Νόμος 4179/13 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Μεταφορά της Ειδικής Υπηρεσίας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού του άρθρου 12 του νόμου 4002/2011 στο Υπουργείο Τουρισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο Υπουργείο Τουρισμού μεταφέρεται από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού ως σύνολο υπηρεσιών, αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού η Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων του άρθρου 12 του νόμου 4002/2011 και υπάγεται στον Υπουργό Τουρισμού.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, που εκδίδεται εντός 2 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ρυθμίζονται τα επιμέρους ζητήματα που αφορούν την μεταφορά της υπηρεσίας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Μέχρι την έκδοση της Υπουργικής Αποφάσεως οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων του άρθρου εξακολουθούν να ασκούνται από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού.

 

3. Τα εδάφια δεύτερο και τρίτο της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του νόμου 4002/2011, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 148 του νόμου 4070/2012, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Της υπηρεσίας προΐσταται υπάλληλος του Υπουργείου Τουρισμού ή του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αρχιτεκτόνων ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πολιτικών Μηχανικών.}

 

4. Τα εδάφια δεύτερο και τρίτο της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του νόμου 4002/2011, όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:

 
{Του γραφείου προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αρχιτεκτόνων ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πολιτικών Μηχανικών του Υπουργείου Τουρισμού ή του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.}

 

5. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 του νόμου 4002/2011, όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση γ' ως εξής:

 

{γ. Για την εφαρμογή των προηγούμενων περιπτώσεων απαιτείται προηγούμενη χορήγηση έγκρισης δόμησης από την Υπηρεσία Δόμησης του οικείου δήμου, η οποία χορηγείται με αίτηση του ενδιαφερόμενου μέσω του Πολεοδομικού Γραφείου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, η οποία συνοδεύεται από τα κατά νόμο προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Η Υπηρεσία Δόμησης του οικείου δήμου υποχρεούται να χορηγήσει την έγκριση δόμησης εντός αποκλειστικής προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών. Στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Δόμησης του οικείου δήμου παραμένει η αρμοδιότητα έκδοσης και αναθεώρησης οικοδομικών αδειών τουριστικών εγκαταστάσεων που έλαβαν καταλληλότητα οικοπέδου ή έγκριση αρχιτεκτονικών σχεδίων μέχρι την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Πολεοδομικού Γραφείου της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων.}

 

6. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του νόμου 4002/2011, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β. Λειτουργεί ως υπηρεσία μιας στάσεως για την αδειοδότηση σε όλα τα στάδιά της, καθώς και για απαραίτητες εγκρίσεις και αναθεωρήσεις αδειών νέων ή / και υφιστάμενων κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων 4 ή 5 αστέρων δυναμικότητας άνω των 300 κλινών, εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής σε τουριστικά καταλύματα των παραπάνω κατηγοριών ή σε σύνθετο τουριστικό κατάλυμα, καθώς και των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων που προβλέπονται στο άρθρο 8 του παρόντος.}

 

7. Το πρώτο, δεύτερο και τρίτο εδάφιο του στοιχείου β' της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του νόμου 4002/2011, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στην Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων συνιστώνται 28 οργανικές θέσεις προσωπικού, οι οποίες καλύπτονται με υπαλλήλους, μόνιμους ή αορίστου χρόνου. Στις θέσεις αυτές μπορούν να τοποθετούνται υπάλληλοι του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού ή να μετατάσσονται με αντίστοιχη κατάργηση της οργανικής τους θέσης υπάλληλοι από το Δημόσιο, καθώς και από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου συμπεριλαμβανομένων και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι θέσεις αυτές δύνανται να καλύπτονται και με απόσπαση προσωπικού από υπηρεσίες του Δημοσίου, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου κατά τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, όπως ισχύει, η δε διάρκεια της απόσπασης ορίζεται σε τρία έτη με δυνατότητα ανανέωσης για ίσο χρονικό διάστημα.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.