Νόμος 4147/13 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Συμπληρώσεις και τροποποιήσεις της από 31-12-2012 πράξης νομοθετικού περιεχομένου Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 92 του νόμου 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 της ως άνω πράξης νομοθετικού περιεχομένου, τροποποιείται ως εξής:

 

{Τα προαναφερθέντα αιρετά όργανα, εφόσον πρόκειται περί συνταξιούχων, έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν είτε την αντιμισθία του παρόντος άρθρου είτε να παραιτηθούν αυτής.}

 

2. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 7 της ως άνω πράξης νομοθετικού περιεχομένου τροποποιείται ως εξής:

 

{Στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013) προστίθεται τελικό εδάφιο ως εξής:}

 

3. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 8 της ως άνω πράξης νομοθετικού περιεχομένου τροποποιείται ως εξής:

 

{Η κάλυψη των θέσεων αυτών γίνεται με μετατάξεις και αποσπάσεις από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.}

 

4. Στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 10 της ως άνω πράξης νομοθετικού περιεχομένου η ημερομηνία 31-06-2013 αντικαθίσταται με την ημερομηνία 30-06-2013.

 

5. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 14 της ως άνω πράξης νομοθετικού περιεχομένου καταργείται.

 

6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 16 της ως άνω πράξης νομοθετικού περιεχομένου καταργείται.

 

7. Το άρθρο 17 της ως άνω πράξης νομοθετικού περιεχομένου καταργείται.

 

8. Στα στοιχεία στ', ζ' και η' της παραγράφου 5 του άρθρου 74 του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005), τα οποία προστέθηκαν με το άρθρο 21 της ως άνω πράξης νομοθετικού περιεχομένου, η λέξη Αποδέχεται αντικαθίσταται με τη λέξη Παραλαμβάνει και η λέξη προσυπογράφει αντικαθίσταται με τη λέξη υπογράφει.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του νόμου 4147/2013 (ΦΕΚ 98/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.