Νόμος 4178/13 - Άρθρο 51

Άρθρο 51: Λοιπές πολεοδομικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Νομίμως υφιστάμενα κτίρια με βάση οικοδομική άδεια κτίρια ή εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στις ειδικές διατάξεις της ζώνης οικιστικού ελέγχου και ανεξαρτήτως του χρόνου έκδοσης του προεδρικού διατάγματος δύναται ύστερα από την έγκριση περιβαλλοντικών όρων κατά τις κείμενες διατάξεις, να εκσυγχρονίζονται, επισκευάζονται ή επεκτείνονται μόνο εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 

α. Έχουν υπόλοιπο συντελεστή δόμησης με βάση το προϊσχύον καθεστώς που ίσχυε πριν την υπαγωγή της περιοχής του στις ρυθμίσεις των ειδικών διατάξεων που καθορίστηκαν με το προεδρικό διάταγμα της ζώνης οικιστικού ελέγχου.

 

β. Διατηρούν κατά τον εκσυγχρονισμό, την επισκευή ή την επέκταση της χρήσης κοινής ωφέλειας για την οποία ανεγέρθησαν.

 

γ. Ο εκσυγχρονισμός, η επισκευή ή η επέκταση γίνεται μόνο για λόγους χρήσης, υγιεινής ή λειτουργικής εξυπηρέτησης των αναγκών και της διατηρούμενης με βάση το σχετικό προεδρικό διάταγμα χρήσης.

 

2. α. Για τις τροποποιήσεις των ρυμοτομικών σχεδίων των επιχειρηματικών πάρκων ή των Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, που διέπονται από τις διατάξεις του νόμου 4458/1965, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 742/1977, καθώς και τις διατάξεις του νόμου 2545/1997, όπως ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 41 του νόμου 3982/2011, δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφος 4 του νόμου 2831/2000, όπως ισχύει, εφαρμοζομένων των διατάξεων του νόμου 3982/2011.

 

β. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του νόμου 2508/1997 μετά τη φράση Μέχρι την έγκριση της σχετικής πολεοδομικής μελέτης προστίθεται η φράση για τις περιοχές πρώτης ή δεύτερης κατοικίας.

 

γ. Σε νομίμως υφιστάμενες χρήσεις κτιρίων ή εγκαταστάσεων, οι οποίες διατηρούνται, καθώς και σε χρήσεις οι οποίες λειτουργούν με οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 26 του νόμου 2831/2000, επιτρέπεται έως τις 31-12-2019 ο εκσυγχρονισμός και η κτιριακή τους επέκταση, με τους όρους δόμησης που ίσχυαν κατά το χρόνο έγκρισης της παρέκκλισης, μετά από έγκριση του αρμόδιου για τη λειτουργικότητα φορέα, καθώς και εργασίες συντήρησης, επισκευής, ενεργειακής αναβάθμισης και διαρρυθμίσεων των κτιρίων, που αποσκοπούν στη βελτίωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, τη λειτουργική τους αναβάθμιση, την ασφάλεια και την υγιεινή των διαβιούντων και εργαζομένων σε αυτά. Η επέκταση σε όμορο ακίνητο του ίδιου ιδιοκτήτη, επιτρέπεται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι το όμορο ακίνητο αποκτήθηκε μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 15 του νόμου 4447/2017 (ΦΕΚ 241/Α/2017), με την παράγραφο 6 του άρθρου 148 του νόμου 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/2017), με το άρθρο 63 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).

 

3. Κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη και κανονιστική πράξη αναστέλλεται από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και για 3 έτη η υποχρέωση μετεγκατάστασης ή απομάκρυνσης κτιρίου ή εγκατάστασης με νόμιμη χρήση, κατόπιν αδείας που εκδόθηκε στο παρελθόν, που επιβλήθηκε για λόγους αλλαγής των προβλεπόμενων χρήσεων γης της περιοχής. Ειδικά στις περιπτώσεις έγκρισης Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων που εκδόθηκαν μεταγενεστέρως των ειδικών διατάξεων ζωνών οικιστικού ελέγχου και προβλέπουν τη διατήρηση των συγκεκριμένων χρήσεων η ως άνω αναστολή ισχύει έως 08-08-2021 για 5 χρόνια. Σε κάθε περίπτωση εντός 1 έτους από τη δημοσίευση του παρόντος θα πρέπει να τροποποιηθούν οι προβλεπόμενες χρήσεις των ζωνών οικιστικού ελέγχου ώστε να εναρμονιστούν με τις προβλέψεις του γενικού πολεοδομικού σχεδίου.

 

Στις ανωτέρω περιπτώσεις επιτρέπεται εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των 3 ετών ο εκσυγχρονισμός και η κτιριακή τους επέκταση, με τους όρους δόμησης που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας ή χορήγησης της έγκρισης παρέκκλισης, μετά από έγκριση του αρμόδιου για τη λειτουργικότητα φορέα, καθώς και εργασίες συντήρησης, επισκευής, ενεργειακής αναβάθμισης και διαρρυθμίσεων των κτιρίων, που αποσκοπούν στη βελτίωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, τη λειτουργική τους αναβάθμιση, την ασφάλεια και την υγιεινή των διαβιούντων και εργαζομένων σε αυτά.

 

Η επέκταση των εγκαταστάσεων πραγματοποιείται μέσα στο γήπεδο όπου λειτουργεί η εγκατάσταση ή σε όμορό του, ανεξαρτήτως του χρόνου κτήσης του όμορου γηπέδου.

 

Η προθεσμία του εδαφίου α' παρατείνεται μέχρι τις 08-08-2019 για την υποχρέωση μετεγκατάστασης ή απομάκρυνσης κτιρίου ή εγκατάστασης. Στην περίοδο αυτή μπορούν να εκτελούνται οι δραστηριότητες του εδαφίου γ', πλην της κτιριακής επέκτασης.

 

Η αναστολή της υποχρέωσης μετεγκατάστασης ή απομάκρυνσης πρατηρίων καυσίμων, υγραερίου, φυσικού αερίου με νόμιμη χρήση, κατόπιν αδείας που εκδόθηκε στο παρελθόν, που επιβλήθηκε για λόγους αλλαγής των προβλεπόμενων χρήσεων γης της περιοχής του εδαφίου α' παρατείνεται μέχρι την έγκριση τοπικού ή ειδικού χωρικού σχεδίου του νόμου 4447/2016 και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31-12-2020. Στην περίοδο αυτή μπορούν να εκτελούνται οι δραστηριότητες του εδαφίου γ', πλην της κτιριακής επέκτασης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 47 του νόμου 4414/2016 (ΦΕΚ 149/Α/2016), με το άρθρο 59 του νόμου 4546/2018 (ΦΕΚ 101/Α/2018), με το άρθρο 120 του νόμου 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/2020).

 

4. Όπου σε γενικές ή ειδικές διατάξεις και κανονιστικές πράξεις στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο όρος υπάρχουσες χρήσεις ή υφιστάμενες χρήσεις προκειμένου για την έκδοση διοικητικών πράξεων σχετικά με την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών ή τη λειτουργία της συγκεκριμένης χρήσης, ορίζεται ότι αυτός καταλαμβάνει και τις χρήσεις που προβλέπονται από οικοδομικές άδειες οι οποίες έχουν εκδοθεί και καλύπτονται από το τεκμήριο νομιμότητας.

 

5. Στην παράγραφο Α.1 του άρθρου 2 του από 31-03-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 303/Δ/1987) μετά τη φράση:

 

{και Βιοτεχνικών Πάρκων υπό εξυγίανση και σε περιοχές υποδοχής χρήσεων των άρθρων 5 και 6 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987)}

 

προστίθεται η φράση:

 

{καθώς και των Αγροτοβιομηχανικών Μονάδων της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του νόμου 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/2005).}

 

6. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/2005) μετά τη φράση σε περιοχές Βιομηχανικών Πάρκων και Βιοτεχνικών Πάρκων προστίθεται η φράση σε Ζώνη εγκαταστάσεων δευτερογενούς τομέα και τριτογενούς τομέα, σε Ζώνη Επιχειρηματικού Πάρκου.

 

7. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 29 του νόμου 2508/1997 προστίθεται περίπτωση δ' ως εξής:

 

{δ. Η διαδικασία της παρούσας παραγράφου εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις αυθαιρέτων κατασκευών αποκλειστικά κατοικίας οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί πριν την 28-07-2011 για τις οποίες έχει υποβληθεί δήλωση υπαγωγής κατά τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α' του παρόντος νόμου. Για την υπαγωγή πέραν των λοιπών δικαιολογητικών υποβάλλεται και βεβαίωση συναίνεσης του αρμόδιου δήμου για την υποβολή στις διατάξεις του παρόντος.}

 

8. Οι διατάξεις της περίπτωσης 7 της παραγράφου Ε' του άρθρου 8 του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978), ως ισχύει, περί παραχώρησης έκτασης στον οικείο δήμο δεν έχουν εφαρμογή στις ανεγερθείσες ή προς ανέγερση τουριστικές εγκαταστάσεις οι οποίες βρίσκονται σε περιοχές όπου εφαρμόζονται οι διατάξεις των ειδικών προεδρικών διαταγμάτων από 31-01-1972 (ΦΕΚ 40/Δ/1972), 26-01-1979 (ΦΕΚ 132/Δ/1979) και 26-07-1986 (ΦΕΚ 639/Δ/1986). Τυχόν βεβαιωθέντα πρόστιμα παραγράφονται και τυχόν καταβληθέντα δεν αναζητούνται. Σε κάθε περίπτωση με προεδρικό διάταγμα μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δύναται να καθορίζονται ειδικές διατάξεις υποχρέωσης παραχώρησης έκτασης ή καταβολής αποζημίωσης για την ανέγερση νέων τουριστικών εγκαταστάσεων στις ως άνω περιοχές.

 

9. Στη Ζώνη Α' του από 05-12-1979 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 707/Δ/1979) με χρήση γεωργική γη επιτρέπεται η χρήση και η λειτουργία ευαγών ιδρυμάτων όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 5 του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978) και σύμφωνα με τους περιοριστικούς όρους δόμησης που θεσπίζονται σε αυτό, αποκλειστικά σε υφιστάμενα κατά τη δημοσίευση του παρόντος κτίρια στην ως άνω περιοχή, καθώς και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Για την έκδοση της έγκρισης δόμησης και της άδειας δόμησης για τη νέα χρήση απαιτείται η έγκριση από τον αρμόδιο φορέα κατά τις κείμενες διατάξεις.

 

Σε περίπτωση ύπαρξης υφιστάμενων κτιρίων επιτρέπεται η χρήση και λειτουργία ευαγών ιδρυμάτων και κτιρίων προνοιακού χαρακτήρα και εκπαίδευσης μόνο στις περιπτώσεις ακινήτων που έχουν πρόσωπο σε πρωτεύοντες ή δευτερεύοντες οδούς ως αποτυπώνονται στο κείμενο ρυθμιστικό σχέδιο και στην περιοχή Ζώνης Γ2 του από 20-02-2003 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 199/Δ/2003), με χρήση γεωργική γη εφόσον επιτρέπεται η χρήση κέντρων αποκατάστασης κατά τις ειδικότερες διατάξεις του προεδρικού διατάγματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 58 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 

10. Για τις εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εγκεκριμένων ζωνών οικιστικού ελέγχου περιοχές δεν ισχύουν τα όρια και οι ειδικές ρυθμίσεις που προβλέπονται από τις ειδικές διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων προστασίας. Για την έκδοση της έγκρισης δόμησης και την άδεια δόμησης ως όρια των περιοχών προστασίας νοούνται τα όρια των εγκεκριμένων σχεδίων ή των ζωνών οικιστικού ελέγχου, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη.

 

Τα ως άνω δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις όπου από τις ειδικές διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων προβλέπονται ειδικές χρήσεις γης σε οικοδομικά τετράγωνα, καθώς και σε δασικές περιοχές και αρχαιολογικούς χώρους.

 

11. α. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη η χορήγηση έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης σε ακίνητα εντός εκτάσεων Αγροτικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας εφόσον αυτά έχουν πρόσωπο σε εθνικές, επαρχιακές και δημοτικές οδούς ή και βρίσκονται εντός αποστάσεως 200 m από τον άξονα εθνικών, επαρχιακών οδών και εκατόν 150 m από τον άξονα των δημοτικών οδών. Η έγκριση δόμησης και η άδεια δόμησης σε περιπτώσεις χαρακτηρισμού περιοχής ως γη υψηλής παραγωγικότητας με την έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου ή ζώνης οικιστικού ελέγχου χορηγείται σύμφωνα με τις χρήσεις γης και τους όρους δόμησης που ίσχυαν πριν την έκδοση αυτών και μόνο επί ακινήτων που έχουν πρόσωπο σε εθνικές και επαρχιακές οδούς ή και βρίσκονται εντός αποστάσεως 200 m για τον άξονα αυτών, κατά τα ανωτέρω. Η παρούσα παράγραφος έχει εφαρμογή έως την έκδοση της προβλεπόμενης της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 2 του άρθρου 56 του νόμου 2637/1998,

 

β) Διοικητικές Πράξεις οι οποίες έχουν εκδοθεί σε ακίνητα εντός εκτάσεων Αγροτικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας μέχρι και τη δημοσίευση του παρόντος, σύμφωνα με τα παραπάνω είναι έγκυρες και ισχυρές εφόσον δεν ακυρώθηκαν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Στα παραπάνω ακίνητα, επιτρέπεται η χορήγηση έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης για επέκταση, τροποποίηση ή εκσυγχρονισμό κτιρίων και εγκαταστάσεων καθώς και η ανανέωση περιβαλλοντικών όρων.

 

β. Διοικητικές Πράξεις οι οποίες έχουν εκδοθεί σε ακίνητα εντός εκτάσεων Αγροτικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, σύμφωνα με τα παραπάνω είναι έγκυρες και ισχυρές εφόσον δεν ακυρώθηκαν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

 

Στα παραπάνω ακίνητα, επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, η χορήγηση έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης για επέκταση, τροποποίηση ή εκσυγχρονισμό κτιρίων και εγκαταστάσεων, καθώς και η ανανέωση περιβαλλοντικών όρων.

 

12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και, κατά περίπτωση, Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου, δύναται, για λόγους εξυπηρέτησης του δημόσιου συμφέροντος και προστασίας της δημόσιας ασφάλειας, κατόπιν σχετικής αιτιολογημένης εισήγησης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, να εγκρίνεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, η εγκατάσταση συστήματος ασφάλειας και συναφών προς αυτό στοιχείων, ακινήτων ευρισκόμενων σε εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχές. Η απόφαση περιέχει τυχόν ειδικότερους όρους και αναγκαίες λεπτομέρειες για την εγκατάσταση του ως άνω συστήματος, επέχει δε θέση άδειας δόμησης ή έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας για την κατασκευή τυχόν αναγκαίας περίφραξης. Η σχετική άδεια αποστέλλεται στην αρμόδια υπηρεσία δόμησης για την έναρξη της διαδικασίας ελέγχου των κατασκευών κατά τα οριζόμενα στο νόμο 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011).

 

13. Στο χάρτη του Παραρτήματος Α' που αναφέρεται στην παράγραφο 3)β του άρθρου 9 του νόμου 3481/2006 (ΦΕΚ 162/Α/2006) που αφορά στο τμήμα της Εγνατίας Οδού Α/Κ Ιωαννίνων - Α/Κ Αράχθου αντικαθίσταται η φράση Σήραγγα Δρίσκου από τη φράση Σήραγγα Λορέντζου Μαβίλη.

 

14. To προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 2Α του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η μισθοδοσία των ως άνω υπαλλήλων πραγματοποιείται από το φορέα στον οποίο αποσπώνται μετά από μεταφορά των σχετικών πιστώσεων, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη σχετικά με τη μεταφορά πιστώσεων.}

 

15. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου οι χρήσεις γης που ορίζονται κατά τις ειδικές διατάξεις των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων που εγκρίθηκαν πριν τη δημοσίευση του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997) είναι δεσμευτικές για τη διοίκηση μόνο στην περίπτωση που κατόπιν αυτών εγκρίθηκαν πολεοδομικές μελέτες αναθεώρησης ή ένταξης σύμφωνα με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο. Σε κάθε περίπτωση εντός προθεσμίας 1 έτους από τη δημοσίευση του παρόντος κινείται η διαδικασία αναθεώρησης των συγκεκριμένων Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων κατόπιν απόφασης του αρμόδιου Δημοτικού Συμβουλίου ή άλλου αρμόδιου οργάνου κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η ως άνω αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 03-09-2020, διαφορετικά από 04-09-2020 εφαρμόζονται αυτοδικαίως δεσμευτικά οι διατάξεις των ως άνω Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων. Οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν και για τις περιπτώσεις όπου έχει κινηθεί η διαδικασία αναθεώρησης κατά τα ανωτέρω.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 15 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 του νόμου 4585/2018 (ΦΕΚ 216/Α/2018), με το άρθρο 9 του νόμου 4650/2019 (ΦΕΚ 207/Α/2019).

 

16. Κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, σε περιοχές Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου που επιτρέπεται η εγκατάσταση βιομηχανικών- βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων χονδρεμπορίου, επιτρέπεται και η χρήση εμπορικών εκθέσεων - εκθεσιακών κέντρων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 16 προστέθηκε με το άρθρο 18 του νόμου 4513/2018 (ΦΕΚ 9/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.