Νόμος 4056/12 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Διακοπή λειτουργίας κτηνοτροφικής εγκατάστασης στην περίπτωση γεγονότων ανωτέρας βίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Προσωρινή διακοπή της λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, παρά το γεγονός της τήρησης όλων των όρων και προϋποθέσεων που τίθενται από τις οικείες άδειες εγκατάστασης, επιβάλλεται, όταν από τη λειτουργία της, ως απόρροια εκτάκτου και μη προβλεπόμενου σε κανονικές συνθήκες γεγονότος, ιδίως σε περίπτωση εμφάνισης επιδημίας ζωονόσου ή επιζωοτίας, προκαλείται άμεσος κίνδυνος για:

 

α) Τη δημόσια υγεία ή την ασφάλεια των καταναλωτών.

β) Την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εργαζομένων.

γ) Την ασφάλεια των περιοίκων.

δ) Την προστασία του περιβάλλοντος.

 

2. Μετά από απόφαση του αρμόδιου για το έκτακτο γεγονός Υπουργού, διακόπτεται η λειτουργία της κτηνοτροφικής εγκατάστασης από τα όργανα της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, με τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών ή από τις ίδιες τις αστυνομικές αρχές, με τη σφράγιση του παραγωγικού εξοπλισμού της εγκατάστασης ή σε περίπτωση αποθήκης ή επικινδύνων εγκαταστάσεων με τη σφράγιση αυτών, χωρίς προηγούμενη ακρόαση των εκπροσώπων της επιχείρησης, για ορισμένο χρόνο, που μπορεί να παραταθεί για όσο διάστημα διαρκεί το έκτακτο και απρόβλεπτο γεγονός που επέβαλε τη σφράγιση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 43 του νόμου [Ν] 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/2014).

 

3. Στις περιπτώσεις προσωρινής διακοπής της λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, λόγω γεγονότων ανωτέρας βίας, ο φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, δύναται να αποζημιωθεί. Οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, το ύψος της αποζημίωσης και κάθε σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του τυχόν συναρμόδιου Υπουργού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.