Νόμος 4170/13 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Τροποποίηση του άρθρου 1 του νόμου 3148/2003


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 3148/2003 (ΦΕΚ 136/Α/2003) προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων λειτουργεί αποκλειστικά χάριν του δημόσιου συμφέροντος, έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας.}

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του νόμου 3148/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονομικών σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Η εν λόγω εποπτεία λαμβάνει τη μορφή της προηγούμενης έγκρισης μόνον για τις πράξεις του ετήσιου προϋπολογισμού και απολογισμού της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων.}

 

3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου 3148/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ως γραμματέας του διοικητικού συμβουλίου ορίζεται, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, υπάλληλος της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων.}

 

4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του νόμου 3148/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι Αντιπρόεδροι επιλέγονται από πρόσωπα που διαθέτουν ευρεία επιστημονική κατάρτιση στη Λογιστική ή / και Ελεγκτική.}

 

5. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 1 του νόμου 3148/2003 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

 

{Σε περίπτωση λήξης της θητείας των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, αυτή παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι το διορισμό νέων μελών σύμφωνα με το άρθρο 1 του νόμου 3148/2003 για χρονικό διάστημα 1 έτους κατ' ανώτατο όριο.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.