Νόμος 4199/13 - Άρθρο 102

Άρθρο 102: Τροποποίηση διατάξεων άρθρου 1 του νόμου 2898/2001


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2898/2001 (ΦΕΚ 71/Α/2001) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Συνιστάται επταμελές Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) που αποτελείται από:

 

α. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ως Πρόεδρο, που ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης του Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης.

 

β. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Οικονομικών.

 

γ. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης, που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Μακεδονίας και Θράκης.

 

δ. Έναν εκπρόσωπο του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο οποίος προτείνεται με τον αναπληρωτή του, με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

 

ε. Έναν εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ), ο οποίος προτείνεται με τον αναπληρωτή του, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας.

 

στ. Έναν εκπρόσωπο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, ο οποίος προτείνεται με τον αναπληρωτή του, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης.

 

ζ. Τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, με αναπληρωτή του τον Υποδιευθυντή Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

 

Το Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μέχρι τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης, το Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης εξακολουθεί να λειτουργεί νόμιμα με την κατά την ισχύ του παρόντος νόμου συγκρότησή του.}

 

2. Η παράγραφος 11 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2898/2001 (ΦΕΚ 71/Α/2001) αντικαθίσταται από 01-01-2014 ως εξής:

 

{11. Συστήνεται σε πιστωτικό ίδρυμα της ημεδαπής ειδικός τραπεζικός λογαριασμός του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, στον οποίο ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης καταθέτει άμεσα, την ίδια ημέρα ή το αργότερο μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την καταβολή κάθε δόσης αντισταθμιστικής καταβολής του άρθρου εβδόμου του άρθρου 8, ποσοστό 7 ‰ επί της κάθε δόσης που λαμβάνει ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης από το Ελληνικό Δημόσιο. Το πιο πάνω ποσό, το οποίο δεν αυξάνει την ετήσια αντισταθμιστική καταβολή στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 570.000 €, καθώς και να υπολείπεται των 400.000 € ανά έτος αναφοράς, ανεξαρτήτως του ποσού της αντισταθμιστικής καταβολής. Το παραπάνω ποσοστό, καθώς και οι μέγιστες και οι ελάχιστες τιμές της χρηματοδότησης του Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης μπορεί να τροποποιούνται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, μετά από έγγραφη εντολή του Προέδρου του Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης ή άλλου οργάνου αυτού, ειδικά εξουσιοδοτημένου με απόφαση του Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, υποχρεούται να καταβάλει, από τον πιο πάνω ειδικό λογαριασμό, κάθε δαπάνη του Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης για την πραγματοποίηση των σκοπών του (όπως ανάθεση μελετών, αποζημίωση ειδικών συνεργατών, τεχνική και γραμματειακή υποστήριξη).

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων η διατήρηση και διαχείριση του ως άνω ειδικού λογαριασμού μπορεί να ανατεθεί και σε άλλον φορέα. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και κάθε σχετική λεπτομέρεια.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.