Νόμος 4123/13

Ν4123/2013: Διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή / και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις (Εναρμόνιση του εθνικού δικαίου προς την Οδηγία 2009/119/ΕΚ)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4123/2013: Διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή / και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις (Εναρμόνιση του εθνικού δικαίου προς την Οδηγία 2009/119/ΕΚ), (ΦΕΚ 43/Α/2013), 19-02-2013.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Διατάξεις άμεσης εφαρμογής

 

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Ορισμοί

Άρθρο 3: Αποθέματα έκτακτης ανάγκης - Υπολογισμός των υποχρεώσεων διατήρησης αποθεμάτων

Άρθρο 4: Υπολογισμός του επιπέδου των αποθεμάτων

Άρθρο 5: Διαθεσιμότητα των Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης

Άρθρο 6: Κατάλογος των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης - Ετήσια έκθεση

Άρθρο 7: Κεντρικός Φορέας Διατήρησης Αποθεμάτων

Άρθρο 8: Οικονομικοί Φορείς

Άρθρο 9: Το αποτέλεσμα των μεταβιβάσεων

Άρθρο 10: Στατιστικά δελτία των αποθεμάτων που προβλέπονται στο άρθρο 3

Άρθρο 11: Στατιστικά δελτία για τα ειδικά αποθέματα

Άρθρο 12: Δελτίο εμπορικών αποθεμάτων

Άρθρο 13: Βιοκαύσιμα και πρόσθετα

Άρθρο 14: Επισκόπηση της ετοιμότητας για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και της διατήρησης αποθεμάτων

Άρθρο 15: Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων

 

Κεφάλαιο Β: Μέτρα συμμόρφωσης

 

Άρθρο 16: Διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Άρθρο 17: Διαχείριση των ειδικών αποθεμάτων άλλων κρατών - μελών

Άρθρο 18: Κυρώσεις

Άρθρο 19: Υποχρεώσεις τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης - Τροποποιήσεις του άρθρου 12 του νόμου 3054/2002

 

Κεφάλαιο Γ: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 20: Εξουσιοδοτήσεις

Άρθρο 21: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 22: Απαλλαγή από χρέωση Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας

Άρθρο 23: Τροποποίηση του νόμου 3423/2005

Άρθρο 24: Ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκούς σταθμούς

Άρθρο 25: Καθορισμός των δικαιωμάτων των συμβολαιογράφων κατά την κατάρτιση των συμβάσεων εκμίσθωσης των δικαιωμάτων έρευνας και διαχείρισης γεωθερμικού δυναμικού και εν γένει δημόσιων μεταλλευτικών χώρων

Άρθρο 26

Άρθρο 27

Άρθρο 28

Άρθρο 29: Έναρξη ισχύος

 

Παράρτημα Ι: Μέθοδος υπολογισμού του ισοδύναμου σε αργό πετρέλαιο των εισαγωγών προϊόντων πετρελαίου

Παράρτημα ΙΙ: Μέθοδοι που εφαρμόζονται για τον υπολογισμό του επιπέδου των διατηρούμενων αποθεμάτων

Παράρτημα ΙΙΙ: Τρόπος κατάρτισης και διαβίβασης στην Επιτροπή των στατιστικών δελτίων σχετικά με το επίπεδο των αποθεμάτων που πρέπει να διατηρούνται σύμφωνα με το άρθρο 3

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 15-02-2013

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.