Νόμος 4111/13 - Άρθρο 34

Άρθρο 34: Τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 4093/2012


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της υποπερίπτωσης 6 της περίπτωσης ΙΙΙ της υποπαραγράφου ΙΑ.1 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Το ύψος της συνολικής δαπάνης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 35 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως.}

 

2. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.3 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012, μετά τη λέξη αποκλεισμού προστίθενται οι λέξεις και η προκαλούμενη δαπάνη από αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 20 εκατομμυρίων ευρώ.

 

άρθρου 34 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013).

 

3. Η περίπτωση 6 της υποπαραγράφου ΙΑ.4 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Από 01-01-2014 το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 3996/2011 (Α' 170) Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ) καταβάλλεται με τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας.}

 

4. To τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου ΙΑ.5 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Από τις ανωτέρω μειώσεις εξαιρούνται όσοι λαμβάνουν το μηνιαίο εξωιδρυματικό επίδομα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 42 του νόμου [Ν] 1140/1981 (ΦΕΚ 68/Α/1981), όπως ισχύουν.}

 

5. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.5 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 καταργείται.

 

6. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου ΙΑ.6. της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Κατ' εξαίρεση από 01-01-2013 χορηγείται σε όσους λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 42 του νόμου [Ν] 1140/1981, όπως ισχύουν, ως δώρο Χριστουγέννων ολόκληρο το ποσό του εξωιδρυματικού επιδόματος και ως δώρο Πάσχα και επιδόματος αδείας το ήμισυ του μηνιαία καταβαλλόμενου επιδόματος. Το ανωτέρω συνολικό ετήσιο ποσό των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και του επιδόματος αδείας επιμερίζεται σε δωδεκάμηνη βάση και προσαυξάνει τη μηνιαία σύνταξή τους.}

 

7. Στο τέλος της περίπτωσης 8 της υποπαραγράφου ΙΑ.6. της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Από 01-02-2013 ως ημερομηνία καταβολής των μηνιαίων συντάξεων κύριων, επικουρικών και μερισμάτων των Ασφαλιστικών Οργανισμών αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του Δημοσίου ορίζεται η προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα. Ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών και ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων εξακολουθούν να καταβάλουν τις συντάξεις κατά την πρώτη εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση του παρόντος, καθώς και ο τρόπος εφαρμογής για Ασφαλιστικούς Οργανισμούς που καταβάλλουν παροχές που δεν ανάγονται σε μηνιαία βάση. Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 57 του νόμου 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α/2013).

 

8. H περίπτωση 7 της υποπαραγράφου ΙΑ.7 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το σύνολο των κανονιστικών πράξεων που προβλέπονται ανωτέρω εκδίδονται το αργότερο μέχρι 31-12-2012, σταδιακά και κατά προτεραιότητα αναγκαιότητας από τη δημοσίευση του παρόντος.}

 

9. Το τελευταίο εδάφιο της διάταξης του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2112/1920 (ΦΕΚ 67/Α/1920), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου ΙΑ.12 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Εργοδότης που προειδοποιεί εγγράφως τον εργαζόμενο ιδιωτικό υπάλληλο κατά τα ανωτέρω, καταβάλλει στον απολυόμενο το ήμισυ της αποζημίωσης απόλυσης για καταγγελία χωρίς προειδοποίηση.}

 

10. Στην πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου ΙΑ.12 της παραγράφου ΙΑ του νόμου 4093/2012 η φράση καταβάλλεται αποζημίωση απόλυσης επιπλέον της προβλεπόμενης στο προηγούμενο εδάφιο αποζημίωσης αντικαθίσταται ως εξής:

 

{καταβάλλεται αποζημίωση απόλυσης επιπλέον της προβλεπόμενης στην προηγούμενη περίπτωση αποζημίωσης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.