Νόμος 4056/12 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Διοικητικοί, υγειονομικοί και επιτόπιοι έλεγχοι


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Διοικητικοί έλεγχοι πληρότητας του υποβληθέντος φακέλου διενεργούνται πριν από τη χορήγηση της άδειας και οποτεδήποτε, μεταγενέστερα, από την Αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο ή σκόπιμο. Τα στοιχεία του φακέλου διασταυρώνονται με στοιχεία άλλων μηχανογραφημένων ή μη βάσεων δεδομένων και με στοιχεία τηρούμενα σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες ή επαγγελματικές οργανώσεις.

 

2. Οι υγειονομικοί έλεγχοι, στις κάθε είδους κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, ασκούνται τακτικά ή έκτακτα, σύμφωνα με τις ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις.

 

3. Οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται τακτικά και έκτακτα. Ο τακτικός έλεγχος διενεργείται υποχρεωτικά κατά το πρώτο έτος λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης και στη συνέχεια ανά διετία. Ο έκτακτος έλεγχος διενεργείται οποτεδήποτε, κατά την κρίση της Αρμόδιας Αδειοδοτούσας Αρχής, ή εφόσον υπάρχουν καταγγελίες με βάσιμες ενδείξεις για παραβάσεις ισχυόντων νόμων, υγειονομικών ή πολεοδομικών διατάξεων ή άλλων κανονισμών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.