Νόμος 4061/12 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Αρμοδιότητες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Επιτροπή Ελέγχου και Νομιμότητας ασκεί τις εξής αρμοδιότητες:

 

α) Εκδίδει το πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής του άρθρου 19 κατά του αυθαίρετου κατόχου ακινήτου, του οποίου η διαχείριση ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και μεριμνά για την εκτέλεσή του.

 

β) Επιβάλλει, με απόφασή της, πρόστιμο αυθαίρετης κατάληψης ίσο με το διπλάσιο της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Το πρόστιμο βεβαιώνεται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, ως έσοδο του Δημοσίου, μετά την πάροδο 30 ημερών από την κοινοποίησή του στον αυθαίρετο κάτοχο. Το πρόστιμο δεν βεβαιώνεται, αν:

 

α)α) ο αυθαίρετος κάτοχος εγκαταλείψει το ακίνητο, εντός της παραπάνω προθεσμίας, με υπεύθυνη δήλωση που καταθέτει στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών του τόπου κατοικίας του, η οποία αποστέλλεται αυθημερόν στην οικεία Επιτροπή Ελέγχου και Νομιμότητας ή

 

β)β) ασκήσει ανακοπή κατά της πράξης επιβολής προστίμου ενώπιον του αρμόδιου Ειρηνοδικείου. Για την προθεσμία άσκησης της ανακοπής, τη διαδικασία εκδίκασης και την άσκηση ενδίκων μέσων εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του επόμενου άρθρου. Μετά την τελεσιδικία της πράξης επιβολής του προστίμου, αυτό βεβαιώνεται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ως έσοδο του Δημοσίου. Αν έχει ανεγερθεί αυθαίρετο κτίσμα εντός του ακινήτου, η Επιτροπή ενημερώνει αμελλητί τις αρμόδιες υπηρεσίες για να προβούν στην κατεδάφιση του αυθαίρετου κτίσματος και να επιβάλλουν τα λοιπά προβλεπόμενα διοικητικά μέτρα.

 

γ) Εξετάζει την ενδικοφανή προσφυγή κατά της απόφασης της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών του άρθρου 14, για υποθέσεις των άρθρων 22, 23 και 24.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 33 του νόμου 4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α/2015).

 

2. Για την επιβολή προστίμου μετέχει, ως μέλος της Επιτροπής, εκπρόσωπος της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών με δικαίωμα ψήφου. Ο εκπρόσωπος της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας ορίζεται με πράξη του Προϊσταμένου της, μετά από πρόσκληση της Επιτροπής Ελέγχου και Νομιμότητας, που ορίζει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο συνεδρίασης της Επιτροπής. Η πρόσκληση της Επιτροπής αποστέλλεται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 4 εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίασή της.

 

3. Πριν την έκδοση του πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής και την επιβολή του προστίμου, η Επιτροπή Ελέγχου και Νομιμότητας καλεί τον ενδιαφερόμενο να εκφράσει τις απόψεις του. Για την κλήση του ενδιαφερομένου και τη διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 6 του νόμου 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.