Νόμος 4147/13 - Άρθρο 21

Άρθρο 21


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 12 του άρθρου 283 του νόμου 3852/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Τα αποτελέσματα απογραφής πληθυσμού, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κατά τη διάρκεια της δημοτικής και περιφερειακής περιόδου, επέρχονται από την έναρξη της νέας δημοτικής και περιφερειακής περιόδου. Για την εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους Η' (Οικονομικά), καθώς και για τον υπολογισμό της αντιμισθίας των αιρετών βάσει του άρθρου 92 του παρόντος τα αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού επέρχονται κατά το επόμενο οικονομικό έτος από τη δημοσίευσή τους. Οι εκλογές για την ανάδειξη των δημοτικών και περιφερειακών αρχών διεξάγονται με βάση τα αποτελέσματα της εν λόγω απογραφής.}

 

2. α. Ο τίτλος και η τοπική αρμοδιότητα των Διευθύνσεων των περιπτώσεων στ' έως και η' και ι' έως και ι)β' της παραγράφου 2 του άρθρου 7A του Κεφαλαίου Β' του Μέρους Α' του προεδρικού διατάγματος 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α/2010) τροποποιούνται ως ακολούθως:

 

{στ) τη Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής με τοπική αρμοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Κεντρικού Τομέα πλην του Δήμου Αθηναίων, Δυτικού Τομέα και Δυτικής Αττικής,

 

ζ) τη Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής με τοπική αρμοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής,

 

η) τη Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων με τοπική αρμοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων,

 

ι) τη Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής με τοπική αρμοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Κεντρικού Τομέα πλην του Δήμου Αθηναίων, Δυτικού Τομέα και Δυτικής Αττικής,

 

ι)α) τη Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής με τοπική αρμοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής,

 

ι)β) τη Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων με τοπική αρμοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων.}

 

β. Οι περιπτώσεις στ' και ζ' της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του Κεφαλαίου Δ' του Μέρους Β' του προεδρικού διατάγματος 135/2010 καταργούνται.

 

γ. Οι οργανικές μονάδες επιπέδου Τμήματος, που προβλέπονται στα σημεία α' έως δ' στην παράγραφο 2 του άρθρου 8Ι του προεδρικού διατάγματος 135/2010 συγχωνεύονται σε δύο και μετονομάζονται ως εξής: α) Τμήμα Αδειών Διαμονής Α' και β) Τμήμα Αδειών Διαμονής Β'. Ομοίως, το υπό σημείο ε' της ίδιας διάταξης αναριθμείται ως γ'.

 

δ. To τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 8Ι του προεδρικού διατάγματος 135/2010 τροποποιείται ως εξής:

 

{Στα ανωτέρω Τμήματα Αδειών Διαμονής αντιστοιχεί Τμήμα Γραμματείας με αρμοδιότητα ιδίως την παραλαβή αιτήσεων, την τήρηση του αρχείου, τη διακίνηση της αλληλογραφίας της Διεύθυνσης, την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, που τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από τους πολίτες, την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία για την έκδοση άδειας διαμονής και την ενημέρωση των ενδιαφερομένων για την πορεία εξέτασης του αιτήματός τους.}

 

ε. Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου αυτής αρχίζει από την ημερομηνία κατά την οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 1 εδάφιο β' του νόμου 4018/2011 (ΦΕΚ 215/Α/2011), μεταφέρονται στις Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που ορίζονται ως σημεία υποδοχής, οι σχετικές αρμοδιότητες των οικείων δήμων:

 

α)α) Οι αιτήσεις χορήγησης και ανανέωσης άδειας διαμονής και οι αιτήσεις πολιτογράφησης υποβάλλονται στις αρμόδιες κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου υπηρεσίες μετά την ανωτέρω ημερομηνία. Μετά την παραπάνω ημερομηνία οι εκκρεμείς αιτήσεις πολιτογράφησης διεκπεραιώνονται μέχρι το στάδιο της δημοσίευσης από τις Διευθύνσεις στις οποίες έχει κατατεθεί το αίτημα και στη συνέχεια διαβιβάζονται στη Διεύθυνση που είναι αρμόδια για ορκωμοσία και εντολή δημοτολόγησης, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν μεταφερθεί τα μητρώα αρρένων.

 

β)β) Οι εκκρεμείς αιτήσεις που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του νόμου 3284/2004 (ΦΕΚ 217/Α/2004) μετά την παραπάνω ημερομηνία διαβιβάζονται στις αρμόδιες, κατά τις διατάξεις του παρόντος, Διευθύνσεις.

 

γ)γ) Η επιβολή των προστίμων που επιβάλλονται με τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 15 του νόμου 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α/2013) θα διενεργείται από τις αρμόδιες, κατά τις διατάξεις του παρόντος, Διευθύνσεις, μετά την παραπάνω ημερομηνία.

 

δ)δ) Εκκρεμείς αιτήσεις για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής, εξετάζονται από την Υπηρεσία στην οποία διαβιβάστηκαν.

 

ε)ε) Οι απόψεις της Διοίκησης επί ακυρωτικών δικαστικών διαφορών διατυπώνονται από την Υπηρεσία που εξέδωσε τις σχετικές απορριπτικές ή ανακλητικές αποφάσεις. Οι ίδιες υπηρεσίες είναι αρμόδιες και για τη συμμόρφωση της Διοίκησης στις σχετικές δικαστικές αποφάσεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του νόμου 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α/2015).

 

3. α. Κατά την αληθή έννοια του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 89 του νόμου [Ν] 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007) η προβλεπόμενη στη διάταξη αυτή προθεσμία του 1 μήνα είναι ενδεικτική.

 

β. Πράξεις, εισηγήσεις και άλλα έγγραφα που έχουν υπογραφεί από τους προϊσταμένους που ορίζονται, κατ' εφαρμογή του άρθρου 100 του νόμου [Ν] 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007), καθώς και επιδόματα ευθύνης που έχουν καταβληθεί σε αυτούς μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου θεωρούνται ότι έχουν υπογραφεί και καταβληθεί νομίμως.

 

4. Οι προθεσμίες για την:

 

α) έκδοση συμψηφιστικών Χρηματικών Ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) δημοσίων επενδύσεων (άρθρα 7 παράγραφος 6 και 42 του νόμου 2362/1995) και διενέργεια των αντίστοιχων λογισμικών εγγραφών για την εμφάνιση των πληρωμών του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων που διενεργήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2012 στη δημόσια ληψοδοσία (άρθρο 14 παράγραφος 1 του νόμου 2362/1995) και

 

β) απόδοση λογαριασμού των Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής που θα εκδοθούν (άρθρο 42 του νόμου 2362/1995) παρατείνονται κατά 1 μήνα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.