Νόμος 4546/18

Ν4546/2018: Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4546/2018: Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 101/Α/2018), διόρθωση (ΦΕΚ 106/Α/2018), 12-06-2018.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Α: Ενσωμάτωση της οδηγίας 2014/89/ΕΕ

 

Κεφάλαιο Ι: Γενικές Διατάξεις

 

Άρθρο 1: Αντικείμενο

Άρθρο 2: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 3: Ορισμοί

Άρθρο 4: Στόχοι του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού

 

Κεφάλαιο II: Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός

 

Άρθρο 5: Θέσπιση και εφαρμογή του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού

Άρθρο 6: Δομή του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού

Άρθρο 7: Ελάχιστες απαιτήσεις για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό

Άρθρο 8: Περιεχόμενο του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού

Άρθρο 9: Δημόσια διαβούλευση - Συμμετοχή του κοινού

Άρθρο 10: Χρήση και ανταλλαγή δεδομένων

Άρθρο 11: Συνεργασία μεταξύ κρατών - μελών

Άρθρο 12: Συνεργασία με τρίτες χώρες

Άρθρο 13: Παρακολούθηση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού

 

Κεφάλαιο III: Εθνικά μέτρα εφαρμογής της οδηγίας 2014/89/ΕΕ

 

Άρθρο 14: Αρμόδια αρχή

 

Κεφάλαιο IV: Τελικές Διατάξεις

 

Άρθρο 15: Μεταβατικές διατάξεις

 

Μέρος Β: Άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 16

Άρθρο 17: Τροποποίηση του άρθρου 1 του νόμου 3468/2006

Άρθρο 18: Τροποποίηση του άρθρου 2 του νόμου 3468/2006

Άρθρο 19: Τροποποίηση του άρθρου 2Α του νόμου 3468/2006

Άρθρο 20: Τροποποίηση του άρθρου 21 του νόμου 3468/2006

Άρθρο 21: Τροποποίηση του άρθρου 32Α του νόμου 3468/2006

Άρθρο 22

Άρθρο 23: Αντικατάσταση του άρθρου 19 του νόμου 4062/2012

Άρθρο 24

Άρθρο 25: Αντικατάσταση του άρθρου 20 του νόμου 4062/2012

Άρθρο 26: Αντικατάσταση του άρθρου 21 του νόμου 4062/2012

Άρθρο 27: Αντικατάσταση του άρθρου 22 του νόμου 4062/2012

Άρθρο 28: Αντικατάσταση του άρθρου 36 του νόμου 4062/2012

Άρθρο 29: Τροποποίηση του άρθρου 15Α του νόμου 3054/2002

Άρθρο 30

Άρθρο 31: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 32

Άρθρο 33

Άρθρο 34: Τροποποιήσεις του νόμου 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/2017)

Άρθρο 35

Άρθρο 36

Άρθρο 37

Άρθρο 38: Αναπροσαρμογή και θέσπιση παραβόλων, τελών και προστίμων

Άρθρο 39: Λοιπές διατάξεις του νόμου 4251/2014

Άρθρο 40: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4001/2011 και του νόμου 4513/2018

Άρθρο 41: Τροποποίηση των παραγράφων 7 και 9 του άρθρου 52 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014)

Άρθρο 42: Τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 267 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 86/1969 (ΦΕΚ 7/Α/1969)

Άρθρο 43

Άρθρο 44

Άρθρο 45

Άρθρο 46: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 2244/1994 (ΦΕΚ 168/Α/1994)

Άρθρο 47: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011)

Άρθρο 48: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012)

Άρθρο 49: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013)

Άρθρο 50: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4203/2013 (ΦΕΚ 235/Α/2013)

Άρθρο 51: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α/2015)

Άρθρο 52: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015)

Άρθρο 53: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4414/2016 (ΦΕΚ 149/Α/2016)

Άρθρο 54: Θέματα προσωπικού Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

Άρθρο 55: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018)

Άρθρο 56: Ρύθμιση θεμάτων ανανέωσης αδειών λειτουργίας αιολικών σταθμών

Άρθρο 57: Ρύθμιση θεμάτων παραλαβής σμύριδας Νάξου

Άρθρο 58: Αξιοποίηση χώρου στάθμευσης του κτηρίου του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών

Άρθρο 59: Τροποποίηση διατάξεων των νόμων 4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α/2013) και 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000)

Άρθρο 60

Άρθρο 61

Άρθρο 62

Άρθρο 63

Άρθρο 64

Άρθρο 65

Άρθρο 66

Άρθρο 67: Έναρξη ισχύος

Παράρτημα: Αρμόδια αρχή

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 11-06-2018

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.