Νόμος 4081/12 - Άρθρο 10

Άρθρο 10


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι υφιστάμενες Διευθύνσεις της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς του νόμου 3728/2008 (ΦΕΚ 258/Α/2008) μεταφέρονται και υπάγονται εφεξής ως σύνολο υπηρεσιών, αρμοδιοτήτων και θέσεων στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, το δε προσωπικό που υπηρετεί στην εν λόγω Υπηρεσία, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, διατίθεται στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και διατηρεί την υπάρχουσα οργανική, μισθολογική και υπαλληλική του κατάσταση. Οι ως άνω Διευθύνσεις παύουν να συνιστούν ενιαίο διοικητικό τομέα κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 53 του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

2. Όπου στο νόμο 3728/2008 περιγράφονται οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς ως ενιαίου Διοικητικού Τομέα, νοούνται εφεξής οι ίδιες αρμοδιότητες για τις υφιστάμενες Διευθύνσεις, οι οποίες υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο Ειδικός Γραμματέας της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς, νοείται εφεξής ο Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρονται τα κλιμάκια ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου Εμπορίου της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 7Α του νόμου 2323/1995 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, νοούνται εφεξής τα Κλιμάκια Ελέγχου της Διεύθυνσης Ελέγχων της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρονται οι Διευθύνσεις της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, νοούνται εφεξής οι ίδιες Διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή.

 

3. Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του νόμου 3728/2008 (ΦΕΚ 258/Α/2008) τροποποιείται ως ακολούθως:

 

{Τη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή.}

 

Στην παράγραφο 3 του άρθρου 17 του νόμου 3728/2008 (ΦΕΚ 258/Α/2008) η φράση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου αντικαθίσταται με τη φράση της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή.

 

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 του νόμου 3728/2008 η φράση τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή αντικαθίσταται με τη φράση τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου.

 

4. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση των αρμόδιων κατά τις οικείες διατάξεις Υπουργών, δύναται να τροποποιείται η διάρθρωση, η οργάνωση και οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων που μεταφέρονται με το παρόν στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.