Νόμος 4139/13 - Άρθρο 94

Άρθρο 94: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3386/2005


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά την περίπτωση θ' της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του νόμου 3386/2005 (ΦΕΚ 212/Α/2005) προστίθεται περίπτωση ι' ως ακολούθως:

 

{ι. Πρόσωπα που παρακολουθούν εγκεκριμένα κατά νόμο θεραπευτικό πρόγραμμα ψυχικής απεξάρτησης, όπως τούτο αποδεικνύεται με έγγραφη βεβαίωση του διευθυντή του προγράμματος.}

 

2. Το εδάφιο στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του νόμου 3386/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η διάρκεια της αρχικής άδειας διαμονής των περιπτώσεων β', γ', δ', ζ' και ι' είναι ετήσια και μπορεί να ανανεώνεται κάθε φορά για 2 έτη εφόσον πληρούνται οι ίδιες προϋποθέσεις.}

 

3. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του νόμου 3386/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι κάτοχοι άδειας διαμονής των περιπτώσεων α', β', η' και ι', καθώς και όσοι αποκτούν άδεια διαμονής ως σύζυγοι Ελλήνων πολιτών με βάση την περίπτωση θ' έχουν δικαίωμα να εργαστούν με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή να παρέχουν υπηρεσίες ή έργο.}

 

4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 44 του νόμου 3386/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Η άδεια διαμονής που χορηγείται στις περιπτώσεις β', γ', δ', ε', στ' και ι' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να ανανεωθεί για έναν από τους λοιπούς λόγους του νόμου αυτού, εφόσον εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους εκδόθηκε.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 139 του νόμου 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.