Νόμος 4070/12 - Άρθρο 142

Άρθρο 142: Πολεοδομικές ρυθμίσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου τέταρτου του νόμου [Ν] 3555/2007 (ΦΕΚ 81/Α/2007) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Οι εγκρίσεις μελετών εφαρμογής Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων (ΣΕΑ), Κέντρων Διοίκησης Αυτοκινητοδρόμων (ΚΔΑ) και Σταθμών Διοδίων (ΣΔ) που έγιναν πριν την έναρξη ισχύος του νόμου 2300/1995 (ΦΕΚ 69/Α/1995), επέχουν θέση οικοδομικής άδειας και οι εγκαταστάσεις που κατασκευάσθηκαν βάσει αυτών θεωρούνται νόμιμες από κάθε άποψη εφόσον πληρούν τους όρους των αντίστοιχων εγκεκριμένων μελετών. Αποκλειστική αρμοδιότητα για τον έλεγχο νομιμότητας των κάθε φύσης κτιριακών έργων και των επ' αυτών εργασιών και λοιπών εγκαταστάσεων που ανεγείρονται, επισκευάζονται, αξιοποιούνται, χρησιμοποιούνται ή παραχωρούνται στα πλαίσια σύμβασης παραχώρησης και την επιβολή οποιασδήποτε κύρωσης σχετικής με αυτά έχει το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.}

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του νόμου 3891/2010 (ΦΕΚ 188/Α/2010) προστίθεται νέα παράγραφος 8 ως εξής:

 

{8. Όλες οι οικοδομικές άδειες, οι οποίες απαιτούνται για την κατασκευή οποιωνδήποτε τεχνικών έργων, κτηρίων και εγκαταστάσεων αμιγώς σιδηροδρομικού ενδιαφέροντος, τα οποία ανατίθενται προς εκτέλεση ή εκτελούνται από την εταιρεία ΕΡΓΑ ΟΣΕ ανώνυμη εταιρεία, στο πλαίσιο του σκοπού και των αρμοδιοτήτων της, με την επιφύλαξη του άρθρου 21 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011), εκδίδονται από οργανωτική μονάδα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΥΜΕΔΙ) που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και σχετική γνωμοδότηση του αρμόδιου Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ), άρθρο 36 του νόμου 4030/2011 και με την επιφύλαξη του άρθρου 21 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) καθορίζεται ο τρόπος, η ισχύς και η ακριβής διαδικασία έκδοσης των οικοδομικών αδειών, καθώς επίσης οι χρήσεις γης, οι όροι δόμησης και οι προδιαγραφές που θα οριοθετούν το πλαίσιο κατασκευής τεχνικών έργων, κτηρίων και εγκαταστάσεων που συνιστούν τμήμα ευρύτερων σιδηροδρομικών έργων.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.