Νόμος 4178/13 - Άρθρο 50

Άρθρο 50: Τροποποιήσεις των διατάξεων περί ελεγκτών δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Η άδεια δόμησης αναθεωρείται, μετά τη λήξη της, για την παράταση της ισχύος της, ύστερα από αίτηση του δικαιούχου και κατόπιν ελέγχου που διενεργείται από Ελεγκτή Δόμησης:}

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) τροποποιείται ως εξής:

 

{3. Ο έλεγχος είναι υποχρεωτικός για κάθε έργο που εκτελείται με άδεια δόμησης, όπως καθορίζεται περαιτέρω με την απόφαση της παραγράφου 5 του άρθρου 7. Οι έλεγχοι διενεργούνται από διαφορετικό κάθε φορά Ελεγκτή Δόμησης με αυτοψία και έλεγχο της εφαρμογής των μελετών βάσει των οποίων εκδόθηκε η άδεια δόμησης. Η μη τήρηση του παραπάνω ελέγχου αποτελεί λόγο άμεσης διακοπής οικοδομικών εργασιών, για τη συνέχιση των οποίων απαιτείται έλεγχος από Ελεγκτή Δόμησης, κατά τον οποίο αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση των εργασιών.}

 

3. Η παράγραφος 7 του άρθρου 7 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) τροποποιείται ως εξής:

 

{7. Η υπηρεσία δόμησης ενημερώνει ηλεκτρονικά την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Δόμησης του άρθρου 16, η οποία ορίζει εντός 48 ωρών με ηλεκτρονική κλήρωση τον Ελεγκτή Δόμησης και τον ενημερώνει σχετικά, καθώς και τον κύριο του έργου και τον γενικό επιβλέποντα.}

 

4. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 13 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) τροποποιείται ως εξής:

 

{Η άδεια ελεγκτή δόμησης ισχύει για 4 έτη από την έκδοσή της. Δεν είναι δυνατή η απόκτηση νέας άδειας ελεγκτή δόμησης από το ίδιο πρόσωπο αν δεν παρεμβληθεί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 2 ετών από τη λήξη της προηγούμενης άδειάς του.}

 

5. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 16 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) προστίθεται περίπτωση δ' ως εξής:

 

{δ) με υπαλλήλους που υπηρετούν σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α' ή Β' βαθμού μετά από απόσπαση, με απόφαση του οικείου Υπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, χωρίς γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ή άλλου οργάνου κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται σε 3 έτη και μπορεί να παρατείνεται ή να ανανεώνεται. Η παρούσα διάταξη έχει εφαρμογή και για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί πριν τη δημοσίευση του παρόντος. Η μισθοδοσία των ως άνω υπαλλήλων πραγματοποιείται από τον φορέα στον οποίο αποσπώνται μετά από μεταφορά των σχετικών πιστώσεων, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη σχετικά με τη μεταφορά πιστώσεων.}

 

6. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 16 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) διαγράφεται η φράση αφού παρακολουθήσουν σεμινάρια ανάλογα αυτών των Ελεγκτών Δόμησης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.