Νόμος 4177/13

Ν4177/2013: Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4177/2013: Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 173/Α/2013), 08-08-2013.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Ρυθμίσεις για την αγορά προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών

 

Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 2: Ορισμοί

Άρθρο 3: Γενικές αρχές που διέπουν τη διακίνηση και εμπορία προϊόντων και υπηρεσιών

Άρθρο 4: Ρυθμίσεις για τη διακίνηση και εμπορία προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών

Άρθρο 5: Χορήγηση έντυπων οδηγιών

Άρθρο 6: Επισήμανση τροφίμων

Άρθρο 7: Τήρηση πινακίδων

Άρθρο 8: Κανόνες σχετικά με την ποσότητα προϊόντων

Άρθρο 9: Τήρηση τιμοκαταλόγου επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών

Άρθρο 10: Πρακτικές επικοινωνίας με τον καταναλωτή

Άρθρο 11: Μέσα αποθήκευσης - Ψυγεία

Άρθρο 12: Διάθεση και διακίνηση προϊόντων προς τον έμπορο

Άρθρο 13: Παραστατικά εμπορίας και διακίνησης

Άρθρο 14: Όργανα μέτρησης

Άρθρο 15: Εκπτώσεις - Προσφορές

Άρθρο 16: Λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές

Άρθρο 17: Υπηρεσίες αρμόδιες για τον έλεγχο

Άρθρο 18: Έλεγχοι - Δειγματοληψίες - Εργαστηριακές Εξετάσεις

Άρθρο 19: Ειδικές ποινικές κυρώσεις

Άρθρο 20: Ειδικές κυρώσεις για μη συμμόρφωση συστημάτων μέτρησης/μετρητών ποσότητας καυσίμων

Άρθρο 21: Ειδικές κυρώσεις για εκπτώσεις, προσφορές και λειτουργία τις Κυριακές

Άρθρο 22: Διοικητικές κυρώσεις

Άρθρο 23: Πρόσθετα διοικητικά μέτρα

Άρθρο 24: Διαδικασία επιβολής προστίμου

Άρθρο 25: Είσπραξη και απόδοση των διοικητικών προστίμων

Άρθρο 26: Διοικητική και δικαστική προστασία

Άρθρο 27: Τμήμα Τήρησης Μητρώου Κυρώσεων

 

Κεφάλαιο Β: Ρύθμιση θεμάτων της αγοράς πετρελαιοειδών

 

Άρθρο 28: Ελάχιστο περιεχόμενο συμβάσεων χονδρικής εμπορίας

Άρθρο 29: Συμβάσεις αποκλειστικής προμήθειας

Άρθρο 30: Παροχή οικονομικών και χρηματοδοτικών ανταλλαγμάτων

Άρθρο 31

 

Κεφάλαιο Γ: Ρύθμιση θεμάτων των Λαϊκών Αγορών

 

Άρθρο 32: Εποπτεία Οργανισμών

Άρθρο 33: Ημερήσιο τέλος

Άρθρο 34: Χωροθέτηση λαϊκών αγορών

Άρθρο 35: Διοικητικό Συμβούλιο Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αττικής

Άρθρο 36: Διοικητικό Συμβούλιο Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης

Άρθρο 37: Χρηματικά πρόστιμα

Άρθρο 38: Διοικητικές και οργανωτικές ρυθμίσεις

Άρθρο 39: Μεταβατική διάταξη

 

Κεφάλαιο Δ: Ρύθμιση θεμάτων συλλογικών αγωγών και καταγγελιών καταναλωτών, εθνικού συμβουλίου καταναλωτή και αγοράς

 

Άρθρο 40: Τροποποίηση του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 2251/1994

Άρθρο 41: Τροποποίηση του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 2251/1994

Άρθρο 42: Τροποποίηση του άρθρου 13Α και προσθήκη άρθρου 13Β στο νόμο 2251/1994

 

Κεφάλαιο Ε: Λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

 

Άρθρο 43

Άρθρο 44: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007)

Άρθρο 45

Άρθρο 46

Άρθρο 47

Άρθρο 48: Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 49: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Λευκάδα, 06-08-2013

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.