Νόμος 4099/12 - Άρθρο 102

Άρθρο 102: Έλεγχος υποκαταστημάτων εταιρειών διαχείρισης άλλου κράτους - μέλους


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 110 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ)

 

1. Αν εταιρεία διαχείρισης που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος - μέλος ασκεί τις δραστηριότητές της στην Ελλάδα μέσω υποκαταστήματος, οι Αρμόδιες Αρχές του άλλου κράτους - μέλους δύνανται, αφού ενημερώσουν προηγουμένως την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, να προβαίνουν οι ίδιες ή μέσω εντεταλμένων προσώπων στην επιτόπια εξακρίβωση των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 101 του παρόντος νόμου.

 

2. Η παράγραφος 1 δεν επηρεάζει το δικαίωμα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να διενεργεί επιτόπιο έλεγχο των υποκαταστημάτων που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της βάσει του παρόντος νόμου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.