Νόμος 4070/12 - Άρθρο 82

Άρθρο 82: Γενικοί κανόνες - Ορισμοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Για τους σκοπούς του μέρους αυτού:

 

1. Επιβατηγά δημόσιας χρήσης (ΕΔΧ) αυτοκίνητα είναι τα επιβατηγά αυτοκίνητα που έχουν από κατασκευής έως 9 θέσεις, περιλαμβανομένης και της θέσης του οδηγού και μεταφέρουν επιβάτες αναλόγως προς την κατηγορία τους. Διακρίνονται σε:

 

α) Επιβατικά Δημόσιας Χρήσης 5 θέσεων ή πολυμορφικά (ενός όγκου), με μετρητή (ΤΑΞΙ). Τα πολυμορφικά (ενός όγκου) ΤΑΞΙ εφόσον μπορούν να μεταφέρουν αναπηρικό αμαξίδιο πρέπει να έχουν στα εξαρτήματα ράμπα και υποχρεωτικά ιμάντες στήριξης και ασφάλειας του αμαξιδίου, καθώς και οποιοδήποτε τεχνικό μέσο διευκολύνει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στο όχημα ταξί και επιτρέπεται να διενεργούν μεταφορά ατόμων με αναπηρία

β) Επιβατικά Δημόσιας Χρήσης από 6 έως 9 θέσεων Ειδικής Μίσθωσης (ΕΙΔΜΙΣΘ) χωρίς μετρητή. Τα Επιβατικά Δημόσιας Χρήσης Ειδικής Μίσθωσης αυτοκίνητα που προορίζονται για τη μεταφορά Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες πρέπει να είναι ειδικά διασκευασμένα για το σκοπό αυτόν (Ειδικής Μίσθωσης ΑμεΑ) και να εισπράττουν κόμιστρο όπως αυτό καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

γ) επιβατικά δημόσιας χρήσεως από 5 έως 7 θέσεων Ειδικών Μεταφορών (ΕΙΔΜΕΤ) χωρίς μετρητή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 106 του νόμου 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α/2013), με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014), με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου 4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α/2018).

 

2. Ιδιοκτήτης επιβατηγού δημόσιας χρήσης αυτοκινήτου είναι κάθε φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία και συνεταιρισμός συσταθέντα κατά το άρθρο 87 του παρόντος νόμου, που έχουν στην κυριότητά τους ή που έχουν αγοράσει με τον όρο παρακράτησης της κυριότητας από τον πωλητή μέχρι την αποπληρωμή του τιμήματος, ολόκληρο ή ιδανικό μερίδιο επιβατηγού δημόσιας χρήσης αυτοκινήτου.

 

3. Οδηγός επιβατηγού δημόσιας χρήσης αυτοκινήτου: Το φυσικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία και οδήγηση αυτού, καθώς και για την παροχή εξυπηρέτησης, όπως αυτή καθορίζεται κάθε φορά και από τους κανονισμούς λειτουργίας των επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων.

 

4. Διαδρομή: Η ακολουθητέα πορεία του επιβατηγού δημόσιας χρήσης αυτοκινήτου προς τον τόπο προορισμού που επιλέγει ο επιβάτης. Η κάθε διαδρομή εκτελείται με καταβολή του προβλεπόμενου κομίστρου.

 

5. Μισθωμένο επιβατικό δημόσιας χρήσεως αυτοκίνητο: Το αυτοκίνητο το οποίο εκτελεί διαδρομή ύστερα από προηγηθείσα μίσθωση η οποία γίνεται από τον επιβάτη προσωπικά ή τηλεφωνικά ή μέσω ειδικού ραδιοδικτύου ΤΑΞΙ ή ηλεκτρονικά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η μίσθωση γίνεται με καταβολή του προβλεπόμενου αντιτίμου και της τυχόν ειδικής προσαύξησης εφόσον πρόκειται για επιβατικά δημόσιας χρήσεως - ΤΑΞΙ αυτοκίνητο, ή του συμφωνηθέντος εφόσον πρόκειται για επιβατικά δημόσιας χρήσεως - Ειδικής Μίσθωσης ή επιβατικά δημόσιας χρήσεως - Ειδικών Μεταφορών αυτοκίνητο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 106 του νόμου 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α/2013).

 

6. α. Έναρξη - Τέλος διαδρομής Επιβατικού Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτου:

 

α)α. Έναρξη διαδρομής: Το σημείο επιβίβασης του επιβάτη.

 

β)β. Τέλος διαδρομής: Το σημείο αποβίβασης του επιβάτη.

 

β. Έναρξη - Τέλος λειτουργίας ταξίμετρου Επιβατικού Δημόσιας Χρήσης - ΤΑΞΙ αυτοκινήτου.

 

α)α. Έναρξη λειτουργίας ταξίμετρου: Στις περιπτώσεις μίσθωσης και προμίσθωσης όπου ο επιβάτης βρίσκεται εντός των ορίων της έδρας - διοικητικής μονάδας ή της περιμετρικής, όπου υφίσταται, του Επιβατικού Δημόσιας Χρήσης - ΤΑΞΙ αυτοκινήτου το ταξίμετρο τίθεται σε λειτουργία με την επιβίβαση - παραλαβή του επιβάτη, ενώ στις περιπτώσεις προμίσθωσης όπου ο επιβάτης βρίσκεται εκτός των ορίων της έδρας - διοικητικής μονάδας ή της περιμετρικής, όπου υφίσταται, του Επιβατικού Δημόσιας Χρήσης - ΤΑΞΙ, το ταξίμετρο τίθεται σε λειτουργία στο σημείο εξόδου από τα όρια της έδρας - διοικητικής μονάδας ή εκκίνησης του οχήματος.

 

β)β. Τέλος λειτουργίας ταξίμετρου: Στο τέλος της διαδρομής του Επιβατικού Δημόσιας Χρήσης - ΤΑΞΙ αυτοκινήτου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014).

 

7. Έναρξη - Τέλος διαδρομής επιβατηγού δημόσιας χρήσης αυτοκινήτου Ειδικής Μίσθωσης: Η έναρξη της διαδρομής του μισθωμένου επιβατηγού δημόσιας χρήσης αυτοκινήτου Ειδικής Μίσθωσης, καθώς και το τέλος αυτής, προκειμένου να συμφωνηθεί το κόμιστρο διαδρομής, προσδιορίζονται ως εξής:

 

Α. Έναρξη διαδρομής: Σημείο εκκίνησης είναι το σημείο παραλαβής του επιβάτη.

 

Β. Τέλος διαδρομής: Η αποβίβαση του επιβάτη.

 

8. Προμίσθωση: Η εκ των προτέρων μίσθωση επιβατικού δημόσιας χρήσεως αυτοκινήτων από φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με σημείο επιβίβασης που βρίσκεται είτε εντός είτε εκτός των ορίων της έδρας του επιβατικού δημόσιας χρήσεως αυτοκινήτου. Σε περίπτωση που η επιβίβαση είναι εντός των ορίων της έδρας του επιβατικού δημόσιας χρήσεως αυτοκινήτου, τότε η αποβίβαση μπορεί να είναι σε σημείο είτε εντός είτε εκτός αυτής, ενώ στην περίπτωση που η επιβίβαση είναι εκτός των ορίων της έδρας η αποβίβαση πρέπει να είναι εντός αυτής. Η προμίσθωση για τα επιβατικά δημόσιας χρήσεως αυτοκίνητα Ειδικής Μίσθωσης και Ειδικών Μεταφορών είναι υποχρεωτική.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 106 του νόμου 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α/2013).

 

9. Περιμετρική ζώνη: Τα όρια της περιοχής μέσα στην οποία για την παρεχόμενη εξυπηρέτηση από επιβατηγό δημόσιας χρήσης αυτοκίνητο ΤΑΞΙ εφαρμόζεται το τιμολόγιο 1 (μονή ταρίφα) και έξω από αυτήν το τιμολόγιο 2 (διπλή ταρίφα). Τα όρια αυτά είναι τα σημεία αλλαγής του τιμολογίου 1 σε τιμολόγιο 2.

 

10. Ταξίμετρο: Η συσκευή που υπολογίζει αυτόματα και καταγράφει κάθε χρονική στιγμή το πληρωτέο, για μεταφορά με Επιβατικό Δημόσιας Χρήσης - ΤΑΞΙ αυτοκίνητο, χρηματικό ποσό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 31 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014).

 

11. Έτος αδειοδοτήσεως: το ημερολογιακό έτος εντός του οποίου διενεργείται διαδικασία αδειοδοτήσεως επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.