Νόμος 4053/12

Ν4053/2012: Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4053/2012: Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 44/Α/2012), 07-03-2012.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Α: Ταχυδρομικές υπηρεσίες

 

Κεφάλαιο Α: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 1: Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 2: Ορισμοί

Άρθρο 3: Γενικές αρχές

Άρθρο 4: Αρμοδιότητες Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Άρθρο 4Α: Ταχυδρομικοί Κώδικες της Επικράτειας

Άρθρο 5: Αρμοδιότητες Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

 

Κεφάλαιο Β: Καθολική υπηρεσία

 

Άρθρο 6: Περιεχόμενο και ποιότητα καθολικής υπηρεσίας

Άρθρο 7: Παροχή καθολικής υπηρεσίας

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση καθολικής υπηρεσίας

Άρθρο 9: Τιμολόγηση καθολικής υπηρεσίας

Άρθρο 10: Εσωτερικά λογιστικά συστήματα καθολικής υπηρεσίας

 

Κεφάλαιο Γ: Άσκηση ταχυδρομικών δραστηριοτήτων

 

Άρθρο 11: Γενική άδεια παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών

Άρθρο 12: Ειδική άδεια παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών

Άρθρο 13: Υποχρεώσεις φορέων παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών

Άρθρο 13Α

 

Κεφάλαιο Δ: Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών

 

Άρθρο 14: Προστασία χρηστών ταχυδρομικών υπηρεσιών

Άρθρο 15: Παροχή πληροφοριών από τους φορείς παροχής ταχυδρομικής υπηρεσίας

 

Κεφάλαιο Ε: Αποζημιώσεις - Κυρώσεις

 

Άρθρο 16: Αποζημιώσεις

Άρθρο 17: Κυρώσεις

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Μεταβατικές και άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 18: Διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας

Άρθρο 19: Θέματα ανώνυμης εταιρείας Ελληνικά Ταχυδρομεία

Άρθρο 20: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 21: Μεταβατικές διατάξεις

 

Μέρος Β: Ηλεκτρονικές επικοινωνίες

 

Κεφάλαιο Ζ: Εθνικό παρατηρητήριο ηλεκτρομαγνητικών πεδίων

 

Άρθρο 22: Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων

 

Κεφάλαιο Η: Άσκηση του επαγγέλματος του ραδιοηλεκτρονικού και του ραδιοτεχνικού

 

Άρθρο 23: Όροι και ορισμοί

Άρθρο 24: Άσκηση του επαγγέλματος του ραδιοηλεκτρονικού και του ραδιοτεχνικού - Ίδρυση και λειτουργία των ραδιοηλεκτρονικών εργαστηρίων

Άρθρο 25: Μητρώα

Άρθρο 26: Μεταβατικές Διατάξεις

 

Κεφάλαιο Θ: Οργανικές μονάδες του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

 

Άρθρο 27: Σύσταση Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιακών Δικτυακών Υποδομών

Άρθρο 28: Μετονομασία Οργανικών Μονάδων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

 

Κεφάλαιο Ι: Ρυθμίσεις θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών

 

Άρθρο 29: Τροποποιήσεις του νόμου 3431/2006 και του νόμου 2801/2000

 

Κεφάλαιο ΙΑ: Άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 30: Εκκαθαρίστριες εταιρίες της ναυτικής υπηρεσίας

Άρθρο 31: Μεταβατικές διατάξεις για την αδειοδότηση κατασκευών κεραιών

Άρθρο 32: Παροχή πληροφοριών για δίκτυα

Άρθρο 33: Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 34

Άρθρο 35

Άρθρο 36

Άρθρο 37

Άρθρο 38: Ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών, Οδικές Συγκοινωνίες ανώνυμη εταιρεία, Σταθερές Συγκοινωνίες ανώνυμη εταιρεία

Άρθρο 39: Έναρξη ισχύος

 

Παράρτημα Ι: Υπολογισμός καθαρού κόστους της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας

Παράρτημα ΙΙ: Ποιοτικές προδιαγραφές για το ενδοκοινοτικό διασυνοριακό ταχυδρομείο

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 06-03-2012

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.