Νόμος 4062/12 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Υπολογισμός του κύκλου ζωής των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από βιοκαύσιμα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 7Δ της Οδηγίας 1998/70/ΕΚ όπως προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2009/30/ΕΚ και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1513)

 

1. Οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κύκλου ζωής από βιοκαύσιμα, για τους σκοπούς του άρθρου 19Α και της παραγράφου 2 του άρθρου 20, υπολογίζονται ως εξής:

 

α) εάν στο Μέρος Α' ή Β' του Παραρτήματος Β προβλέπεται προκαθορισμένη τιμή για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για την οδό παραγωγής του βιοκαυσίμου και εάν η τιμή el για τα εν λόγω βιοκαύσιμα που έχει υπολογισθεί σύμφωνα με το σημείο 7 του Μέρους Γ' του ως άνω Παραρτήματος ισούται ή είναι μικρότερη του μηδενός, χρησιμοποιώντας αυτή την προκαθορισμένη τιμή,

 

β) χρησιμοποιώντας μια πραγματική τιμή, η οποία έχει υπολογισθεί σύμφωνα με τη μεθοδολογία που καθορίζεται στο Μέρος Γ' του Παραρτήματος Β, ή

 

γ) χρησιμοποιώντας μια τιμή που υπολογίζεται ως το άθροισμα των παραγόντων του τύπου ο οποίος αναφέρεται στο σημείο 1 του Μέρους Γ' του Παραρτήματος Β, όταν μπορούν να χρησιμοποιούνται αναλυτικές προκαθορισμένες τιμές του Μέρους Δ' ή Ε' του ίδιου Παραρτήματος για ορισμένους παράγοντες, και πραγματικές τιμές που υπολογίζονται σύμφωνα με τη μεθοδολογία του Μέρους Γ' του Ίδιου Παραρτήματος, για όλους τους άλλους παράγοντες.

 

2. Οι τυπικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, από την καλλιέργεια γεωργικών πρώτων υλών που περιλαμβάνονται στην εθνική έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 7Δ της Οδηγίας 1998/70/ΕΚ, μπορούν να υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

3. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μπορεί να ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 4546/2018 (ΦΕΚ 101/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.