Νόμος 4199/13 - Άρθρο 103

Άρθρο 103: Τροποποίηση διατάξεων του προεδρικού διατάγματος 74/2008 και του προεδρικού διατάγματος 431/1995


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση α' της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 74/2008 (ΦΕΚ 112/Α/2008) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α. Οχημάτων των υποκατηγοριών Δ1, Δ1+Ε ή των κατηγοριών Δ, Δ+Ε οι οποίοι είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης αντίστοιχης κατηγορίας ή υποκατηγορίας η οποία χορηγήθηκε μέχρι και 09-09-2008. Η απαλλαγή αυτή ισχύει μέχρι και 09-03-2014.

 

Μετά την ημερομηνία αυτή, οι κάτοχοι των παραπάνω αδειών οδήγησης υποχρεούνται να κατέχουν ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών αφού παρακολουθήσουν πρόγραμμα περιοδικής κατάρτισης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο διάταγμα αυτό.}

 

2. Η παράγραφος 2 του Παραρτήματος ΙΙ του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 74/2008 (ΦΕΚ 112/Α/2008) τροποποιείται ως εξής:

 

α) Στο σημείο γ' κάτω από την πρόταση Η πλευρά 1 περιλαμβάνει, παρεμβάλλεται στον κατάλογο μετά την καταχώρηση για τη Γαλλία F: Γαλλία η καταχώρηση: HR: Κροατία.

 

β) Στο σημείο ε' κάτω από την πρόταση Η πλευρά 1 περιλαμβάνει, παρεμβάλλεται στον κατάλογο μετά την καταχώρηση carta cailiochta fiomana, η καταχώρηση: kvalifikacijska kartica vozač.

 

γ) Το δεύτερο εδάφιο του στοιχείου β' κάτω από την πρόταση Η πλευρά 2 περιλαμβάνει αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι ενδείξεις αυτές σε εθνική γλώσσα διαφορετική από τις ακόλουθες: βουλγαρική, ισπανική, τσεχική, δανική, γερμανική, εσθονική, ελληνική, αγγλική, γαλλική, ιταλική, κροατική, λετονική, λιθουανική, ουγγρική, μαλτέζικη, ολλανδική, πολωνική, πορτογαλική, ρουμανική, σλοβακική, σλοβενική, φινλανδική και σουηδική, είναι έγκυρες εφόσον το δελτίο είναι δίγλωσσο και περιλαμβάνει τις ενδείξεις σε μία τουλάχιστον από τις προαναφερόμενες γλώσσες, με την επιφύλαξη των λοιπών διατάξεων του παρόντος παραρτήματος}. (παράγραφος 4 του Μέρους Α του Παραρτήματος της Οδηγίας 2013/22/ΕΕ του Συμβουλίου της 13-05-2013 για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα της πολιτικής μεταφορών, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας).

 

3. Στον κατάλογο του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 6 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 431/1995 (ΦΕΚ 245/Α/1995), το οποίο έχει προστεθεί με το άρθρο 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 38/2008 (ΦΕΚ 68/Α/2008), παρεμβάλλεται η ακόλουθη καταχώριση μετά την καταχώριση για τη Γαλλία:

 

Κροατία

HR

godi nja naknada za uporabu

 

 

javnih cesta koja se pla a

 

 

pri registraciji motornih i

 

 

priklju nih vozila

 

(παράγραφος 1 του Μέρους Α του Παραρτήματος της Οδηγίας 2013/22/ΕΕ του Συμβουλίου της 13-05-2013 για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα της πολιτικής μεταφορών, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.