Νόμος 2323/95 - Άρθρο 7a

Άρθρο 7Α


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστώνται Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου (πλανόδιου και στάσιμου) στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και στις Περιφέρειες.

 

α) Κλιμάκια του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, νοούνται τα κλιμάκια ελέγχου της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου κατά τα οριζόμενα στο νόμο 3728/2008 (ΦΕΚ 258/Α/2008) και η ελεγκτική τους αρμοδιότητα εκτείνεται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια ασκούμενη παραλλήλως και ανεξάρτητα από τα κλιμάκια που έχουν συσταθεί και λειτουργούν στις Περιφέρειες.

 

β) Για τις Περιφέρειες τα κλιμάκια απαρτίζονται από υπαλλήλους των Κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοσίου, των οικείων Περιφερειών, των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου της οικείας Περιφέρειας και των Δήμων. Τα κλιμάκια των Περιφερειών συνεργάζονται στενά με το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την αποτελεσματικότερη άσκηση του ελεγκτικού έργου και το συντονισμό της δράσης τους στο πλαίσιο χάραξης εθνικής πολιτικής ελέγχων. Προς το σκοπό αυτόν, οι Περιφέρειες συνδράμουν το Υπουργείο, μετά από γραπτό αίτημα του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου, είτε με τη διενέργεια στοχευμένων ελέγχων είτε με τη διάθεση ελεγκτών των κλιμακίων. Επιπλέον, οι Περιφέρειες ενημερώνουν το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σε τακτά χρονικά διαστήματα, για τη δράση των κλιμακίων που έχουν συσταθεί και λειτουργούν σε αυτές, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που καθορίζεται με την απόφαση του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του νόμου 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012).

 

2. Συνιστώνται Κλιμάκια Ελέγχου της Τουριστικής Αγοράς στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στις Περιφέρειες.

 

Για τις Περιφέρειες τα κλιμάκια απαρτίζονται από υπαλλήλους των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοσίου, των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, των Διευθύνσεων Τουρισμού της οικείας Περιφέρειας και των Δήμων.

 

Για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθήνας Πειραιά, τα κλιμάκια απαρτίζονται από υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού, άλλους υπαλλήλους του Δημοσίου, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, των Δήμων και της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης των ίδιων ως άνω κατηγοριών.

 

3. α) α)α) Για τα κλιμάκια του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εφαρμόζονται οι διαδικασίες συγκρότησης των κλιμακίων ελέγχου της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (νόμος 3728/2008 (ΦΕΚ 258/Α/2008)).

 

β)β) Για τα κλιμάκια των Περιφερειών, τηρούνται στις Περιφέρειες τα αντίστοιχα μητρώα μελών των κλιμακίων που καταρτίζονται κάθε δύο έτη με πρόταση των φορέων που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Η συγκρότηση των κλιμακίων στις Περιφέρειες γίνεται με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη. Ο Περιφερειάρχης μπορεί, με απόφασή του, να μεταβιβάζει την αρμοδιότητα συγκρότησης των κλιμακίων στον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη. Η θητεία όσων μετέχουν στα κλιμάκια της παρούσας υποπερίπτωσης είναι τριετής. Με την πάροδο της τριετίας η θητεία λήγει αυτοδικαίως και δεν επιτρέπεται παράταση αυτής. Νέος διορισμός επιτρέπεται να γίνει μόνο μετά την πάροδο ενός έτους από τη λήξη της προηγούμενης θητείας.

 

β) Έργο των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου (πλανόδιου και στάσιμου) είναι η διενέργεια επιτόπιων ελέγχων των λαϊκών αγορών και του Υπαίθριου Εμπορίου (πλανόδιου και στάσιμου) για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος νόμου και ιδίως: για την κατοχή άδειας πώλησης, την αυθαίρετη αλλαγή χώρου άσκησης της δραστηριότητας, την τήρηση ωραρίου, την αυτοπρόσωπη προσέλευση, την τοποθέτηση ζυγού σε εμφανές σημείο, την τήρηση όρων καθαριότητας, την ύπαρξη του προβλεπόμενου από το άρθρο 7Γ του παρόντος τριπλοτύπου δελτίου αποστολής, καθώς και την ύπαρξη τιμολογίων εν γένει και λοιπών παραστατικών, την τοποθέτηση πινακίδων με τις ενδείξεις της τιμής πώλησης, της ποιότητας του προϊόντος, της προέλευσης ή της αναγραφής αναληθούς προέλευσης και του αριθμού της άδειας και του ονόματος του κατόχου.

 

γ) Έργο των Κλιμακίων Ελέγχου της Τουριστικής Αγοράς είναι η διενέργεια επιτόπιων ελέγχων για την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, την ύπαρξη τιμολογίων και εν γένει λοιπών παραστατικών προμήθειας των προς πώληση αγαθών και προϊόντων, τις τιμές πώλησης προϊόντων ευρείας κατανάλωσης σε τουρίστες, την κανονικότητα και συχνότητα των δρομολογίων των μέσων μαζικής μεταφοράς κατά τους μήνες της τουριστικής αιχμής, της τήρησης των κανόνων υγιεινής στις τουριστικές επιχειρήσεις και στους κοινόχρηστους δημοτικούς και δημόσιους χώρους, για την άγρα πελατών, τον εντοπισμό περιπτώσεων αισχροκέρδειας και περιπτώσεων αθέμιτου ανταγωνισμού, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, σε τουριστικές επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κάμπινγκ), σε χώρους μαζικής σίτισης, εστίασης και διασκέδασης (μπαρ, καφετέριες, καφενεία, εστιατόρια), σε χώρους αεροδρομίων, λιμανιών, μεθοριακών σταθμών, σιδηροδρομικών σταθμών, καθώς και σε επιχειρήσεις πώλησης αγαθών πρώτης ανάγκης (περίπτερα, μίνι μάρκετ) σε τουριστικές περιοχές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 12 του νόμου 3557/2007 (ΦΕΚ 100/Α/2007), με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του νόμου 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012).

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την οργάνωση των κλιμακίων, τον τρόπο λειτουργίας τους, το συντονισμό της δράσης τους, το χρόνο απασχόλησης των υπαλλήλων, τη διαδικασία ελέγχου και επιβολής κυρώσεων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η συχνότητα ενημέρωσης του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας από τις Περιφέρειες, κατά τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1, καθώς και τα κοινοποιούμενα στοιχεία όπως, ενδεικτικά ο αριθμός των διενεργούμενων ελέγχων, ο τόπος ελέγχου, ο αριθμός των παραβάσεων, το είδος των παραβάσεων και οι επιβληθείσες διοικητικές κυρώσεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 12 του νόμου 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012).

 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης καθορίζεται η αμοιβή των μελών των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών Υπαίθριου Εμπορίου και των μελών των Κλιμακίων Ελέγχου Τουριστικής Αγοράς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 12 του νόμου 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012).

 

6. Αν κατά τον έλεγχο που διενεργούν τα Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου Εμπορίου διαπιστώνεται ότι, με την Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης, επιβλήθηκαν χρηματικά πρόστιμα καθ' υπέρβαση αρμοδιότητας ή δεν αξιολογήθηκαν προηγουμένως στοιχεία και έγγραφα του ελεγχομένου τα οποία κρίνονται επαρκή για τη διαπίστωση της μη τέλεσης παράβασης, ο ελεγχόμενος μπορεί, με αίτησή του προς την αρμόδια Τριμελή Επιτροπή που ορίζεται με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, να ζητήσει τον επανέλεγχο της υπόθεσής του και τη μη βεβαίωση του προστίμου από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία. Η ανωτέρω αίτηση υποβάλλεται το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης ενώπιον της ανωτέρω Επιτροπής. Στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και σε κάθε Περιφέρεια της χώρας συγκροτούνται, με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και των Γενικών Γραμματέων των οικείων Περιφερειών, αντίστοιχα, Τριμελείς Επιτροπές, οι οποίες αποτελούνται από υπαλλήλους με βαθμό Α των ανωτέρω υπηρεσιών. Οι Επιτροπές αυτές αποφαίνονται επί των υποβαλλόμενων αιτήσεων το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 1)δ του άρθρου 26 του νόμου [Ν] 3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/2005).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 καταργήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 12 του νόμου 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 7 του νόμου 3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α/2003).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.