Νόμος 4062/12 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Ρύθμιση θεμάτων εταιρείας Ελληνικό Ανώνυμη Εταιρεία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Η χρήση, διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση των ακινήτων και των επ' αυτών κτιρίων και εγκαταστάσεων, με τα παραρτήματα και τα συστατικά τους, του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας (ΕΑΚΝ) Αγίου Κοσμά Αττικής, εμβαδού 426.011,22 m2, όπως η έκταση αυτή εμφαίνεται με τα στοιχεία Ε1', 75, 73', 54'', Ε1, ..., Ε64', ακτογραμμή, Ε1', καθώς και του πρώην Ολυμπιακού Κέντρου Ιστιοπλοΐας (Μαρίνα) Αγίου Κοσμά Αττικής, εμβαδού 529.792,60 m2, όπως η έκταση αυτή εμφαίνεται με τα στοιχεία Ε64', Ε64, Ε65, ..., Ε146, ακτογραμμή, Ε64', αντιστοίχως, σε τοπογραφικά διάγραμμα τα κλίμακας 1:1.000 που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης του Υπουργείου Οικονομικών και των οποίων αντίγραφα σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, περιέρχονται αυτοδικαίως, από την έναρξη ισχύος του νόμου, στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Ελληνικό - Εταιρεία Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ακινήτων Ελληνικού Αεροδρομίου Ανώνυμη Εταιρεία (Ελληνικό Ανώνυμη Εταιρεία). Η εταιρεία αυτή δικαιούται να ενεργεί κάθε σχετική πράξη διαχείρισης, αξιοποίησης και εν γένει εκμετάλλευσης για δικό της λογαριασμό και στο όνομα της. Από την έναρξη ισχύος του νόμου η εταιρεία υπεισέρχεται αυτοδικαίως στις τυχόν συμβάσεις μίσθωσης, παραχώρησης ή άλλες συμβάσεις διοίκησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης των παραπάνω ακινήτων.

 

β. Το ακίνητο του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού, του οποίου η χρήση, διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση περιήλθε στην Ελληνικό Ανώνυμη Εταιρεία με το άρθρο 42 του νόμου 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α/2011), με τα παραρτήματα και τα συστατικά του, συνολικής έκτασης 5.249.873,49 m2, προσδιορίζεται κατά τα όρια του και εμφαίνεται με τα στοιχεία 1, 2, 3, ..., 317, 318, 319, 1 σε τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:1.000 που θεωρήθηκε από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης του Υπουργείου Οικονομικών και του οποίου αντίγραφο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

γ) Ως προς το ακίνητο που βρίσκεται στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας (ΕΑΚΝ) Αγίου Κοσμά με τις επ' αυτού κτιριακές και άλλες εγκαταστάσεις τα εν γένει παραρτήματα και συστατικά του, συνολικής έκτασης 9.360,95 m2, προσδιορίζεται κατά τα όριά του και εμφαίνεται με τα στοιχεία Α - Β - Γ - Δ ... Χ - Ψ - Ω - Α (Παράρτημα 2) με χρονολογία Ιούνιος 2011 και κλίμακα 1:500, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης του Υπουργείου Οικονομικών και του οποίου αντίγραφο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το οποίο χρησιμοποιείται από τη Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, το ΤΑΙΠΕΔ υποχρεούται να εξεύρει και παραχωρήσει στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου παραθαλάσσια έκταση ίση τουλάχιστον προς αυτήν που σήμερα κατέχει το Λιμενικό Σώμα με σκοπό τη μεταφορά σε αυτήν της Μονάδας Υποβρύχιων Αποστολών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου.

 

Η κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων θα γίνει μέσω του έργου: Μετεγκατάσταση της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών του Λιμενικού Σώματος στο Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά. Το προϋπολογιζόμενο κόστος κατασκευής των νέων εγκαταστάσεων, ως αυτό θα προσδιοριστεί σύμφωνα με τα συναφώς εγκεκριμένα τεύχη δημοπράτησης του εν λόγω έργου από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016), θα αναληφθεί από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου και θα προέλθει από το προϊόν της πρώτης δόσης του τιμήματος της αγοραπωλησίας των μετοχών της Ελληνικό Ανώνυμη Εταιρεία, όταν αυτό καταβληθεί σύμφωνα με την εν λόγω συμφωνία, ως αυτή έχει τροποποιηθεί και κυρωθεί με το νόμο [Ν] 4422/2016 (ΦΕΚ 181/Α/2016). Για τον σκοπό αυτό και κατά παρέκκλιση της διάταξης του άρθρου 2 παράγραφος 14 του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011), το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου υποχρεούται να μεταφέρει το ανωτέρω ποσό στον τηρούμενο στην Τράπεζα της Ελλάδος λογαριασμό με τίτλο Συνεισφορές Φορέων για την εκτέλεση έργων ΠΔΕ αριθμός 23/2348001.

 

Αντιστοίχως, θα ενταχθεί έργο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος), με προϋπολογισμό το συνολικό προϋπολογιζόμενο κόστος κατασκευής των νέων εγκαταστάσεων και φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η εκταμίευση του ποσού από τον παραπάνω λογαριασμό (23/2348001) θα γίνεται σταδιακά ανάλογα με την πρόοδο εργασιών και οι ετήσιες πληρωμές του έργου θα διατίθενται με ισόποση επιπλέον ενίσχυση του συνολικού ορίου δαπάνης, του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων κάθε έτους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, δύναται να ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη διαδικασία επιστροφής τυχόν αδιάθετων υπολοίπων και άλλες τεχνικές λεπτομέρειες.

 

n.4081.12.2

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του νόμου 4081/2012 (ΦΕΚ 184/Α/2012), με το άρθρο 66 του νόμου 4663/2020 (ΦΕΚ 30/Α/2020).

 

2. α. Οι διατάξεις του άρθρου 42 του νόμου 3943/2011 εφαρμόζονται για όλα τα ακίνητα που ορίζονται στο παρόν άρθρο.

 

β. Όπου στις διατάζεις του άρθρου 42 του νόμου 3943/2011 αναφέρεται ο Υπουργός Επικρατείας νοείται από την έναρξη ισχύος του νόμου ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

γ. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 42 του νόμου 3943/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το ανωτέρω ακίνητο ορίζεται βάσει τοπογραφικού διαγράμματος που θεωρείται από τη Διεύθυνση τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης του Υπουργείου Οικονομικών ή τη Διεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.}

 

3. Η σύμφωνα με το άρθρο 42 του νόμου 3943/2011 και το παρόν άρθρο μεταβίβαση στην Ελληνικό Ανώνυμη Εταιρεία της χρήσης, διοίκησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης των ακινήτων και των επ' αυτών κτιρίων και εγκαταστάσεων, με τα παραρτήματα και τα συστατικά τους, όπως τα ακίνητα αυτά εμφαίνονται στα τοπογραφικά διαγράμματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, μεταγράφεται ατελώς στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο και στο Κτηματολόγιο.

 

4. Περιέρχονται στο Ελληνικό Δημόσιο κατά πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, με τα παραρτήματα και τα συστατικά τους, τα παρακάτω ακίνητα, τα οποία βρίσκονται στην έκταση του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού:

 

α. Εκτάσεις του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού, με τα κτίσματα, συστατικά και παραρτήματα που βρίσκονται σε αυτές, συνολικού εμβαδού 169.448,20 m2, όπως αυτές εμφαίνονται με στοιχεία 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.1 και 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.5 στο από Οκτώβριο 2012 τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1: 1000 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης του Υπουργείου Οικονομικών, αντίγραφο του οποίου δημοσιεύεται σε φωτοσμίκρυνση με το νόμο αυτό στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Παράρτημα II - διάγραμμα 1).

 

β. Κτίσμα του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού, εμβαδού 149,80 m2, όπως αυτό εμφαίνεται με στοιχεία 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.1. στο από Οκτώβριο 2012 τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:200 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης του Υπουργείου Οικονομικών, αντίγραφο του οποίου δημοσιεύεται σε φωτοσμίκρυνση με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Παράρτημα II - διάγραμμα 2).

 

γ. Έκταση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού, με τα κτίσματα, συστατικά και παραρτήματα που βρίσκονται σε αυτή, εμβαδού 38.688,30 m2, όπως αυτή εμφαίνεται με στοιχεία 3.1, 3.2, ........ 3.12, 3.13, 3.1 στο από Οκτώβριο 2012 τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης του Υπουργείου Οικονομικών, αντίγραφο του οποίου δημοσιεύεται σε φωτοσμίκρυνση με τον παρόντα νόμο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Παράρτημα II - διάγραμμα 3).

 

Το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στο οποίο δημοσιεύεται ο παρών νόμος, καταχωρίζεται στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου και στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης. Η ως άνω καταχώριση απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος ή αμοιβή, συμπεριλαμβανομένου κάθε τέλους, εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και ασφαλιστικών οργανισμών ή τρίτων και αμοιβών ή ανταποδοτικών τελών υποθηκοφυλάκων και πάσης φύσης ανταποδοτικών τελών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παράγραφο Δ2.1 του άρθρου Δ του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 

5. Περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο η πλήρης και αποκλειστική κυριότητα κάθε ακινήτου, με τα παραρτήματα και τα συστατικά του, το οποίο βρίσκεται εντός της έκτασης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, όπως αυτή περιγράφεται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο Δ2.1 του άρθρου Δ του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.