Νόμος 4199/13 - Άρθρο 101

Άρθρο 101: Τροποποίηση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφο 4 του άρθρου 52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (νόμος [Ν] 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/1999)) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. α) Με βάση κυκλοφοριακές μελέτες, που έχουν εκπονηθεί ή εγκριθεί από κοινού από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της οικείας περιφέρειας ή του οικείου δήμου και του Φορέα ή της Υπηρεσίας που είναι κατά περίπτωση αρμόδιος για τις Υπηρεσίες δημόσιας οδικής μαζικής μεταφοράς και με απόφαση του οικείου Δημάρχου, εξαιρουμένης της περιοχής αρμοδιότητας του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών, μπορούν να καθορίζονται οδοί ή λωρίδες κυκλοφορίας, στις οποίες κυκλοφορούν μόνο μέσα δημόσιας οδικής μαζικής μεταφοράς προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των τροχιοδρομικών οχημάτων.

 

β) Για την περιοχή αρμοδιότητας του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών, ο καθορισμός οδών ή λωρίδων κυκλοφορίας, στις οποίες κυκλοφορούν μόνο μέσα δημόσιας οδικής μαζικής μεταφοράς προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των τροχιοδρομικών οχημάτων, γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μετά από εισήγηση του Οργανισμού με βάση το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών και με βάση μελέτες που εκπονούνται από τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών για τα μέτρα προτεραιότητας των δημόσιων μέσων μαζικής μεταφοράς έναντι των λοιπών οχημάτων, καθώς επίσης για την εγκατάσταση ειδικών σημάνσεων και για κάθε μέτρο που θα εξασφαλίζει την απρόσκοπτη κυκλοφορία των οχημάτων των αστικών συγκοινωνιών και την ασφαλή και άνετη διακίνηση των επιβατών. Με όμοια απόφαση που λαμβάνεται μετά από σχετική μελέτη και πρόταση των αρμόδιων υπηρεσιών εκπόνησης ή έγκρισης των κυκλοφοριακών μελετών, είναι δυνατόν να επιτρέπεται στις προαναφερόμενες οδούς ή λωρίδες η κυκλοφορία δίκυκλων μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων, καθώς επίσης και η εφαρμογή των μέτρων αυτών για ορισμένες ημέρες και ώρες. Σε όλες τις περιπτώσεις καθορισμού οδών ή λωρίδων της παρούσας περίπτωσης, η επιλογή του είδους και του υλικού διαχωρισμού, η συνοδευτική οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Η υλοποίηση της σήμανσης, η τοποθέτηση και συντήρηση των διαχωριστικών μέσων ανήκουν στην αρμοδιότητα των εποπτευόμενων από αυτό Οργανισμών που βαρύνονται και με τις σχετικές δαπάνες.

 

γ) Οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υλικού και των στοιχείων διαχωρισμού καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 

δ) Για την περιοχή αρμοδιότητας του Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, οι σχετικές δαπάνες που αφορούν την κατασκευή και συντήρηση των λωρίδων κυκλοφορίας δημόσιας οδικής μαζικής μεταφοράς προσώπων, βαρύνουν τον αντίστοιχο δήμο, ενώ το κόστος εγκατάστασης και συντήρησης των ηλεκτρονικών μέσων ελέγχου βαρύνουν το Φορέα Λειτουργίας.

 

ε) Η παράβαση των αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση της παρούσας παραγράφου τιμωρείται με το πρόστιμο που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου αυτού για τους παραβάτες των μέτρων περιορισμού ή απαγόρευσης της κυκλοφορίας.

 

στ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται η αρμόδια Υπηρεσία Τροχαίας και οι διαδικασίες για την αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και οδήγησης στους ανωτέρω παραβάτες για ορισμένο χρονικό διάστημα, από 10 ημέρες μέχρι 3 μήνες.}

 

2. Στην παράγραφο 13 του άρθρου 81 του νόμου [Ν] 2696/1999 Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΦΕΚ 57/Α/1999), όπως ισχύει, προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

 

{Τα επιβατηγά οχήματα, αντί για εφεδρικό τροχό, δύνανται να είναι εφοδιασμένα με Κιβώτιο Επισκευής Ελαστικού ή με ειδικά συστήματα συνέχισης οδήγησης.

 

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ορίζονται οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου.}

 

3. Σχολικά λεωφορεία τα οποία ετέθησαν σε κυκλοφορία πριν την ισχύ της υπ' αριθμόν 25665/1831/12/2013 (ΦΕΚ 1174/Β/2013) απόφασης του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων εξακολουθούν να κυκλοφορούν και να μεταβιβάζονται μέχρι τη λήξη της ισχύος των αδειών κυκλοφορίας τους, με τους τεχνικούς όρους και προϋποθέσεις βάσει των οποίων ετέθησαν σε κυκλοφορία.

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις θέσεως σε κυκλοφορία σχολικών λεωφορείων, που μεταφέρουν νήπια και μαθητές εντός της αστικής περιοχής, όπως αυτή έχει καθοριστεί από τα αρμόδια όργανα.

 

5. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 803/1978 (ΦΕΚ 123/Α/1978) όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η εκκίνηση και η άφιξη των λεωφορείων που διενεργούν διεθνείς λεωφορειακές γραμμές, καθώς και η επιβίβαση και η αποβίβαση των επιβατών, δύναται να πραγματοποιείται σε Σταθμούς Διεθνών Λεωφορειακών Γραμμών.

 

Η ίδρυση και λειτουργία των ως άνω σταθμών, επιτρέπεται κατόπιν άδειας που χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας.

 

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και συνυπογραφή του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των Σταθμών Διεθνών Λεωφορειακών Γραμμών (όπως θέση, χρήσεις γης, χώρος, εσωτερική διάταξη, χώροι υγιεινής), καθώς και η διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης της πιο πάνω άδειας.

 

Η χρήση Σταθμού Διεθνών Λεωφορειακών Γραμμών στην αφετηρία / τέρμα των διεθνών λεωφορειακών γραμμών (στο ελληνικό έδαφος), καθίσταται υποχρεωτική για τη χορήγηση άδειας διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής, μετά το πέρας 3 ετών από την έκδοση του προαναφερθέντος προεδρικού διατάγματος.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.