Νόμος 4053/12 - Άρθρο 27

Άρθρο 27: Σύσταση Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιακών Δικτυακών Υποδομών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων συνιστάται Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιακών Δικτυακών Υποδομών (ΔΤΔΥ).

 

2. Η Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιακών Δικτυακών Υποδομών είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, την εποπτεία και τον έλεγχο των εγκαταστάσεων δικτύων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και την ασφάλεια της λειτουργίας των δικτύων.

 

3. Στη Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιακών Δικτυακών Υποδομών συνιστώνται τα ακόλουθα τμήματα:

 

α) Τμήμα Ανάπτυξης Δικτύων

 

Στις αρμοδιότητες του Τμήματος ανήκει ιδίως:

 

Η παρακολούθηση, εποπτεία και έλεγχος δικτύων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών που υλοποιούνται από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Ο καθορισμός των διαδικασιών για την παραχώρηση δικαιωμάτων διέλευσης, του τρόπου καταβολής των τελών, τους δικαιούχους είσπραξης αυτών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, η μέριμνα για την έκδοση της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης και η παρακολούθηση της υλοποίησής της.
Η παρακολούθηση σε ευρωπαϊκό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο της πολιτικής για την ανάπτυξη των δικτύων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών με σκοπό ιδίως την επίτευξη των στόχων της Κοινωνίας της Πληροφορίας, η συμμετοχή και υποστήριξη των αντίστοιχων εργασιών σε ευρωπαϊκό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο, η εκπροσώπηση του Υπουργείου στα αντίστοιχα όργανα των διεθνών οργανισμών και φορέων, η εφαρμογή των σχετικών διεθνών συνθηκών και άλλων διεθνών πράξεων και η διατύπωση σχετικών εισηγήσεων.
Η άσκηση της ρυθμιστικής αρμοδιότητας ως και η εισήγηση της έκδοσης διοικητικών πράξεων στον τομέα της ανάπτυξης και λειτουργίας των δικτύων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
Η συμμετοχή και υποστήριξη της διαδικασίας στρατηγικού σχεδιασμού, καθορισμού στόχων και διαμόρφωσης προτεραιοτήτων στον τομέα της ανάπτυξης δικτύων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, καθώς και η συνεργασία με συναρμόδιους φορείς για βελτίωση, αναβάθμιση και γενικότερη παρέμβαση στα δίκτυα της χώρας.
Η επεξεργασία των εισηγήσεων για την εξέταση θεμάτων δικτύων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
Η διατύπωση εισήγησης για τη σκοπιμότητα εκτέλεσης έργων εγκατάστασης δικτύων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (οπτικών ινών ή άλλων ευρυζωνικών δικτύων κ.λ.π.) στη χώρα, ενταγμένων σε εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή προγράμματα χρηματοδότησης και η παρακολούθηση της εκτέλεσής τους.

 

β) Τμήμα Ασφάλειας Δικτύων

 

Στις αρμοδιότητες του Τμήματος ανήκει ιδίως:

 

Η συμβολή στην υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Ασφάλειας Επικοινωνιών και σχεδίου αντιμετώπισης και αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες, καθώς και διαχείρισης έκτακτων αναγκών στη χώρα, σε συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και άλλους εμπλεκόμενους φορείς.
Η εισήγηση για τον καθορισμό των ελαχίστων υποχρεώσεων, προς τις οποίες οφείλουν να συμμορφώνονται οι επιχειρήσεις προκειμένου να εξασφαλίζεται η ακεραιότητα του δικτύου και η διαθεσιμότητα του δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου και των δημόσιων τηλεφωνικών υπηρεσιών.
Η παρακολούθηση σε ευρωπαϊκό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο των πρακτικών ξένων χωρών, η συμμετοχή και υποστήριξη των αντίστοιχων εργασιών σε ευρωπαϊκό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο, η εκπροσώπηση του Υπουργείου στα αντίστοιχα όργανα των διεθνών οργανισμών και φορέων και η διατύπωση σχετικών εισηγήσεων για θέματα αρμοδιότητας του τμήματος.

 

γ) Τμήμα Μητρώου Δικτυακών Υποδομών

 

Στις αρμοδιότητες του Τμήματος ανήκει ιδίως:

 

Η συγκέντρωση στοιχείων που αφορούν τα δίκτυα τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών της χώρας.
Η ηλεκτρονική καταγραφή και παρακολούθηση της γενικότερης υποδομής της χώρας σε θέματα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ιδίως έργα, μελέτες, προβλήματα, λειτουργικές παρεμβάσεις, απαιτήσεις των φορέων για την αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιακών δικτύων της χώρας).
Η καταγραφή και μέριμνα θεμάτων κατασκευής, λειτουργίας και εκμετάλλευσης των δικτύων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών της χώρας, όπως επίσης και η τήρηση των πάσης φύσεως αρχείων σε ηλεκτρονική μορφή.
Η ηλεκτρονική αποτύπωση των δικτύων πληροφορικής και επικοινωνιών της χώρας, με χρήση σύγχρονων γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων.

 

4. Για τη συμπληρωματική στελέχωση της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιακών Δικτυακών Υποδομών στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, πέραν του υφιστάμενου προσωπικού, συνιστώνται 5 θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου.

 

Ο αριθμός των εκάστοτε πληρούμενων θέσεων του ειδικού επιστημονικού προσωπικού, οι ειδικότητες, η απαιτούμενη επιστημονική εξειδίκευση και ο χρόνος απασχόλησης καθορίζονται με την προκήρυξη.

 

5. Στο άρθρο 43 (Μέρος Δεύτερο, Κεφάλαιο Γ') του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 293/1999 (ΦΕΚ 263/Α/1999), προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής:

 

{Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιακών Δικτυακών Υποδομών:

 

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Φυσικών - Ραδιοηλεκτρολόγων

 

α) Τμήμα Ανάπτυξης Δικτύων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Φυσικών - Ραδιοηλεκτρολόγων

 

β) Τμήμα Ασφάλειας Δικτύων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Φυσικών - Ραδιοηλεκτρολόγων

 

γ) Τμήμα Μητρώου Δικτυακών Υποδομών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Φυσικών - Ραδιοηλεκτρολόγων.}

 

6. Στο άρθρο 27 παράγραφος 2 περίπτωση δ' του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 293/1999 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

{- Η παρακολούθηση σχετικών θεμάτων και η εισήγηση για έκδοση των απαιτούμενων κανονιστικών πράξεων για την υλοποίηση του προγράμματος Galileo και η παρακολούθηση, εποπτεία και έλεγχος δορυφορικών κρατικών δικτύων που υλοποιούνται από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.