Νόμος 4147/13 - Άρθρο 22

Άρθρο 22


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 4 του νόμου 3870/2010 (ΦΕΚ 138/Α/2010) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{3. Σε περίπτωση χρηματοδότησης κατά παράβαση των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος, ο χρηματοδότης τιμωρείται με πρόστιμο που ορίζεται στο δεκαπλάσιο του υπερβάλλοντος των ορίων που τίθενται με τις παραγράφους αυτές.

 

4. Το πρόστιμο της ως άνω παραγράφου καταβάλουν και οι υπεύθυνοι διαχειριστές των συνδυασμών, κατά το άρθρο 8 του παρόντος νόμου, καθώς και οι επικεφαλής των συνδυασμών και οι υποψήφιοι, οι οποίοι, καίτοι γνώριζαν, δεν εναντιώθηκαν, με γραπτή δήλωσή τους για τη χρηματοδότηση.}

 

Η ισχύς της διατάξεως αρχίζει από της δημοσιεύσεως του νόμου 3870/2010.

 

2. Στο άρθρο 10 του ίδιου νόμου εισάγεται παράγραφος υπ' αριθμόν 7 ως εξής:

 

{7. Εφόσον οι συνδυασμοί εντός της νόμιμης προθεσμίας από την πραγματοποίηση των εκλογικών δαπανών ή των εσόδων, όπως αυτή προβλέπεται στην απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος, εισήγαγαν τις αντίστοιχες εγγραφές στην Κεντρική Βάση Δεδομένων πλην όμως αυτές, άνευ υπαιτιότητας του διαχειριστή ή άλλου εξουσιοδοτημένου χρήστη, δεν αναρτήθηκαν στην Κεντρική Βάση Δεδομένων, δεν επιβάλλονται σε βάρος του επικεφαλής του συνδυασμού ή του διαχειριστή των οικονομικών οι κυρώσεις του άρθρου 10 παράγραφος 5)α ή 5)β.}

 

3. Κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 3870/2010 το ύψος των διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 14 του ίδιου νόμου ορίζεται ως εξής:

 

α. Η ελλιπής ή αντικανονική τήρηση και ενημέρωση του βιβλίου εσόδων - εξόδων των συνδυασμών τιμωρείται με πρόστιμο ύψους μέχρι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο εκλογικών δαπανών του συνδυασμού.

 

β. Οι συνδυασμοί που παραβιάζουν τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 1, καθώς και οι υποψήφιοι που παραβιάζουν τις παραγράφους 3 και 5 του άρθρου 2 τιμωρούνται με πρόστιμο από 5.000 μέχρι 10.000 €.

 

γ. Για κάθε παράβαση των παραγράφων 1, 2, 4, 5 και 6 του άρθρου 5 επιβάλλεται πρόστιμο εις βάρος του συνδυασμού από 5.000 μέχρι 10.000 €.

 

δ. Η μη εμπρόθεσμη υποβολή, η ελλιπής ή η αντικανονική σύνταξη των βιβλίων εσόδων - εξόδων και της αναλυτικής κατάστασης εκλογικών εσόδων και δαπανών, που προβλέπονται από τις παραγράφους 1 και 2 των άρθρων 9 και 11, επισύρει εις βάρος του συνδυασμού πρόστιμο από 2.000 μέχρι 3.000 €.

 

ε. Η μη εμπρόθεσμη ή ελλιπής ή αντικανονική τήρηση των αναλυτικών καταστάσεων, εσόδων και δαπανών, από τους υποψηφίους, επισύρει εις βάρος τους πρόστιμο από 1.000 μέχρι 3.000 €.

 

4. Οι δαπάνες λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού βαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Οι αναγκαίες πιστώσεις εγγράφονται κάθε έτος σε ειδικό φορέα του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών. Κύριος Διατάκτης των πιστώσεων της ανωτέρω Γενικής Γραμματείας ορίζεται ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού, ο οποίος αναλαμβάνει με αποφάσεις του τις σχετικές υποχρεώσεις.

 

5. Οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από τις Επιτροπές Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθρου 12 του νόμου 3870/2010 και αφορούν την επιβολή προστίμων αναπροσαρμόζονται, τροποποιούνται ή ανακαλούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων, ύστερα από ένσταση του επικεφαλής του συνδυασμού ή του διαχειριστή των οικονομικών του συνδυασμού ή του υποψηφίου, η οποία ασκείται ενώπιον της επιτροπής μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης. Η ισχύς της διατάξεως αρχίζει από της δημοσιεύσεως του νόμου 3870/2010.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με το άρθρο 72 του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.