Νόμος 4061/12 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Επιτροπή Ελέγχου και Νομιμότητας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην έδρα κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης συνιστάται τριμελής Επιτροπή Ελέγχου και Νομιμότητας, με μέλη δύο διοικητικούς υπαλλήλους κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και έναν υπάλληλο με πτυχίο τοπογράφου μηχανικού ή γεωπόνου, καθώς και τους αναπληρωτές τους. Με την πράξη συγκρότησης ορίζεται ο Πρόεδρος της Επιτροπής.

 

Ως γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η Επιτροπή συγκροτείται με πράξη του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Κάθε μέλος της Επιτροπής δεν μπορεί να συμμετάσχει σε αυτή παρά μόνο μία φορά ανά 4 έτη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 33 του νόμου 4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α/2015), με την παράγραφο 5 του άρθρου 60 του νόμου [Ν] 4370/2016 (ΦΕΚ 37/Α/2016).

 

2. Μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου και Νομιμότητας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μπορεί, με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, να συγκροτείται και δεύτερη Επιτροπή, εφόσον ο αριθμός των εκκρεμών υποθέσεων δεν μπορεί να εξεταστεί σε εύλογο χρόνο. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και η κατά τόπον αρμοδιότητα της Επιτροπής.

 

3. Η θητεία της Επιτροπής ορίζεται διετής. Για τη λειτουργία της Επιτροπής και για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

 

4. Η Επιτροπή Ελέγχου και Νομιμότητας συνιστάται εντός 2 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.