Νόμος 3891/10 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Αρμοδιότητες ΕΡΓΟΣΕ Ανώνυμης Εταιρείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στις αρμοδιότητες της ΕΡΓΟΣΕ περιλαμβάνονται:

 

α) η μελέτη, δημοπράτηση, προμήθεια, κατασκευή, διοίκηση έργων σιδηροδρομικής υποδομής με των επ' αυτής σιδηροδρομικών συστημάτων,

 

β) η παροχή υπηρεσιών προς τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδας σχετιζόμενων με το σχεδιασμό, ανάπτυξη και εφαρμογή των προγραμμάτων του,

 

γ) η διενέργεια με μέριμνα της και δαπάνες του Δημοσίου ή τυχόν άλλων φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 1 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994), κατά περίπτωση, απαλλοτριώσεων και επιτάξεων ιδιοκτησιών υπέρ του Δημοσίου ή τυχόν άλλων φορέων του δημόσιου τομέα για την κατασκευή έργων σιδηροδρομικής υποδομής, καθώς και πάσης φύσεως έργων που της ανατίθενται,

 

δ) η παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού, ανάπτυξης, υποστήριξης, διαχείρισης, μελέτης, επίβλεψης και κατασκευής πάσης φύσεως έργων σε τρίτους στην Ελλάδα και το εξωτερικό και

 

ε) κάθε άλλη δραστηριότητα που προβλέπεται από το καταστατικό της.

 

2. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η ΕΡΓΟΣΕ μπορεί να ιδρύει θυγατρικές εταιρίες οποιασδήποτε μορφής ή να συμμετέχει σε εταιρίες ή σε κοινοπραξίες με αντικείμενο τις δραστηριότητες της.

 

3. Στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών της η ΕΡΓΟΣΕ εκτελεί τις εργασίες της με όρους αγοράς.

 

4. Εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ολοκληρώνονται οι απαραίτητες ενέργειες για την τροποποίηση του καταστατικού της ΕΡΓΟΣΕ προς το σκοπό της προσαρμογής του στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

5. Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος δύναται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του να αναθέτει στην ΕΡΓΟΣΕ, εφόσον είναι συνδεδεμένη επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 42Ε παράγραφος 5 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, την παροχή προς αυτόν υπηρεσιών, πάσης φύσεως, που σχετίζονται με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εφαρμογή των προγραμμάτων του, καθώς και να παραχωρεί και να μεταβιβάζει, χωρίς αντάλλαγμα, στην ΕΡΓΟΣΕ όλα τα κύρια και παρεπόμενα δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από συμβάσεις έργων. Ως έργο για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου νοείται κάθε δραστηριότητα που εμπίπτει στο αντικείμενο της ΕΡΓΟΣΕ όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Η ΕΡΓΟΣΕ, μετά τη μεταβίβαση, υποκαθιστά τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος σε όλες ανεξαιρέτως τις διατάξεις των συμβάσεων ή των διακηρύξεων δημοπράτησης των έργων και των εγγυητικών επιστολών. Δεν μεταβιβάζονται στην ΕΡΓΟΣΕ υποχρεώσεις του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας από συμβάσεις εκτελούμενων έργων, που τυχόν θα δημιουργηθούν μέχρι την ημερομηνία ανάληψης των έργων από την ΕΡΓΟΣΕ. Ο τρόπος και οι όροι ανάθεσης παροχής υπηρεσιών προς τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος, καθώς και μεταβίβασης έργων καθορίζονται με σύμβαση μεταξύ του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος και της ΕΡΓΟΣΕ, η οποία εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

6. Οι αναγκαίες διαδικασίες για τη διενέργεια των υπέρ του Δημοσίου ή τυχόν άλλων φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 1 του νόμου 2190/1994, απαλλοτριώσεων και επιτάξεων ιδιοκτησιών, προκειμένου να εκτελεσθούν έργα που σχετίζονται με τη σιδηροδρομική υποδομή, καθώς και πάσης φύσεως έργων που ανατίθενται στην ΕΡΓΟΣΕ πραγματοποιούνται με μέριμνα της ΕΡΓΟΣΕ, η οποία έχει την ευθύνη σύνταξης των σχετικών κτηματολογικών διαγραμμάτων και κτηματολογικών πινάκων, εισηγείται αρμοδίως για την κήρυξη των σχετικών αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, επιμελείται για την έγκαιρη έγκριση τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες και νομιμοποιείται στις σχετικές δίκες στο όνομα και για λογαριασμό του Δημοσίου ή του φορέα υπέρ του οποίου έχει κηρυχθεί η απαλλοτρίωση. Υπόχρεος προς καταβολή αποζημίωσης στους δικαιούχους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, είναι το Δημόσιο ή ο φορέας υπέρ του οποίου κηρύχθηκε η αναγκαστική απαλλοτρίωση, κατά περίπτωση.

 

7. Οι εταιρίες που έχουν συμβληθεί στην από 20-05-2009 σύμβαση ρύθμισης σχέσεων η οποία κυρώθηκε με την απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών υπ' αριθμόν οίκοθεν Φ8/33372/3011/16-06-2009 (ΦΕΚ 1213/Β/2009) προβαίνουν αμελλητί στην κατάργηση ή τροποποίηση των όρων της που αντιβαίνουν στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

8. Όλες οι οικοδομικές άδειες, οι οποίες απαιτούνται για την κατασκευή οποιωνδήποτε τεχνικών έργων, κτηρίων και εγκαταστάσεων αμιγώς σιδηροδρομικού ενδιαφέροντος, τα οποία ανατίθενται προς εκτέλεση ή εκτελούνται από την εταιρεία ΕΡΓΑ ΟΣΕ ανώνυμη εταιρεία, στο πλαίσιο του σκοπού και των αρμοδιοτήτων της, με την επιφύλαξη του άρθρου 21 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011), εκδίδονται από οργανωτική μονάδα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΥΜΕΔΙ) που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και σχετική γνωμοδότηση του αρμόδιου Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ), άρθρο 36 του νόμου 4030/2011 και με την επιφύλαξη του άρθρου 21 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) καθορίζεται ο τρόπος, η ισχύς και η ακριβής διαδικασία έκδοσης των οικοδομικών αδειών, καθώς επίσης οι χρήσεις γης, οι όροι δόμησης και οι προδιαγραφές που θα οριοθετούν το πλαίσιο κατασκευής τεχνικών έργων, κτηρίων και εγκαταστάσεων που συνιστούν τμήμα ευρύτερων σιδηροδρομικών έργων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 142 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.