Νόμος 4123/13 - Άρθρο p3

Παράρτημα ΙΙΙ: Τρόπος κατάρτισης και διαβίβασης στην Επιτροπή των στατιστικών δελτίων σχετικά με το επίπεδο των αποθεμάτων που πρέπει να διατηρούνται σύμφωνα με το άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καταρτίζει και διαβιβάζει κάθε μήνα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή οριστικό στατιστικό δελτίο σχετικά με τα αποθέματα, η διατήρηση των οποίων διασφαλίζεται στην πράξη κατά την τελευταία ημέρα κάθε ημερολογιακού μήνα, και τα οποία υπολογίζονται βάσει του αριθμού των ημερών καθαρών εισαγωγών πετρελαίου κατ' εφαρμογή του άρθρου 3 παράγραφος 1 του παρόντος νόμου.

 

Εάν ορισμένα από τα αποθέματα, με βάση τα οποία υπολογίζεται το επίπεδο που επιβάλλεται από το άρθρο 3 διατηρούνται εκτός της ελληνικής επικράτειας, κάθε στατιστικό δελτίο προσδιορίζει λεπτομερώς τα αποθέματα αυτά που διατηρούνται σε άλλα κράτη μέλη κατά την τελευταία ημέρα της περιόδου στην οποία αφορά. Στο στατιστικό δελτίο αναφέρεται επιπρόσθετα, εάν πρόκειται για αποθέματα που διατηρούνται δυνάμει μεταβίβασης εκ μέρους ενός ή περισσοτέρων οικονομικών φορέων ή εάν πρόκειται για αποθέματα που διατηρούνται κατόπιν αίτησης της χώρας ή του Κεντρικού Φορέα Διατήρησης Αποθεμάτων.

 

Για το σύνολο των αποθεμάτων που διατηρούνται στην ελληνική επικράτεια για λογαριασμό άλλων κρατών μελών ή κεντρικών φορέων διατήρησης αποθεμάτων, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καταρτίζει και διαβιβάζει στην Επιτροπή δελτίο σχετικά με τα αποθέματα που υπάρχουν κατά την τελευταία ημέρα κάθε ημερολογιακού μήνα, ανά κατηγορία προϊόντων. Στο συγκεκριμένο δελτίο αναφέρεται σε κάθε περίπτωση το όνομα του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους ή κεντρικού φορέα διατήρησης αποθεμάτων, καθώς και οι σχετικές ποσότητες.

 

Η διαβίβαση στην Επιτροπή των στατιστικών δελτίων που αναφέρονται στο παρόν παράρτημα γίνεται εντός των πενήντα πέντε ημερών που έπονται του μήνα στον οποίο αφορούν τα δελτία. Τα ίδια δελτία πρέπει επίσης να διαβιβάζονται μετά από τυχόν αίτημα των υπηρεσιών της Επιτροπής εντός δύο μηνών. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται το αργότερο εντός πέντε ετών από την ημερομηνία στην οποία αφορούν τα ζητούμενα στοιχεία.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.