Νόμος 4099/12 - Άρθρο 36

Άρθρο 36: Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις του θεματοφύλακα οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 1 παράγραφος 4, 6 και 9 της Οδηγίας 2014/91/ ΕΕ)

 

1. Η ΑΕΔΑΚ, για καθένα από τα αμοιβαία κεφάλαια τα οποία διαχειρίζεται, ή κατά περίπτωση η ΑΕΕΜΚ, μεριμνά για τον ορισμό, κατόπιν άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενός μόνο θεματοφύλακα.

 

2. Ο θεματοφύλακας είναι:

 

α) πιστωτικό ίδρυμα που εδρεύει στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος και ασκεί δραστηριότητες μέσω υποκαταστήματος, ή

 

β) ΑΕΠΕΥ που εδρεύει στην Ελλάδα ή ΕΠΕΥ που εδρεύει σε άλλο κράτος-μέλος και ασκεί δραστηριότητες μέσω υποκαταστήματος, έχει λάβει άδεια να ασκεί καθήκοντα θεματοφύλακα και η οποία υπόκειται σε απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας που δεν υπολείπονται των απαιτήσεων που υπολογίζονται ανάλογα με την επιλεγείσα προσέγγιση, σύμφωνα με τα άρθρα 315 ή 317 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013, και διαθέτει ίδια κεφάλαια όχι κατώτερα από το ύψος του αρχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 29 του νόμου [Ν] 4261/2014 (ΦΕΚ 107/Α/2014) (άρθρο 28 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2013/36).

 

3. Ο ορισμός του θεματοφύλακα αποδεικνύεται με γραπτή σύμβαση. Η σύμβαση ρυθμίζει, μεταξύ άλλων, τη ροή των πληροφοριών που κρίνονται αναγκαίες προκειμένου ο θεματοφύλακας να επιτελέσει τις λειτουργίες του για τον ΟΣΕΚΑ για τον οποίο έχει οριστεί θεματοφύλακας, όπως καθορίζονται στον παρόντα νόμο και σε άλλες σχετικές νομοθετικές πράξεις, κανονισμούς και διοικητικές διατάξεις.

 

4. Ο θεματοφύλακας:

 

α) διασφαλίζει ότι η διάθεση, η έκδοση, η επαναγορά, η εξαγορά, και η ακύρωση των μεριδίων του ΟΣΕΚΑ πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, των κανονιστικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του και του Κανονισμού ή των καταστατικών εγγράφων του ΟΣΕΚΑ,

 

β) διασφαλίζει ότι ο υπολογισμός της αξίας των μεριδίων του ΟΣΕΚΑ πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, των κανονιστικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του και του Κανονισμού ή των καταστατικών εγγράφων του ΟΣΕΚΑ,

 

γ) εκτελεί τις εντολές της ΑΕΔΑΚ ή, κατά περίπτωση, της ΑΕΕΜΚ εκτός αν είναι αντίθετες προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου, τις αποφάσεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του και τον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΣΕΚΑ,

 

δ) διασφαλίζει ότι το τίμημα από τις συναλλαγές που αφορούν στοιχεία του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ καταβάλλεται σε αυτόν μέσα στις συνήθεις προθεσμίες και

 

ε) διασφαλίζει ότι τα κέρδη του ΟΣΕΚΑ διατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, τις κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του και τον Κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΣΕΚΑ.

 

5. Ο θεματοφύλακας διασφαλίζει την κατάλληλη παρακολούθηση των ταμειακών ροών του ΟΣΕΚΑ και, ειδικότερα, ότι τα κεφάλαια που καταβάλλονται από μεριδιούχους ή για λογαριασμό μεριδιούχων κατά την υποβολή αίτησης για απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ, έχουν εισπραχθεί. Ο θεματοφύλακας διασφαλίζει, επίσης, ότι όλα τα μετρητά του ΟΣΕΚΑ καταχωρίζονται σε λογαριασμούς μετρητών οι οποίοι:

 

α) ανοίγονται στο όνομα του ΟΣΕΚΑ, της ΑΕΔΑΚ που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ ή του θεματοφύλακα που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ,

 

β) ανοίγονται σε οντότητα που αναφέρεται στις περιπτώσεις α', β' και γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 18 της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2/452/2007 (ΦΕΚ 2137/Β/2007) και

 

γ) τηρούνται σύμφωνα με τις αρχές που διατυπώνονται στο άρθρο 16 της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2/452/2007 (ΦΕΚ 2137/Β/2007).

 

Εάν οι λογαριασμοί μετρητών ανοίγονται στο όνομα του θεματοφύλακα που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ, δεν μπορεί να καταχωρίζονται στους λογαριασμούς αυτούς μετρητά της οντότητας που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο στοιχείο β' ή μετρητά που ανήκουν στον θεματοφύλακα.

 

6. Η φύλαξη των στοιχείων του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ ανατίθεται σε θεματοφύλακα ως εξής:

 

α) για χρηματοπιστωτικά μέσα που μπορούν να τεθούν σε θεματοφυλακή, ο θεματοφύλακας:

 

α)α) θέτει σε θεματοφυλακή όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα που μπορεί να καταχωριστούν σε λογαριασμό χρηματοπιστωτικών μέσων, ο οποίος ανοίγεται στα βιβλία του θεματοφύλακα, καθώς και όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα που μπορεί να παραδοθούν σε φυσική μορφή στον θεματοφύλακα και

 

β)β) διασφαλίζει ότι όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα που μπορεί να καταχωριστούν σε λογαριασμό χρηματοπιστωτικών μέσων, ο οποίος ανοίγεται στα βιβλία του θεματοφύλακα, καταχωρίζονται πράγματι σε χωριστούς λογαριασμούς στα βιβλία του θεματοφύλακα, σύμφωνα με τις αρχές που διατυπώνονται στο άρθρο 16 της απόφασης 2/452/2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι οποίοι ανοίγονται στο όνομα του ΟΣΕΚΑ ή στο όνομα της ΑΕΔΑΚ που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ ή, κατά περίπτωση, της ΑΕΕΜΚ ώστε να μπορούν ανά πάσα στιγμή να αναγνωριστούν με σαφή τρόπο ότι ανήκουν στον ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

β) Για άλλα στοιχεία ενεργητικού, ο θεματοφύλακας:

 

α)α) επαληθεύει ότι τα εν λόγω στοιχεία ενεργητικού βρίσκονται στην κυριότητα του ΟΣΕΚΑ, ή της ΑΕΔΑΚ που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ ή, κατά περίπτωση, της ΑΕΕΜΚ προβαίνοντας σε αξιολόγηση του κατά πόσον ο ΟΣΕΚΑ ή η ΑΕΔΑΚ, που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ ή, κατά περίπτωση, της ΑΕΕΜΚ έχει την κυριότητα. Η αξιολόγηση βασίζεται σε πληροφορίες ή έγγραφα που παρέχει ο ΟΣΕΚΑ ή η ΑΕΔΑΚ, ή, κατά περίπτωση, η ΑΕΕΜΚ και σε εξωτερικές αποδείξεις, όποτε αυτές είναι διαθέσιμες και

 

β)β) τηρεί αρχείο των εν λόγω στοιχείων ενεργητικού για τα οποία έχει βεβαιωθεί ότι βρίσκονται στην κυριότητα του ΟΣΕΚΑ ή της ΑΕΔΑΚ που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ ή, κατά περίπτωση, της ΑΕΕΜΚ, το οποίο έχει πάντοτε ενημερωμένο.

 

7. Ο θεματοφύλακας παρέχει σε τακτική βάση στην ΑΕΔΑΚ ή, κατά περίπτωση, στην ΑΕΕΜΚ πλήρη κατάλογο όλων των στοιχείων του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ.

 

8. Τα στοιχεία του ενεργητικού που φυλάσσονται από τον θεματοφύλακα δεν επαναχρησιμοποιούνται από τον θεματοφύλακα ή οποιονδήποτε τρίτο στον οποίο έχει ανατεθεί η λειτουργία θεματοφυλακής για δικό του λογαριασμό. Η επαναχρησιμοποίηση περιλαμβάνει οποιαδήποτε συναλλαγή σε φυλασσόμενα στοιχεία ενεργητικού, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων, της μεταβίβασης, της ενεχυρίασης, της πώλησης και του δανείου.

 

Η επαναχρησιμοποίηση στοιχείων του ενεργητικού που φυλάσσονται από τον θεματοφύλακα επιτρέπεται μόνον όταν:

 

α) αυτή διενεργείται για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ,

 

β) ο θεματοφύλακας εκτελεί τις εντολές της ΑΕΔΑΚ για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ ή, κατά περίπτωση, της ΑΕΕΜΚ,

 

γ) η επαναχρησιμοποίηση είναι προς όφελος του ΟΣΕΚΑ και προς το συμφέρον των μεριδιούχων και

 

δ) η συναλλαγή καλύπτεται από ρευστοποιήσιμη ασφάλεια υψηλής ποιότητας, την οποία λαμβάνει ο ΟΣΕΚΑ στο πλαίσιο συμφωνίας μεταβίβασης τίτλων.

 

Η αγοραία αξία της ασφάλειας ανέρχεται πάντοτε τουλάχιστον στην αγοραία αξία των επαναχρησιμοποιούμενων στοιχείων του ενεργητικού, επαυξημένη κατά ορισμένο ποσό (premium).

 

9. Σε περίπτωση αφερεγγυότητας του θεματοφύλακα ή/και οποιουδήποτε τρίτου εγκατεστημένου στην Ελλάδα στον οποίο έχει ανατεθεί η θεματοφυλακή στοιχείων του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ, τα στοιχεία ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ που φυλάσσονται δεν είναι διαθέσιμα προς διανομή μεταξύ των πιστωτών του εν λόγω θεματοφύλακα ή/και του εν λόγω τρίτου ή προς ρευστοποίηση επ' ωφέλεια τους.

 

10. Ο θεματοφύλακας που επιθυμεί να παραιτηθεί από τα καθήκοντά του οφείλει να ειδοποιήσει σχετικά την ΑΕΔΑΚ ή, κατά περίπτωση, την ΑΕΕΜΚ, 3 τουλάχιστον μήνες νωρίτερα. Ο νέος θεματοφύλακας εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ύστερα από αίτημα της ΑΕΔΑΚ ή, κατά περίπτωση, της ΑΕΕΜΚ. Ο θεματοφύλακας μπορεί επίσης να αντικατασταθεί με αίτημα της ΑΕΔΑΚ ή, κατά περίπτωση, της ΑΕΕΜΚ, κατόπιν εγκρίσεως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

 

Μετά την έγκριση του νέου θεματοφύλακα, ο παραιτηθείς ή ο αντικατασταθείς του παραδίδει, βάσει πρωτοκόλλου, τα στοιχεία του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ. Ο θεματοφύλακας που υπέβαλε την παραίτησή του ή του οποίου ζητήθηκε η αντικατάσταση συνεχίζει την άσκηση των καθηκόντων του μέχρι την πλήρη ανάληψη των καθηκόντων του νέου θεματοφύλακα.

 

Σε περίπτωση παραίτησης ή αντικατάστασης του θεματοφύλακα, η ΑΕΔΑΚ ή, κατά περίπτωση, η ΑΕΕΜΚ, οφείλει να ενημερώσει αμελλητί τους μεριδιούχους του ΟΣΕΚΑ σχετικά με την ανάληψη των καθηκόντων του νέου θεματοφύλακα, μέσω σταθερού μέσου και αναρτώντας τη σχετική ενημέρωση στην ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο.

 

11. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατόπιν γνώμης της Τράπεζας της Ελλάδος εφόσον αφορά πιστωτικό ίδρυμα, μπορεί με απόφασή του να ρυθμίζει κάθε ειδικότερο ή τεχνικό θέμα αναγκαίο για την εφαρμογή των παραγράφων 5, 6, 8 και 10.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του νόμου 4416/2016 (ΦΕΚ 160/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.