Νόμος 4144/13 - Άρθρο 59

Άρθρο 59: Διοικητικό Συμβούλιο Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστώνται στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης δύο θέσεις Υποδιοικητών, στις οποίες διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με τριετή θητεία, πρόσωπα που έχουν πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής, καθώς και διοικητική εμπειρία και κατάρτιση σε διοικητικά ή οικονομικά θέματα ή σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης ή κοινωνικής πολιτικής.

 

2. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται Πρόεδρος του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης νοείται εφεξής Διοικητής του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης.

 

3. Τον Διοικητή του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ένας από τους δύο Υποδιοικητές. Η αναπλήρωση γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης.

 

4. Οι Υποδιοικητές του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης.

 

5. Η παράγραφος 8 του άρθρου 43 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012) καταργείται και οι παράγραφοι 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 και 16 του ιδίου άρθρου αναριθμούνται σε 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 και 15 αντιστοίχως.

 

6. Η παράγραφος 13 του άρθρου 43 του νόμου 4052/2012, η οποία αναριθμείται σε 12, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, καθορίζονται οι αποδοχές του Διοικητή και των Υποδιοικητών του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και με όμοια απόφαση καθορίζεται η μηνιαία αποζημίωση των λοιπών προσώπων που συμμετέχουν νόμιμα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης.}

 

7. Η παράγραφος 16 του άρθρου 43 του νόμου 4052/2012, η οποία αναριθμείται σε 15, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{15. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Διοικητή του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης, του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και των υποδιοικητών του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης.}

 

8. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 43 του νόμου 4052/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ) Έναν εκπρόσωπο των συνταξιούχων που προτείνεται από τις οικείες δευτεροβάθμιες οργανώσεις.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.