Νόμος 4062/12 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Παραχωρήσεις και μισθώσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. πράξεις ή αποφάσεις με τις οποίες παραχωρήθηκαν κατά χρήση κτίρια, γήπεδα, άλλοι κύριοι ή βοηθητικοί ή αποθηκευτικοί χώροι, αθλητικές ή άλλες εγκαταστάσεις και, εν γένει, οποιοιδήποτε, στεγασμένοι ή μη, διαμορφωμένοι ή μη, χώροι ακινήτων που έχουν περιέλθει στη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση της Ελληνικό Ανώνυμη Εταιρεία, ανακαλούνται αυτοδικαίως από τη δημοσίευση του παρόντος, χωρίς να απαιτείται η έκδοση ειδικής ανακλητικής απόφασης ούτε διαπιστωτικής πράξης, οι δε κατέχοντες τους χώρους αυτούς υποχρεούνται να παραδώσουν την κατοχή τους εντός 2 μηνών από τη σχετική ειδοποίηση εκ μέρους της παραπάνω εταιρείας. Τα ίδια αναλόγως ισχύουν και για τις προγραμματικές συμβάσεις με τις οποίες έχει παραχωρηθεί η χρήση τέτοιων χώρων, οι οποίες λήγουν αυτοδικαίως από τη δημοσίευση του παρόντος, χωρίς να απαιτείται η τήρηση οποιασδήποτε διαδικασίας, οι δε κατέχοντες τους χώρους αυτούς υποχρεούνται να παραδώσουν την κατοχή τους εντός 2 μηνών από τη σχετική ειδοποίηση. Όλα τα οριζόμενα στην παρούσα περίπτωση ισχύουν και για τους χώρους που, ιδίως κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 7, θα περιέλθουν στη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση της παραπάνω εταιρείας οποτεδήποτε μετά από τη δημοσίευση του παρόντος, από τη στιγμή της περιέλευσης τους.

 

β. Μισθώσεις, εμπορικές ή άλλες, κτιρίων, γηπέδων, άλλων κυρίων ή αποθηκευτικών ή βοηθητικών χώρων, αθλητικών ή άλλων εγκαταστάσεων και, εν γένει, οποιωνδήποτε, στεγασμένων ή μη, διαμορφωμένων η μη, χώρων ακινήτων που έχουν περιέλθει στη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση της Ελληνικό Ανώνυμη Εταιρεία, λύονται με την πάροδο 3 μηνών από τη σχετική καταγγελία, καταβάλλεται όμως στους μισθωτές, εντός 10 εργασίμων ημερών από την εκ μέρους των παράδοση των μισθωμένων χώρων, αποζημίωση ίση με 3 μηνιαία μισθώματα, δυνάμενη, με απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου, να ανέλθει έως το ισόποσο 18 μηνιαίων μισθωμάτων, συνεκτιμώντας ιδίως τον τυχόν υπολειπόμενο χρόνο διάρκειας, το κόστος των επενδύσεων στις οποίες έχει τυχόν υποβληθεί ο μισθωτής μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος εν όψει και της υπολειπόμενης διάρκειας της μίσθωσης και τις εν γένει τυχόν ειδικές συνθήκες κάθε περίπτωσης, λαμβανομένων υπόψη και των οριζομένων στο μισθωτήριο. Οι μισθωτές ή και οι τυχόν τρίτοι που αντλούν απ' αυτούς δικαιώματα υποχρεούνται να αποδώσουν εντός 1 μηνός από την συμπλήρωση της προαναφερόμενης τρίμηνης προθεσμίας τους χώρους που κατέχουν. Τα προαναφερόμενα ισχύουν και για μισθώσεις χώρων που, ιδίως κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 7, θα περιέλθουν στη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση της Ελληνικό Ανώνυμη Εταιρεία οποτεδήποτε μετά από τη δημοσίευση του παρόντος, από τη στιγμή της περιέλευσης τους, καθώς και για μισθώσεις που θα συναφθούν μετά τη δημοσίευση του παρόντος σε οποιοδήποτε ακίνητο αρμοδιότητας της.

 

γ. Σε περίπτωση άρνησης της απόδοσης που προβλέπεται στις παραπάνω περιπτώσεις α' και β', αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση κατοχής, με οποιαδήποτε έννομη σχέση ή και αυθαιρέτως, χώρων ακινήτων που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν, ιδίως κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 7, στη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση της Ελληνικό Ανώνυμη Εταιρεία, η εταιρεία αυτή δύναται να αναλάβει την κατοχή των ακινήτων με τη διαδικασία των διακατοχικών διάφορων του άρθρου 22 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 1539/1936, εφαρμοζόμενη αναλόγως. Η ανακοπή ενώπιον του Εισαγγελέα Εφετών κατά της απόφασης του Εισαγγελέα Πρωτοδικών δεν αναστέλλει την εκτέλεση της.

 

δ. Αξιώσεις από μισθώματα, φθορές ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία και κάθε είδους διαφορές για αποζημίωση κατά των κατόχων των πιο πάνω ακινήτων, καθώς και των εγγυητών τους, δυνάμει οποιασδήποτε έννομης σχέσης (παραχώρησης χρήσης, προγραμματικής σύμβασης, μίσθωσης, άλλης) ή και χωρίς να υπάρχει έννομη σχέση, όπως και αντιστρόφως, αξιώσεις μέρους των κατόχων, εκδικάζονται από τα αρμόδια κάθε φορά δικαστήρια και κατά την οικεία κατά περίπτωση διαδικασία, ανεξάρτητα από τη διαδικασία αποβολής που προβλέπεται στην περίπτωση γ'. Η ύπαρξη τέτοιων αξιώσεων εκ μέρους της μιας ή της άλλης πλευράς ή εκατέρωθεν διαφορών ή οποιωνδήποτε άλλων εκκρεμοτήτων, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποτελέσει λόγο αναστολής, μέχρι τη λύση της διαφοράς από τα δικαστήρια, της προόδου της διαδικασίας αποβολής σύμφωνα με τα παραπάνω.

 

ε. Οποιαδήποτε επίδοση στο πλαίσιο των ενεργειών και διαδικασιών που προβλέπονται στις προηγούμενες περιπτώσεις μπορεί να γίνεται, ακόμη και με θυροκόλληση, στον κατεχόμενο χώρο και μόνο.

 

στ. Οι εγκαταστάσεις του αμαξοστάσιου του τραμ και του Κέντρου Ελέγχου Περιοχής Αθηνών - Μακεδονίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας παραμένουν εντός του ακινήτου του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού και στις θέσεις που ευρίσκονται κατά τη δημοσίευση του παρόντος. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος. Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι όροι. και οι προϋποθέσεις παραμονής, το νομικό καθεστώς, το τυχόν αντάλλαγμα, τα ακριβή όρια και η ειδικότερη περιγραφή των εγκαταστάσεων, η διάρκεια παραμονής του Κέντρου Ελέγχου Περιοχής Αθηνών - Μακεδονίας και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής. Με συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ της Ελληνικό Ανώνυμη Εταιρεία και δημοσίων υπηρεσιών, σωματείων ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που είναι εγκατεστημένα στο ακίνητο της αρμοδιότητας της (π.χ. Αστυνομία, Πυροσβεστική, Εφορεία Αρχαιοτήτων, προνοιακά σωματεία κ.λ.π.) μπορεί να συμφωνείται η παραμονή τους ή η μετεγκατάσταση τους εντός του ακινήτου και να εξειδικεύονται οι σχετικοί όροι και οι προϋποθέσεις, το νομικό καθεστώς, το αντάλλαγμα και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

 

2. Αποζημιώσεις που τυχόν δικαιούνται μισθωτές ή δυνάμει οποιασδήποτε άλλης έννομης σχέσης χρήστες χώρων ακινήτων που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν, ιδίως κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 7, στη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση της Ελληνικό Ανώνυμη Εταιρεία, βαρύνουν το ελληνικό δημόσιο, εκτός εάν η Ελληνικό Ανώνυμη Εταιρεία ή / και το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία αναλάβουν μετά από έγγραφη συμφωνία με τον δικαιούμενο την αποζημίωση την υποχρέωση καταβολής της. Το ελληνικό δημόσιο παύει να βαρύνεται με την υποχρέωση καταβολής τέτοιων αποζημιώσεων εφόσον η γενεσιουργός αιτία τους προκύψει σε χρόνο που το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία θα έχει παύσει να είναι κατά ποσοστό 100% μέτοχος της Ελληνικό Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία έκτοτε θα βαρύνεται αποκλειστικώς η ίδια, για την καταβολή των αποζημιώσεων.

 

3. Για την ομαλή μετεγκατάσταση των φορέων του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα που βρίσκονται εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά συνιστάται Επιτροπή Μετεγκατάστασης Οργανισμών Ελληνικού (ΕΜΟΕ) διυπουργικού χαρακτήρα αποτελούμενη από τους αρμόδιους Γενικούς Γραμματείς των Υπουργείων Εσωτερικών, Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας του Πολίτη και Πολιτισμού και Τουρισμού. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών. Στην Επιτροπή μετέχουν επίσης ως μέλη ένας εκπρόσωπος του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία και ένας εκπρόσωπος της Ελληνικό Ανώνυμη Εταιρεία, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του διοικητικού τους συμβουλίου, αντίστοιχα. Έργο της Επιτροπής είναι ο συντονισμός των αρμόδιων υπηρεσιών, η επίλυση τυχόν προβλημάτων των υπηρεσιών κατά τη μετεγκατάσταση των ανωτέρω φορέων στους νέους χώρους υποδοχής, καθώς και ο επιτελικός σχεδιασμός, προγραμματισμός, η επίσπευση και ο έλεγχος των διαδικασιών και ενεργειών απομάκρυνσης όλων των φορέων που είναι εγκατεστημένοι εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά και οι οποίοι εποπτεύονται από τα αντίστοιχα Υπουργεία, καθώς επίσης και η οργάνωση, η παρακολούθηση και η υποστήριξη της ομαλής, εύρυθμης και αποτελεσματικής μετεγκατάστασης τους σε νέους χώρους υποδοχής.

 

4. Είναι δυνατή η σύναψη σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και της Ελληνικό Ανώνυμη Εταιρεία, για την ίδρυση και λειτουργία κέντρου Σχεδιασμού - Μουσείου Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής, με στόχο την προαγωγή της παραγωγής σύγχρονου ποιοτικού αρχιτεκτονικού έργου στην Ελλάδα, τη διεξαγωγή αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και την προβολή διεθνώς της ανάπτυξης στο χώρο του πρώην αεροδρομίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Οικονομικών μπορεί να καθορίζονται η ίδρυση, η διάρκεια και ο τρόπος λειτουργίας και χρηματοδότησης του Μουσείου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.