχουν προσκληθεί νομίμως και δεν προσήλθαν, δεν επηρεάζει το κύρος των συνεδριάσεων του Συμβουλίου.

 

6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με ισάριθμους αναπληρωτές, καθώς και ο κυβερνητικός επίτροπος με τον αναπληρωτή του διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

7. Ως εισηγητής χωρίς δικαίωμα ψήφου παρίσταται ο αρμόδιος Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης και ο αρμόδιος Προϊστάμενος Διεύθυνσης ανάλογα με τη φύση του θέματος που συζητείται.

 

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει κατά την πρώτη συνεδρίαση με μυστική ψηφοφορία των παρόντων μελών τον Αντιπρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται. Ο Αντιπρόεδρος διατηρεί το αξίωμα του εφόσον διατηρεί την ιδιότητα του μέλους. Σε περίπτωση εκπτώσεως ή θανάτου ή της καθ' οιονδήποτε τρόπο αποχωρήσεως από το Διοικητικό Συμβούλιο, διενεργείται νέα εκλογή για το υπόλοιπο της θητείας του εκπεσόντος ή αποβιώσαντος ή αποχωρήσαντος Αντιπροέδρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 καταργήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 59 του νόμου 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α/2013).

 

8. (πρώην 9). Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο απουσιάζει επί τρεις συνεχείς συνεδριάσεις χωρίς σοβαρό λόγο, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, αντικαθίσταται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

9. (πρώην 10). Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Ταμείου, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του με πράξη του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

10. (πρώην 11). Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δεν εκτελούνται πριν από την επικύρωση των πρακτικών. Σε κάθε συνεδρίαση επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης πλην των περιπτώσεων κατά τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την άμεση επικύρωση τους.

 

11. (πρώην 12). α. Η θητεία του Διοικητή, του κυβερνητικού επιτρόπου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής και παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι του διορισμού νέων μελών, όχι όμως περισσότερο από τρεις μήνες από τη λήξη της.

 

β. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη). Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μπορεί να ορίζονται ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας για την εγκυρότητα της συνεδρίασης

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 43 του νόμου [Ν] 4670/2020 (ΦΕΚ 43/Α/2020).

 

12. (πρώην 13) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, καθορίζονται οι αποδοχές του Διοικητή και των Υποδιοικητών του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και με όμοια απόφαση καθορίζεται η μηνιαία αποζημίωση των λοιπών προσώπων που συμμετέχουν νόμιμα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 59 του νόμου 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α/2013).

 

13. (πρώην 14). Μέχρι τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων συγκροτείται προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

Το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από έναν εκ των Προέδρων των εντασσομένων Ταμείων ή των Ταμείων των οποίων Τομείς ή Κλάδοι επικουρικής ασφάλισης εντάσσονται στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων, ως Πρόεδρο, καθώς και τους Προέδρους των λοιπών εντασσομένων Ταμείων - Τομέων και Κλάδων επικουρικής ασφάλισης ως Αντιπροέδρους, με μείωση αντίστοιχη των μελών, η οποία καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

Τα υπόλοιπα μέλη προέρχονται από την τάξη των ασφαλισμένων, των εργοδοτών και των συνταξιούχων. Ο ακριβής αριθμός τους, οι οργανώσεις από τις οποίες προτείνονται, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με την ανωτέρω απόφαση. Στη σύνθεση του εν λόγω Συμβουλίου συμμετέχουν υπάλληλοι που προέρχονται από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως Κυβερνητικός Επίτροπος και μέλος αντίστοιχα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

Στον Πρόεδρο του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων καταβάλλονται αποδοχές ίσες με τις αποδοχές της θέσης από την οποία προέρχεται και από την οποία δεν λαμβάνει πλέον αποδοχές. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται η μηνιαία αποζημίωση των λοιπών προσώπων που συμμετέχουν στο προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου.

 

14. (πρώην 15). Αρμοδιότητες του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου είναι η μέριμνα για την κατανομή και τοποθέτηση του μεταφερόμενου προσωπικού, η προεργασία και η λήψη κάθε απόφασης σχετικά με την οργανωτική διάρθρωση και λειτουργία του Ταμείου, η στέγαση των υπηρεσιών του και η ανάληψη κάθε άλλης δράσης σχετικής με τη λειτουργία του.

 

15. (πρώην 16). Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Διοικητή του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης, του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και των υποδιοικητών του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 15 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 59 του νόμου 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α/2013).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.