Νόμος 4313/14

Ν4313/2014: Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4313/2014: Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 261/Α/2014), 17-12-2014.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Επιτροπή διερεύνησης σιδηροδρομικών ατυχημάτων και συμβάντων - Πλήρης εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/49/ΕΚ

 

Άρθρο 1: Σκοπός - Ορισμοί

Άρθρο 2: Σύσταση της Επιτροπής Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων

Άρθρο 3: Συγκρότηση - Θητεία μελών

Άρθρο 4: Ασυμβίβαστα - Υποχρεώσεις των μελών

Άρθρο 5: Πειθαρχική ευθύνη των μελών

Άρθρο 6: Εκπροσώπηση της Επιτροπής

Άρθρο 7: Λειτουργία της Επιτροπής

Άρθρο 8: Αρμοδιότητες Προέδρου

Άρθρο 9: Προσωπικό της Επιτροπής

Άρθρο 10: Πόροι

Άρθρο 11: Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης

Άρθρο 12: Υποχρέωση διερεύνησης

Άρθρο 13: Διεξαγωγή της έρευνας

Άρθρο 14: Διαδικασία διενέργειας έρευνας

Άρθρο 15: Εκθέσεις

Άρθρο 16: Συστάσεις ασφάλειας

Άρθρο 17: Εμπιστευτικότητα

Άρθρο 18: Ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων

 

Κεφάλαιο Β: Ρυθμίσεις για τις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης αυτοκινήτων

 

Άρθρο 19: Προσαρμογή της περί υπαίθριων σταθμών αυτοκινήτων νομοθεσίας στις χωροταξικές απαιτήσεις

Άρθρο 20: Προσαρμογή της περί συνεργείων νομοθεσίας στις πολεοδομικές απαιτήσεις

Άρθρο 21: Τροποποίηση του άρθρου 34 του νόμου 2963/2001

Άρθρο 22: Προσαρμογή πρατηρίων καυσίμων στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού

Άρθρο 23: Τροποποίηση του άρθρου 5 του βασιλικού διατάγματος 465/1970

Άρθρο 24: Συμπλήρωση του άρθρου 23 του νόμου 3185/2003

 

Κεφάλαιο Γ: Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές

 

Άρθρο 25: Ρυθμίσεις σχετικά με τη διάθεση εισιτηρίων και τον έλεγχο κομίστρου στα μέσα μεταφοράς

Άρθρο 26: Κανονισμός Δικαιωμάτων Επιβατών και εφαρμογή διατάξεων των Κανονισμών (ΕΚ) 181/2011, 1371/2007 και 2006/2004

Άρθρο 27: Θέματα Διεθνών Λεωφορειακών Γραμμών

Άρθρο 28: Χορήγηση Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Ικανότητας

Άρθρο 29: Ρύθμιση θεμάτων οχημάτων δημόσιων υπεραστικών οδικών μεταφορών

Άρθρο 30: Ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης

Άρθρο 31: Ρυθμίσεις για Επιβατικά Δημόσιας Χρήσης οχήματα

Άρθρο 32: Κατηγορίες παραβάσεων λειτουργίας των Επιβατικών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων

Άρθρο 33: Ρυθμίσεις για εκμισθωμένα Ιδιωτικής Χρήσης αυτοκίνητα με οδηγό

Άρθρο 34: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 2963/2001

 

Κεφάλαιο Δ: Ρυθμίσεις για τις εμπορευματικές μεταφορές

 

Άρθρο 35: Σύσταση Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου σε δήμους

Άρθρο 36: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3446/2006

Άρθρο 37: Εξαιρέσεις από την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 561/2006

Άρθρο 38: Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας Φορτηγών Ιδιωτικής Χρήσης Αυτοκινήτων

Άρθρο 39: Συμπληρωματικές ρυθμίσεις για Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης Αυτοκίνητα

Άρθρο 40: Κατάταξη εγκαταστάσεων επιθεωρήσεων οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων

Άρθρο 41: Τροποποίηση του άρθρου 11 του νόμου 3887/2010

 

Κεφάλαιο Ε: Ρυθμίσεις για τις σιδηροδρομικές μεταφορές

 

Άρθρο 42: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4199/2013

Άρθρο 44: Ανάθεση διαχείρισης τροχαίου υλικού στην εταιρεία ΓΑΙΑΟΣΕ Ανώνυμη Εταιρεία

Άρθρο 45: Ρύθμιση θεμάτων Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος, ΤΡΑΙΝΟΣΕ και Ελληνικής Εταιρείας Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού

Άρθρο 46: Τροποποίηση του άρθρου 3 του νόμου 2286/1995

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων μεταφορών

 

Άρθρο 47: Παράταση εγκρίσεων τύπου για ταξινόμηση οχημάτων και θέματα εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας της Γενεύης (1970) για την Εργασία των Πληρωμάτων των Οχημάτων που εκτελούν Διεθνείς Οδικές Μεταφορές (AETR)

Άρθρο 48: Ρυθμίσεις θεμάτων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 49: Οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος

Άρθρο 50: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3429/2005

Άρθρο 51: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4199/2013

Άρθρο 52: Τροποποίηση διατάξεων των νόμων [Ν] 1108/1980, 2773/1999, 4199/2013 και 4233/2014

Άρθρο 53: Τροποποίηση του νόμου 2912/2001

Άρθρο 54: Τροποποίηση διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 52/2012

Άρθρο 55: Επιβολή τέλους συνδρομής σε Άτομα με Αναπηρία και Μειωμένη Κινητικότητα (Τέλος ΑμεΑ)

Άρθρο 56: Τέλη υπηρεσιών τήρησης μητρώου αεροσκαφών

Άρθρο 57: Τροποποίηση του άρθρου 22 του νόμου 3913/2011

Άρθρο 58: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4146/2013

Άρθρο 59: Ρυθμίσεις θεμάτων συστήματος εισροών - εκροών πρατηρίων καυσίμων

 

Κεφάλαιο Ζ: Ρυθμίσεις θεμάτων τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων

 

Άρθρο 60: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4070/2012

Άρθρο 61: Αδειοδότηση κεραιοσυστημάτων ραδιοφωνικών σταθμών

Άρθρο 62: Ρυθμίσεις θεμάτων αδειοδότησης κεραιών τηλεοπτικής ευρυεκπομπής

Άρθρο 63: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4155/2013

Άρθρο 64: Τροποποίηση του άρθρου 65 του νόμου 4155/2013

Άρθρο 65: Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 24Α του νόμου 2075/1992 (ΦΕΚ 129/Α/1992)

Άρθρο 66: Ρύθμιση θεμάτων Ελληνικών Ταχυδρομείων

Άρθρο 67: Ρύθμιση θεμάτων τηλεφωνικών γραμμών έκτακτης ανάγκης

 

Κεφάλαιο Η: Ρύθμιση θεμάτων δημοσίων έργων

 

Άρθρο 68: Τροποποίηση του άρθρου 8 του νόμου 2744/1999

Άρθρο 69: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3164/2003

Άρθρο 70: Τροποποίηση διατάξεων της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων (κωδικοποιημένος νόμος 3669/2008)

Άρθρο 71: Ρυθμίσεις για τα μηχανήματα έργων και τα αγροτικά μηχανήματα

Άρθρο 72: Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (κωδικοποιημένος νόμος 2882/2001)

Άρθρο 73: Δαπάνες διαχείρισης και διοίκησης εποπτευομένων από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών νομικών προσώπων

Άρθρο 74: Τροποποίηση του άρθρου 12 του νόμου 679/1977

Άρθρο 75: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 138/2009

Άρθρο 76: Ρύθμιση θεμάτων της ανώνυμης εταιρείας Κτιριακές Υποδομές

Άρθρο 77: Ρύθμιση μετατάξεων και αποσπάσεων υπαλλήλων της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές

Άρθρο 78: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3614/2007

Άρθρο 79: Ρυθμίσεις θεμάτων ποινικών ρητρών σε συμβάσεις δημοσίων έργων

Άρθρο 80: Οδοί διερχόμενες από ιδιοκτησίες της Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού

Άρθρο 81: Συγκρότηση Κέντρου Επιχειρησιακής Ετοιμότητας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Άρθρο 82: Τροποποίηση του άρθρου 6 του νόμου 4250/2014

Άρθρο 83: Ρυθμίσεις για τη σύνδεση αυτοκινητοδρόμων με πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας

Άρθρο 84: Τροποποίηση του άρθρου 10 του νόμου 2576/1998

Άρθρο 85: Τροποποίηση του άρθρου 37 του νόμου 4262/2014

Άρθρο 86: Ρυθμίσεις σχετικά με τη λειτουργία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

Άρθρο 87

Άρθρο 88: Ρυθμίσεις θεμάτων ΤΡΑΙΝΟΣΕ ανώνυμη εταιρεία

Άρθρο 89: Τροποποίηση του άρθρου 8 του κωδικοποιημένου νόμου 3669/2008

Άρθρο 90: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4030/2011

Άρθρο 91

Άρθρο 92

Άρθρο 93: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 17-12-2014

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.